| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Szczytna, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

1. Zespół interdyscyplinarny, zwany dalej "zespołem" powinien składać się z minimum 6 osób.

2. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący zespołu;

2) zastępca przewodniczącego;

3) członkowie zespołu.

§ 3. Zespół powołuje na okres 4 lat Burmistrz Szczytnej w drodze zarządzenia.

§ 4. 1. Zadania zespołu wynikają z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

2. Zespół opracowuje Regulamin pracy zespołu. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Szczytnej w drodze zarządzenia.

§ 5. 1. Siedziba zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnej, przy ul. Szpitalnej 1.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej.

§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Burmistrz Szczytnej.

2. Przewodniczącego zespołu wybiera się na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Przewodniczącego zespołu wybiera się na czas określony, na okres 4 lat.

4. O wyborze przewodniczącego zespołu zostaje powiadomiony pisemnie Burmistrz Szczytnej.

5. Na zasadach określonych w ust. 2-4 wybiera się zastępcę przewodniczącego zespołu wykonującego zadania przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

6. Przewodniczący (zastępca przewodniczącego) zespołu może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej dwóch członków zespołu;

b) pisemnej rezygnacji przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) zespołu;

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Szczytnej.

7. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

8. Odwołanie przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego), odpowiednio zgodnie z ust. 2 i ust. 5, na tym posiedzeniu, podczas którego miało miejsce odwołanie przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) zespołu, przy czym wyboru dokonuje się na okres do końca obowiązywania danej kadencji zespołu.

§ 7. 1. Pracami zespołu kieruje przewodniczący zespołu, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego.

2. Posiedzenia zespołu odbywają się w miarę potrzeb lub na wniosek przynajmniej połowy członków zespołu, jednak nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące.

3. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.

4. Przewodniczący zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Szczytnej sprawozdania z pracy zespołu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »