| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/52/11 Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Bielawa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 81.809.121 zł w tym:

1)dochody bieżące 71.535.265 zł

2)dochody majątkowe 10.273.856 zł wymienione w załącznikach:

a) Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2011 według źródeł,

b) Nr 2- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2011 według działów,

c) Nr 3- Dochody budżetu gminy na rok 2011 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 93.416.609 zł w tym:

1)wydatki bieżące 72.669.753 zł

2)wydatki majątkowe 20.746.856 zł wymienione w załącznikach:

a) Nr 4- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2011 rok według działów,

b) Nr 5- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2011 rok według działów i rozdziałów,

c) Nr 6- Wydatki budżetu gminy Bielawa na 2011 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2011 określony w załączniku Nr 7.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp określone w załączniku Nr 8.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 1.424.500 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.607.488 zł sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 10.473.000 zł

b) wolnymi środkami w wysokości 1.134.488 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.750.000 zł z tytułu :

a) sprzedaży innych papierów wartościowych 13.500.000 zł

b) innych rozliczeń krajowych 1.250.000 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.142.512 zł z tytułu:

a) wykupu innych papierów wartościowych 3.000.000 zł

b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 142.512 zł określone w załączniku Nr 9.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.473.000 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.027.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 208.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.102.000 zł z tego:

1)na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym 750.000 zł

2)na wydatki związane z realizacją zadań dofinansowywanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 50.000 zł

3)na udział własny Gminy w realizacji, z organizacjami pozarządowymi, wspólnych zadań dofinansowywanych z różnych źródeł 50.000 zł

4)na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 252.000 zł

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie określonym w załączniku Nr 10.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu budżetowego na 2011 rok w zakresie określonym w załączniku Nr 11.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2011 w zakresie określonym w załączniku Nr 12.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury określone w załączniku Nr 13.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań, z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2011 rok określony w załączniku Nr 14.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań, z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku Nr 16.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska na rok 2011 określony w załączniku Nr 17.

§ 13. Ustala sie plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 określony w załączniku Nr 18.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz z uposażeniami i wynagrodzeniami z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów majątkowych oraz programów i projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków UE.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.424.500 zł.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000 zł.

5. Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w roku budżetowym w wysokości 13.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu gminy na rok 2011.

§ 15. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 2.000.000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Stróżyk

Załącznik do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik.pdf

zal 1 budzet 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2 budzet 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3 budzet 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zal 4 budzet 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zal 5 budzet 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zal 6 budzet 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zal 7 budzet 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zal 8 budzet 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

zal 9 budzet 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

zal 10 budzet 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

zal 11 budzet 2011

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

zal 12 budzet 2011

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

zal 13 budzet 2011

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

zal 14 budzet 2011

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

zal 15 budzet 2011

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik16.pdf

zal 16 budzet 2011

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik17.pdf

zal 17 budzet 2011

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr IV/52/11
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik18.pdf

zal 18 budzet 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »