| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.19.2011 Rady Miasta Wojcieszów

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów

w sprawie regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin głosowania radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VI.19.2011
Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 31 marca 2011 r.

Regulamin głosowania radnego na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

§ 1. 1. Rada Miasta Wojcieszów wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady, spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.

2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnemu, grupie radnych.

§ 3. 1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, na których widnieje treść: "Karta do głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów" i odpowiednio "Karta do głosowania w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów" oraz zamieszcza się w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgłoszonych na kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów. Obok każdego nazwiska z lewej strony umieszcza się kratki.

2. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy kandydują na funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady i rozdaje je radnym.

3. Karty opatrzone są pieczęcią Rada Miasta Wojcieszów.

4. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury karta do głosowania zawiera treść: "Karta do głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów" i odpowiednio "Karta do głosowania w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów" oraz pytanie: "Czy jest Pani/Pan za wyborem Pani/Pana ........... na Przewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów" "Czy jest Pani/Pan za wyborem Pani/Pana ........... na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wojcieszów". Poniżej zawiera dwie kratki oznaczone wyrazami: "tak", "nie".

5. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku "x" w kratce ze słowem "tak" lub w kratce ze słowem "nie".

§ 4. 1. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku"x" w jednej kratce obok nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem kandydata na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak "x" w więcej niż jednej kratce, głos taki uważa się za nieważny.

3. Karty wyjęte z urny nie sporządzone przez Komisję Skrutacyjną, karty nie opatrzone pieczęcią, o której mowa w § 3 ust.3, oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.

4. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawił znaku "x" w kratce obok nazwiska żadnego kandydata lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust.1, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.

§ 5. 1. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg. listy obecności, nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania.

2. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym dyskretne oddanie głosu.

§ 6. 1. Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta następuje bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

2. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów (znaków "x" w kratce przy nazwisku tego kandydata), których liczba stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu.

3. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 8 radnych, tj. ilość ustalona zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (quorum).

§ 7. 1. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich nie otrzymał wymaganej większości głosów, zgodnie z § 6 Regulaminu, przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największe ilości głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość głosów.

2. Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą ilość głosów, ale ta nie stanowi wymaganej większości, o której mowa w § 6 Regulaminu, a w następnej kolejności dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów, a następnie drugą turę głosowania, o której mowa w ust.1. W drugiej turze głosowania bierze udział kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w pierwszej turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu dodatkowym.

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.

§ 8. 1. Po przeprowadzeniu każdej tury głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.

2. W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej:

1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;

2) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów,

3) liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru, zgodnie § 6 Regulaminu;

4) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;

5) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);

6) liczbę głosów nieważnych;

7) liczbę głosów ważnych;

8) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru;

9) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, - a nadto stwierdza wynik.

3. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.

4. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

5. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »