| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Kunice

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych

Na podstawie art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, Poz. 2572 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Kunice dla prowadzących na jej terenie niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest osoba prawna lub fizyczna.

§ 2. 1. Niepublicznym punktom i zespołom przedszkolnym przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 42% ustalonych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia z tym, że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. 2. Przez wydatki bieżące określone w ust.1 należy rozumieć wydatki ponoszone przez przedszkola publiczne w gminie Legnica, bez nakładów inwestycyjnych.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczny punkt przedszkolny lub zespół przedszkolny na okres jednego roku budżetowego. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2. powinien zawierać :

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego punkt lub zespół przedszkolny,

2) nazwę i adres punktu lub zespołu przedszkolnego,

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez gminę,

4) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek, z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją roku szkolnego, w tym liczbę dzieci niebędących mieszkańcami gminy,

5) planowaną liczbę dzieci niepełnosprawnych,

6) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

§ 4. 1. Osoba prowadząca punkt lub zespół przedszkolny dokonuje rozliczenia dotacji w terminie do 10 stycznia roku następnego według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały. 2. Dotacja niewykorzystana w roku budżetowym lub przyznana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy w ciągu 5 dni po rozliczeniu, o którym mowa w ust.1 3. W razie niedokonania zwrotu dotacji w terminie określonym w ust.2 wójt gminy określa kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe.

§ 5. Faktyczną liczbę uczniów w punkcie lub zespole przedszkolnym ustala się na podstawie zapisów w ewidencji uczniów, uwzględniając następujące zasady: 1. faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu osoba prowadząca punkt lub zespół przedszkolny ustala jako średnią liczbę uczniów uczęszczających do punktu lub zespołu w tym miesiącu. Ustalając średnią liczbę uczniów z danego miesiąca sumuje się dzienne stany uczniów i dzieli przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu, 2. w przypadku punktu przedszkolnego w okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym do dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (okres ferii letnich) przyjmuje się średnią liczbę uczniów w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec.

§ 6. Wójt gminy ma prawo: 1. wglądu do dokumentacji dotyczącej ewidencji uczniów, 2. kontroli uczęszczania dzieci do punktu lub zespołu przedszkolnego (obecności na zajęciach), 3. żądania informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń punktu lub zespołu przedszkolnego, niebędącego mieszkańcem gminy Kunice.

§ 7. Wójt gminy w terminie 21 dni od dnia uchwalenia przez rade gminy uchwały budżetowej, przekazuje osobom prowadzącym niepubliczne punkty i zespoły przedszkolne informację o wysokości dotacji przysługującej na jedno dziecko w danym roku budżetowym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Kunicach


Zbigniew Fedoruś

Załącznik do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Gminy Kunice
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »