| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/30/11 Rady Miejskiej W Jaworze

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLI/213/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 września 2009r., po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr XXIX/226/01 z dnia 31 stycznia 2001 r., zwany dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt. od 1 do 8, w planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć:

a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe słupowe lub kontenerowe, urządzenia pomiarowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków, separatory substancji ropopochodnych i chemicznych, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,

e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,

f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:

a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m,

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m,

c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,

d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji; nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących;

3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie;

4) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu;

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem - zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów;

4) elementy kompozycji: nieprzekraczalna linia zabudowy.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;

2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem.

§ 4. 1. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla terenu objętego planem ustala się:

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem;

2) dopuszcza się remont, rozbudowę oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;

3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z istniejącej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,

b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic,

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej;

5) w zakresie odprowadzenia ścieków:

a) ustala się sposób odprowadzenia ścieków bytowych systemem kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci kanalizacyjnej;

6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora;

7) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

a) obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach,

b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

10) w zakresie telekomunikacji: zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P ustala się przeznaczenie podstawowe: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się w istniejących budynkach wydzielenie lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia użytkowa nie przekracza 49% powierzchni użytkowej budynku;

2) nie określa się minimalnej powierzchni działki;

3) nie określa się wymagań w zakresie form dachów i pokryć dachowych;

4) w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejących budynków dopuszcza się zachowanie liczby kondygnacji;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10%;

6) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej południową granicę działki;

7) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na przedmiotowym obszarze nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;

8) ogrodzenia działek przyległych do terenów publicznych, o wysokości nie przekraczającej 1,30 m;

9) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną;

10) należy zapewnić stanowiska postojowe zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko postojowe na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na każde 30m2 powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych.

§ 6. Ustala się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P - 30%.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze


Andrzej Madej


Uzasadnienie

Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze Nr XXIX/226/01 z dnia 31 stycznia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 51 , poz. 535 z dnia 25 maja 2001r), sporządzony został na podstawie uchwały Nr XLI/213/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 września 2009r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, w zakresie określonym na załączniku graficznym do ww. uchwały. Do zmiany dotychczasowej funkcji P - skoncentrowanej aktywności gospodarczej ( przemysł, usługi, magazyny, składy) przystąpiono na wniosek wieczystego użytkownika działek nr 75/1 i 75/2 obręb Nr 6 - Przemysłowy w Jaworze. Projekt planu ustala tereny zabudowy przemysłowej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych. Do projektu planu dołączono prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. Projekt planu po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Jaworze oraz wymaganych uzgodnień został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 13 października 2010 r. do 12 listopada 2010 r. W dniu 9 listopada 2010 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. W wyniku wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły uwagi. Ustalenia niniejszego planu są zgodne z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora. Wobec powyższego zaistniały przesłanki do uchwalenia niniejszego planu przez Radę Miejską w Jaworze. Aktualny stan prawny i faktyczny: Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i jest w użytkowaniu wieczystym EnergiiPro S.A. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym: Stan prawny nie ulegnie zmianie. Konsekwencje finansowe dla budżetu: Przyjmuje się, że na skutek uchwalenia planu zróżnicowany zostanie podatek od nieruchomości i wpływy z tego tytułu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/30/11
Rady Miejskiej W Jaworze
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Wiejska IX 30 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/30/11
Rady Miejskiej W Jaworze
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

IX-30-11-zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/30/11
Rady Miejskiej W Jaworze
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

IX-30-11-zał.3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »