| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/49/11 Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,Nr 180, poz.1495, z 2006r. Nr 144,poz.1042, z 2008r. Nr 223,poz.1464, z 2009 Nr 18, poz.97,Nr 79,poz.666,Nr 92,poz.753,Nr 215,poz.1664,z 2010r. Nr 47, poz.278), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska Legnicy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica.

Dział I.
Przepisy

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania.

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica, a w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów ulegających biodegradacji,

b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Definicje.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008)

2) oznakowaniu psów- należy przez to rozumieć trwałe oznakowanie psów poprzez wszczepienie im pod skórę elektronicznego mikroczipa;

3) odpadach-należy przez to rozumieć przepisy art.3 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz 628 ) ;

4) odpadach ulegających biodegradacji - nalezy przez to rozumieć wszelkie odpady, które podlegają rozpadowi beztlenowemu lub tlenowemu, przy udziale mikroorganizmów takie jak odpady kuchenne, odpady ogrodnicze, papier i tektura;

5) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych - w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (oznaczone symbolem RM w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego m. Legnicy lub w przypadku braku miejscowego planu symbolem M IV - "tereny dawnych układów wiejskich" w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Legnicy);

6) gminie Legnica - należy przez to rozumieć obszar w granicach administracyjnych miasta Legnicy.

Dział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Rozdział 3.
Prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych odpadów z remontów.

§ 3. Właściciele nieruchomości prowadzą w opisanym niżej zakresie selektywne zbieranie i przekazywanie do odbioru odpadów komunalnych:

1) prowadzenie selektywnej zbiórki w zabudowie jednorodzinnej:zbieranie w workach o odpowiednim przeznaczeniu tzn.: na szkło, papier, odpady ulegające biodegradacji, plastik; dopuszcza się rozdzielenie szkła na bezbarwne i kolorowe - w tym przypadku dwa worki. Odpady ulegające biodegradacji mogą być również zbierane w specjalnych pojemnikach na odpady "bio". Odbieranie zgodnie z harmonogramem ustalonym z podmiotem odbierającym z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) prowadzenie selektywnej zbiórki na terenie pozostałych nieruchomości:zbieranie w pojemnikach, kontenerach, koszach siatkowych w podziale na szkło, papier, plastik oraz zbierane w workach lub specjalnych pojemnikach na odpady "bio" odpady ulegające biodegradacji;

3) selektywną zbiórkę na terenie małych i większych przedsiębiorstw przy pomocy kontenerów, pojemników, big-bagów, lub też luzem w wyznaczonych miejscach, w podziale na papier, szkło, plastik i inne w zależności od typu prowadzonej działalności;

4) odpady niebezpieczne i ich opakowania powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych, takie jak: baterie, akumulatory, lekarstwa, lakiery i farby, rozpuszczalniki, oleje, sprzęt elektroniczny, środki ochrony roślin, świetlówki i lampy rtęciowe należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników ustawionych na terenie miasta;

5) odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych powinny być:

a) zbierane w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego typu odpadów;

b) oddawane do wyznaczonych na terenie miasta punktów

c) odbierane przez podmiot uprawniony,

d) dostarczane bezpośrednio przez wytwórcę na składowisko odpadów.

6) odpady z remontów powstające podczas przeprowadzanych remontów nieruchomości, niezależnie od wytwórcy, należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów wyłącznie w pojemnikach/kontenerach do tego przeznaczonych. Odpady te nie powinny zawierać plastiku, folii, papieru oraz nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych. Odbiór powinien odbywać się na zasadzie zgłoszeń wytwórcy odpadu.

Rozdział 4.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 4. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, które należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię, przy czym błoto oraz inne zanieczyszczenia nie mogą być zgarniane na jezdnię;

2) pryzmy śniegu i lodu nie mogą być umieszczane pod drzewami, chyba że inne ich umieszczenie nie jest możliwe;

3) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

4) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

5) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa.

Rozdział 5.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów mechanicznych na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z Regulaminem.

2. Dopuszcza się naprawy drobne i regulacje pojazdów samochodowych tylko wtedy, gdy powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

Dział III.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 6.
Rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

§ 6. 1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

2. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel nieruchomości w porozumieniu z firmą odbierającą odpady z zachowaniem minimalnych ilości ujętych w niniejszym Regulaminie.

3. Pojemniki/kontenery używane do zbierania odpadów powinny być odpowiednio oznaczone i dostosowane do pojazdów i urządzeń służących do załadunku a będących w posiadaniu firmy odbierającej odpady.

4. Do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki od minimum 60 litrów oraz kontenery.

5. Na drogach publicznych odpady komunalne mogą być gromadzone w pojemnikach metalowych, zadaszonych, zamontowanych na słupkach. Dopuszcza się pojemniki wolno stojące, odpowiednio obciążone dla zapewnienia ich stabilności.

§ 7. Kolorystyka i rodzaj urządzeń przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów:

1) kolorystyka i rodzaj urządzeń przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów:

a) szkło - worek zielony lub w przypadku dzielenia na kolory - zielony dla szkła kolorowego, biały dla szkła bezbarwnego,

b) papier - worek niebieski,

c) tworzywa sztuczne - worek żółty,

d) rodzaj worków: worki o pojemności 80-120 l ;

2) w systemie kontenerowym obowiązuje kolorystyka opisana w pkt.1. Dopuszcza się stosowanie pojemników siatkowych ocynkowanych do zbiórki tworzyw sztucznych;

3) do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji mogą służyć worki o kolorze brązowym lub specjalne pojemniki przeznaczone do w/w odpadów o kolorze brązowym.

Rozdział 7.
Rozmieszczenie i utrzymywanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8. 1. Pojemniki, kontenery lub worki na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości, w odpowiednio przygotowanych, utworzonych i oznakowanych miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy z podmiotem odbierającym odpady na wywóz odpadów komunalnych.

3. Pojemniki na odpady komunalne oraz miejsca ich ustawienia właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymywać w czystości, zabezpieczać przed dostaniem się wody i błota oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

4. Koszty przygotowania i utrzymywania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustawienia koszy na odpady na drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

§ 9. 1. Zabrania się:

1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, szlamów, a także odpadów z działalności gospodarczej;

2) spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.

2. Obowiązki określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

Dział IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rozdział 8.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

§ 10. 1. Jedno gospodarstwo domowe w budynku jednorodzinnym w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów:

1) odpady komunalne 1 raz na tydzień w pojemniku co najmniej 60 l;

2) odpady selektywnie odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Na jedno gospodarstwo domowe w budynku wielorodzinnym o liczbie mieszkań nie więcej niż 9, w przypadku możliwości zastosowania selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym:

1) odpady komunalne 1 raz na tydzień w pojemniku co najmniej 110 l,

2) odpady selektywnie odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3. Na jedno gospodarstwo domowe w budynku wielorodzinnych o liczbie mieszkań nie więcej niż 9, w przypadku niemożliwości zastosowania selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym - 1 raz na tydzień w pojemniku co najmniej 110 l.

4. Na każde 10 gospodarstw domowych w budynku wielorodzinnym o liczbie mieszkań większej niż 9 - 1 raz na tydzień w pojemniku 1100 litrów.

5. Organy administracji państwowej i samorządowej - 1 raz na tydzień w pojemniku 1100 litrów.

6. Zakłady Opieki Zdrowotnej - 1 raz na tydzień - 2 litry na osobę - pojemnik dowolny - w zależności od ilości osób zatrudnionych.

7. Szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich - 1 raz na tydzień - 2 litry na osobę, pojemnik dowolny - w zależności od ilości osób przebywających tzn. pracujących i uczących się.

8. Ogródki działkowe:

1) wywóz odpadów wg zawartych umów przez prezesów poszczególnych ogrodów działkowych;

2) system zbiórki - zbiorczy.

9. Cmentarze parafialne i komunalne - wywóz na bieżąco wg potrzeb w pojemnikach/kontenerach. Wielkość pojemników uzależniona od potrzeb;

10. Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy:

1) lokale handlowe - 1 raz na tydzień, 10 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak nie mniej niż pojemnik o pojemności 110 l;

2) dla punktów handlowych poza lokalem - 1 raz na tydzień, 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt;

3) dla lokali gastronomicznych - 1 raz na tydzień, 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 1 raz na tydzień, pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;

5) dla hoteli, pensjonatów itp. - 1 raz na tydzień, 20 l na jedno łóżko

11. Targowiska - na bieżąco wg potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu, 50 l na jedno stanowisko handlowe.

12. Podczas organizacji imprez sportowych, kulturalnych, festynów itp. - urządzenie służące do zbierania odpadów - wg potrzeb, organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i sanitariatów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

13. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika.

14. Usuwanie odpadów z koszy ulicznych oraz innych miejsc publicznych winno odbywać się w miarę ich zapełnienia, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu.

Rozdział 9.
Sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

§ 11. 1. Odbiór odpadów odbywa się przy pomocy pojazdów specjalistycznych, przeznaczonych do poszczególnych rodzajów odpadów. Do odbierania surowców wtórnych dopuszcza się pojazdy pakowe, wywrotki oraz wyposażone w urządzenia HDS.

2. W przypadku, gdy ustalona minimalna częstotliwość odbierania odpadów jest niewystarczająca, właściciel, zarządca lub administrator nieruchomości zobowiązany jest do jej zwiększenia.

3. W przypadku przejściowego zwiększenia ilości odpadów powstających na terenie nieruchomości w okresach porządków przedświątecznych, wiosennych lub innych dopuszcza się stosowanie szczelnych worków zakupionych w firmie odbierającej odpady. Obowiązkiem właściciela nieruchomości w takim przypadku jest niezwłoczne zlecenie odbioru odpadów w/ w. firmie z terminem nie dłuższym niż trzy dni robocze od momentu nagromadzenia odpadów.

4. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady roślinne powstałe w wyniku pielęgnacji zieleni oraz odpady kuchenne mogą zostać poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem dla własnego wykorzystania kompostu w sposób nieuciążliwy dla sąsiadów.

5. Zabrania się:

1) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscem do tego wyznaczonym i przystosowanym

2) zakopywania odpadów;

3) wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek;

4) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi

5) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

6) spalania odpadów na terenie nieruchomości.

Dział V.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych na składowisku odpadów.

§ 12. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 31 grudnia 2013roku do nie więcej niż 50%;

2) do 31 grudnia 2020 roku nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

Dział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 13. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

§ 14. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, gdy właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek wyposażenia psa w kaganiec nie dotyczy małych psów, z wyłączeniem psów umieszczonych w wykazie ras psów uznanych za agresywne.

2. Zwolnienie psa ze smyczy, o którym mowa w ust. 1, nie może mieć miejsca na terenach, na których znajdują się piaskownice oraz inne urządzenia służące do zabaw dla dzieci.

§ 15. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do:

1) usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego takich jak: place, ulice, chodniki, parkingi, parki, zieleńce, skwery i inne, a także klatki schodowe oraz inne pomieszczenia budynków służące do użytku publicznego.

2) uiszczenia opłaty od posiadania psa oraz wyposażenia go w otrzymany identyfikator (znaczek rejestracyjny) umożliwiający identyfikację psa oraz w razie zaistnienia takiej konieczności kontakt z właścicielem. Z obowiązku posiadania identyfikatora zwolnieni są posiadacze psów, którzy oznakowali psa

§ 16. Usuwanie padłych zwierząt z innych terenów niż drogi publiczne należy do właściciela nieruchomości, na której padłe zwierzę się znajduje.

Dział VII.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 17. Na terenie miasta Legnicy, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich. Dopuszcza się chów tych zwierząt na obszarach zabudowy zagrodowej.

§ 18. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiazany zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w zwiazku z hodowlą odpadów i nieczystosci w szczególności przez:

1) nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) nie powodowanie prowadzoną hodowlą uciązliwosci takich jak : hałas, odory i temu podobne, wobec osób zamieszkujacych na nieruchomosci lub nieruchomosciach sąsiednich.

Dział VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega obszar miasta Legnicy, w tym nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt, działalność gastronomiczna oraz magazynuje się żywność i środki spożywcze, a także pomieszczenia korytarzy piwnicznych, zsypów i komór zsypowych, węzłów ciepłowniczych oraz zasieków śmietnikowych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji, w miesiącach kwietniu i październiku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zdrowotnych lub innych, Prezydent Miasta Legnicy może zarządzić przeprowadzenie deratyzacji w innych terminach niż określone w ust. 2.

4. Termin przeprowadzenia deratyzacji, o którym mowa w ust. 3, podaje do publicznej wiadomości Prezydent Miasta Legnicy w drodze zarządzenia, określając jednocześnie, w szczególności obszar objęty deratyzacją oraz obowiązki właścicieli nieruchomości związane z przeprowadzeniem deratyzacji.

Dział IX.
Postanowienia końcowe.

§ 20. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała nr XLIII/459/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu szczególowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Legnicy (Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 76 poz. 1222 ).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Grażyna Pichla

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »