| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin

z dnia 21 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020)

Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 42.771.280,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do budżetu , z tego wyodrębnia się :

1) dochody bieżące w wysokości: 40.913.725,80 zł, w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1.149.734,80 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 1.857.554,24 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości:1.577.554,24 zł.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 43.510.820,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do budżetu, z tego wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w wysokości: 38.198.893,57 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości: 26.759.419,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 15.069.023,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości:11.690.396,30 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości:5.917.424,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości:3.738.025,17 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości:1.284.025,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości:415.614,33 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości:500.000,00 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 5.311.926,47 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: 5.311.926,47 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 2.646.057,15 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 739.540,00 zł. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z wolnych środków.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.294.540,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.555.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu.

§ 2.

1. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1) dochody w wysokości 2.615.697,00 zł i wydatki w wysokości 2.615.697,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do budżetu,

2) dochody w wysokości 1.000,00 zł i wydatki w wysokości 1.000,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do budżetu,

3) dochody w wysokości 150.000,00 zł i wydatki w wysokości 3.682.512,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do budżetu.

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 146.600,00 i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 143.600,00 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 80.000,00 zł, oraz wydatki na realizację powyższych zadań w wysokości 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu.

§ 4.

Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do budżetu.

§ 5.

Ustala się wykaz zadań realizowanych w roku budżetowym ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do budżetu.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do budżetu.

§ 7.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2011 określa załącznik Nr 1a do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych Gminy Lubin zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały

§ 8.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 116.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 88.500,00 zł na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli planowaną od września 2011 roku.

§ 9.

1. Ustala się, że sołectwa Gminy Lubin, realizują wydatki z funduszu sołeckiego poprzez Urząd Gminy w Lubinie.

2. Ustala się, że zrealizowane w roku budżetowym wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych, dokonanych w roku budżetowym 2011, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2011.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań,

2) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Szumlański


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik1a.xls

zał Nr 1a do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik1b.xls

zał Nr 1b do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku


Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik1c.xls

zał Nr 1c do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

zał Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2011 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

zał Nr 2 do budżetu Gminy Lubin na rok 2011 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

zał Nr 3 do budżetu Gminy Lubin na rok 2011 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

zał Nr 4 do budżetu Gminy Lubin na rok 2011 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

zał Nr 5 do budżetu Gminy Lubin na rok 2011 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

zał Nr 6 do budżetu Gminy Lubin na rok 2011 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

zał Nr 7 do budżetu Gminy Lubin na rok 2011 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

zał Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2011 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy Lubin
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

zał Nr 9 do budżetu Gminy Lubin na rok 2011 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 21 stycznia 2011 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »