| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.V.48.2011 Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Żmigród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Lokalizacja schronisk dla zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmigród oraz przepisów szczególnych.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żmigród.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0007.V.48.2011
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 31 marca 2011 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać atestowane urządzenia i środki nie stwarzające zagrożenia dla życie i zdrowia zwierząt ani nie zadające im cierpienia, przy pomocy których będą wyłapywane i w razie potrzeby poskramiane,

3) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

a) odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) pozwalającą na ustawienie metalowych klatek odpowiadających wielkością dużego zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,

b) zadaszenie i ściany, które zabezpieczą przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych,

c) dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

d) podłogę zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

4) zapewnić w razie potrzeby opiekę weterynaryjną,

5) posiadać odpowiednio wyszkoloną i wykształconą kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

6) zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług,

7) prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych,

8) posiadać obiekty do czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt chroniące je przed zimnem, upałami i odpadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,

9) obiekty czasowego przetrzymywania zwierząt i baza transportowa powinny być zlokalizowane na terenie przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na prowadzenie tego rodzaju działalności,

10) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której sa zlokalizowane obiekty do czasowego przetrzymywania zwierząt i baza transportowa,

11) przedsiębiorca oraz jego pracownicy, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 2. 1. Wymagania wyszczególnione w §1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

2. Dokumentami o których mowa w §2 ust. 1 są:

1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego,

2) pozwolenia (jeżeli są wymagane) na używanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i w razie potrzeby obezwładniane,

3) umowa kupna, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w §1 pkt 2 i 3,

4) wykaz posiadanych urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt,

5) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,

6) aktualne pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

7) świadectwa, dyplomy, zaświadczenia potwierdzające odbycie szkoleń bądź wykształcenie osób o których mowa w §1 pkt 5

8) oświadczenie przedsiębiorcy, że on oraz jego pracownicy, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie byli karani z art. 35 lub 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0007.V.48.2011
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 31 marca 2011 r.

WYMGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność o której mowa w pkt 1,

3) posiadać pozowlenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

4) prowadzić działalność, o której mowa w pkt 1 w miejscu ogrodzonym i oznakowanym,

5) zapewnić zwierzętom stałą opiekę weterynaryjną,

6) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę w ilości zapewniającej stałą opiekę zwierząt w schronisku,

7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części,

8) przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

§ 2. 1. Wymagania wyszczególnione w §1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

2. Dokumentami, o których mowa w §2 ust. 1 są:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego,

2) akt własności, umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości, o której mowa w §1 pkt 2

3) aktualne pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

4) opinia Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Trzebnicy stwierdzająca spełnienie przez przedsiębiorcę wymagań weterynaryjnych dla podjęcia i prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt,

5) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,

6) świadectwa, dyplomy, zaświadczenia potwierdzające odbycie szkoleń bądź wykształcenie osób o których mowa w §1 pkt 6,

7) umowa zapewniająca odbiór zwłok zwierzęcych, zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007.V.48.2011
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 31 marca 2011 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w §1,

3) przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

4) prowadzić działalność o której mowa w §1 w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać pojazd przystosowany do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, w przypadku prowadzenia działalności związanej z ich odbiorem,

6) posiadać narzędzia i środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

7) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części oraz środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

8) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

9) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę,

10) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 2. 1. Wymagania wyszczególnione w §1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

2. Dokumentami o których mowa w §2 ust. 1 są:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego,

2) akt własności, umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości, o której mowa w §1 pkt 2

3) aktualne pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

4) świadectwa, dyplomy, zaświadczenia potwierdzające odbycie szkoleń bądź wykształcenie osób o których mowa w §1 pkt 9,

5) dokument potwierdzający własności lub umowa kupna-sprzedaży, najmu albo faktura potwierdzająca posiadanie samochodu, o którym mowa w §1 pkt 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »