| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/11 Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1,art.14, art. 34 ust. 6 i 6a, art. 37 ust.3 i ust. 4, art. 68 , art. 72 ust. 3, art. 84 ust.3,art. 98 a ust. 1 art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Chojnów i zasady nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz niniejsza uchwała.

2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio przy nabywaniu przez Gminę Miejską Chojnów, od osób prawnych i fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach.

3. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Chojnów określone w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio do gospodarowania nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnów.

§ 2. 1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Chojnów należy do Burmistrza Miasta, który w szczególności:

1) dokonuje wyboru formy prawnej przekazania nieruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego;

2) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku ustawowego lub wynikającego z uchwał Rady Miejskiej obowiązku przeprowadzenia przetargu;

3) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym w trybie bezprzetargowym;

4) zawiera umowy cywilnoprawne oraz w przypadkach przewidzianych ustawą wydaje decyzje administracyjne.

2. Przy sprzedaży nieruchomości lub oddawaniu ich w użytkowanie wieczyste, z wyłączeniem przypadków określonych ustawą oraz przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem Burmistrz Miasta przeprowadza przetarg w formie:

1) przetargu ustnego nieograniczonego;

2) przetargu ustnego ograniczonego;

3) przetargu pisemnego nieograniczonego;

4) przetargu pisemnego ograniczonego.

3. Ustalenie formy przetargu należy do Burmistrza Miasta.

4. Grunty niezabudowane stanowiące własność Gminy Miejskiej Chojnów mogą być oddane w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości w dzierżawę następuje w drodze przetargu z wyłączeniem nieruchomości wymienionych w § 26 ust. 2.

§ 3. 1. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

2. Burmistrz Miasta dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej przekazania nieruchomości uwzględniając jej przeznaczenie wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i w takim zakresie może:

1) przenosić własność nieruchomości w drodze sprzedaży;

2) oddawać nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste;

3) dokonywać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości, zamiany prawa własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego i zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości gruntowej;

4) wnosić nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, utworzonych przez gminę lub do których gmina przystąpiła po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały;

5) obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.

3. Zgody Rady Miejskiej, wyrażonej odrębną uchwałą, wymaga:

1) przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego w drodze darowizny;

2) sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną oraz oddanie nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste;

3) nieodpłatne obciążanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi;

4) zamiana własności nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego, o ile dokonywana jest między gminą a Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości lub praw;

5) przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne.

Rozdział II.
Zasady nabywania nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości

§ 4. 1. Burmistrz Miasta może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, potrzeby zabudowy i rozwoju miasta, w tym: wynikające z obowiązku wykonywania zadań publicznych i związanych z realizacją zadań własnych gminy.

2. W zakresie określonym w ust. 1 Burmistrz Miasta może:

1) zawierać umowy kupna i zamiany nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego;

2) zawierać umowy dotyczące darowizny, zrzeczenia się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

3) zawierać umowy dotyczące nieodpłatnego przejęcia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

4) wykonywać wynikające z przepisów ustawy prawo pierwokupu;

5) przejąć spadek lub zapis;

6) przyjąć na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomość przekazaną przez Skarb Państwa lub inną jednostkę samorządu terytorialnego;

3. Cena nabycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie powinna przewyższać wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. Zasady określone w § 4 stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich.

Rozdział III.
Sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu nieruchomości

§ 6. 1. Nieruchomości przekazywane są osobom prawnym i fizycznym na własność w drodze sprzedaży.

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta kierując się położeniem nieruchomości, jej szczególnym przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego lub innymi ważnymi względami może przeznaczyć ją do oddania w użytkowanie wieczyste. Dotyczy to w szczególności gruntów:

1) niezabudowanych;

2) zabudowanych obiektami budowlanymi przeznaczonymi do przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, kapitalnego remontu lub do rozbiórki;

3) zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu;

3. Zawierając umowy użytkowania wieczystego, Burmistrz Miasta określa sposób zagospodarowania nieruchomości i terminy rozpoczęcia i zakończenia zabudowy, przebudowy, nadbudowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia remontu i rozbiórki. Terminy wymienionych czynności mogą ulec przedłużeniu na czas nie dłuższy niż 2 lata.

4. W przypadku niedotrzymania przez użytkownika wieczystego warunków i terminów określonych umową użytkowania wieczystego Burmistrz Miasta nalicza dodatkową opłatę roczną, bądź żąda rozwiązania umowy przed upływem ustalonego terminu.

§ 7. 1. Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym następuje w przypadkach określonych ustawą, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz inne cele publiczne, jeżeli cele te realizowane będą przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

3. Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nie stosuje się w przypadkach, gdy o nabycie nieruchomości występuje więcej niż jedna osoba prawna lub fizyczna spełniająca wymienione warunki.

4. Zwalnia się z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowane, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest na podstawie pisemnej umowy dzierżawy, zawartej na okres co najmniej 10 lat, posiadaczem zależnym nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży;

2) za zgodą i na własny koszt dokonała w okresie dzierżawy zabudowy nieruchomości budynkiem trwale związanym z gruntem i nie mającym charakteru tymczasowego obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, jeżeli zabudowa została dokonana w oparciu o pozwolenie na budowę wydane dzierżawcy przez właściwy organ;

3) dokonana zabudowa jest zgodna z przeznaczeniem nieruchomości wynikającym z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczeniem nieruchomości przewidzianym w przyjętym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy".

§ 8. Podwyższa się stawkę procentową opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przewidzianej w art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do 10 % ceny.

§ 9. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 98 % od ceny nieruchomości gruntowej, sprzedawanej jako przyległa nieruchomość gruntowa lub jej część, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, w ramach realizacji roszczeń właścicieli lokali, o których mowa w art. 209a ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem zapłaty całej należności jednorazowo.

Sprzedaż mieszkań komunalnych

§ 10. 1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 2 , przysługuje tym najemcom lub dzierżawcom lokali, z którymi umowy najmu lub dzierżawy zawarte zostały na czas nieoznaczony.

2. Nie podlegają sprzedaży na rzecz najemców lub dzierżawców lokale:

1) w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego, lub do wyburzenia;

2) w budynkach w których przewidziana jest zmiana funkcji;

3) znajdujące się w szkołach, żłobkach, przedszkolach i innych obiektach, w których dominuje funkcja niemieszkalna;

4) oddane w najem jako lokale zamienne na czas remontu lokalu zajmowanego poprzednio;

5) w budynkach, w których lokale przeznaczone są wyłącznie na wynajem jako lokale socjalne;

6) inne, wyznaczone przez Burmistrza Miasta, jako niepodlegające sprzedaży z uwagi na ważny interes Miasta.

§ 11. Wyodrębnienie własności lokali mieszkalnych następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

§ 12. 1. Cenę lokalu ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Od ceny lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności gruntu lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (domu jednorodzinnego), sprzedawanego najemcy jako odrębną nieruchomość w trybie bezprzetargowym, w przypadku jednorazowej zapłaty udziela się bonifikaty:

1) w wysokości 90 % - w budynkach wybudowanych przed 1945 r., z zastrzeżeniem ust.3;

2) w wysokości 85 % - w budynkach wybudowanych po 1945 r., z zastrzeżeniem ust.3.

3. Wysokość bonifikat obniża się o 10 % jeżeli nakłady poniesione przez Miasto na remont budynku (lokalu) po dniu 1.01.2008 r. przekroczyły 5 % wartości wykupowanego lokalu, określone w ust. 4.

4. Nakłady Miasta stanowią:

1) koszty remontów poniesione przez miasto od 1.01.2008 r., w udziale przypadającym na dany lokal;

2) wszelkie koszty związane ze zobowiązaniami finansowymi zaciągniętymi przez wspólnotę mieszkaniową, poniesione po 1.01.2008r., w udziale przypadającym na dany lokal np: spłacone raty, odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek.

§ 13. 1. Bonifikaty, o których mowa w § 12 ust. 2, nie stosuje się w przypadku:

1) posiadania przez nabywcę lub jego współmałżonka tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego bez względu na istniejące między małżonkami stosunki majątkowe;

2) gdy najemca skorzystał z pomocy Gminy Miejskiej Chojnów w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowej w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku o wykup lokalu mieszkalnego;

3) nabywania przez najemcę drugiego i kolejnego lokalu mieszkalnego od Gminy Miejskiej Chojnów.

§ 14. Lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu przez najemcę, którego małżonek (małżonka) jest właścicielem innego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, domu mieszkalnego, bądź przysługuje mu własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego - może być sprzedany na rzecz jego najemcy za cenę określoną w § 12 ust.1. Przepis ten stosuje się bez względu na istniejące między małżonkami stosunki majątkowe.

§ 15. 1. Na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym, zalicza się nakłady poniesione przez najemcę, na rzecz którego następuje sprzedaż, dokonane za zgodą wynajmującego na przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku, w tym dotyczące adaptacji strychu lub innego pomieszczenia niemieszkalnego, jeżeli w wyniku tego nastąpiło wyodrębnienie lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot umowy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli umowa najmu lokalu lub inne umowy stanowią inaczej.

§ 16. Lokale mieszkalne wolne od najmu, mogą stanowić przedmiot sprzedaży na warunkach i za cenę ustaloną w drodze przetargu.

Sprzedaż lokali użytkowych

§ 17. 1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, przysługuje tym najemcom lokali, którzy na podstawie umowy najmu (dzierżawy) korzystają z nich nie krócej niż 2 lata przed złożeniem wniosku o nabycie lokalu, jeżeli korzystają z lokalu zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie najmu.

2. Najemcy, o których mowa w ust.1, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu lokalu, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę nabycia ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w wysokości ustalonej przez Burmistrza Miasta i nie niższej od wartości lokalu.

§ 18. Najemcom garaży w budynkach oraz w zespołach garażowych, których umowy najmu trwają nie krócej niż dwa lata, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli garaże te zostaną przeznaczone do sprzedaży. §17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 19. Sprzedaż lokali użytkowych, garaży na rzecz najemców wymienionych w § 17 i § 18, korzystających z pierwszeństwa w nabyciu, następuje w trybie bezprzetargowym, z zachowaniem zasad ustanawiania odrębnej własności lokali określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

§ 20. Lokale użytkowe, garaże wolne od najmu, mogą stanowić przedmiot sprzedaży na warunkach i za cenę ustaloną w drodze przetargu.

§ 21. 1. Na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego, garażu stanowiącego przedmiot sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wymienionych w § 17 i 18, którzy za zgodą Gminy dokonali z zachowaniem przepisów prawa budowlanego przebudowy lub rozbudowy budynku, w którym w wyniku tego nastąpiło wyodrębnienie lokalu, garażu stanowiącego przedmiot sprzedaży lub zwiększenia powierzchni użytkowej tego lokalu, garażu zalicza się nakłady poniesione na jego przebudowę lub rozbudowę.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli umowa najmu lokalu lub inne umowy zawarte z najemcą stanowią inaczej.

Rozdział IV.
Przekazywanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy nieposiadającym osobowości prawnej

§ 22. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Chojnów mogą być przez Burmistrza Miasta przekazywane jednostkom organizacyjnym gminy nieposiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczenie na cele związane z ich działalnością określoną aktem o utworzeniu jednostki oraz statutem.

§ 23. 1. W przypadku przekazywania nieruchomości jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w trwały zarząd, warunki korzystania z nieruchomości ustala Burmistrz Miasta w decyzji o ustanowienie trwałego zarządu.

2. Burmistrz może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu obniżając je, nie więcej jednak niż o 80 %, gdy nieruchomość oddawana jest w trwały zarząd:

1) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację innych celów publicznych a także pod budownictwo mieszkaniowe;

2) jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportową, lub turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. Wysokość udzielanej bonifikaty oraz warunki utraty bonifikaty określa Burmistrz Miasta w decyzji o ustanowienie trwałego zarządu.

3. Zasady, określone w ust. 2, mają zastosowanie także do opłat z tytułu trwałego zarządu, który powstał z mocy prawa.

§ 24. W przypadku przekazywania nieruchomości gminnej jednostce organizacyjnej gminy nieposiadającej osobowości prawnej w najem, dzierżawę lub użyczenie warunki korzystania z nieruchomości oraz opłaty z tego tytułu określa umowa.

Rozdział V.
Oddawanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz na podstawie innych tytułów prawnych

§ 25. 1. Burmistrz Miasta może oddawać nieruchomości osobom prawnym i osobom fizycznym w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz udostępniać je na podstawie innych tytułów prawnych.

2. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości ustala się w drodze przetargu, a w przypadku przekazania nieruchomości w drodze bezprzetargowej - w umowie zawieranej przez Burmistrza Miasta z osobą prawną lub osobą fizyczną.

3. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości mogą być oddawane w użyczenie, użytkowanie, dzierżawę i najem na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

§ 26. 1. Przedmiotem dzierżawy , w trybie przetargowym, mogą być grunty nierolnicze oraz grunty użytkowane na cele rolne, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje zmiany ich dotychczasowej funkcji z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy, najmu, użytkowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jeżeli oddanie następuje:

1) na rzecz osoby lub jej następcy prawnego, która wybudowała na gruncie Gminy obiekt budowlany trwale lub nie trwale związany z gruntem na podstawie pozwolenia na budowę;

2) na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lat i następuje przedłużenie umowy;

3) na cele rolnicze lub urządzenia zieleńców i ogródków przydomowych, w przypadku gdy o dzierżawę ubiega się 1 osoba;

4) w celu urządzenia i użytkowania dróg dojazdowych oraz zaplecza budowy;

5) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie wnioskodawcy;

6) na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

7) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa;

8) na grunty przeznaczone na handel i rozrywkę do 14 dni;

9) na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane ustawowo stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

10) innych - niewymienionych w pkt 1 do 9 z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

§ 27. Dopuszcza się zbycie nieruchomości w czasie trwania najmu lub dzierżawy.

Rozdział VI.
Opłaty adiacenckie

§ 28. Ustala się stawki procentowe opłaty adiacenckiej z tytułu:

1) wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, w wysokości 20 % różnicy wzrostu wartości nieruchomości przed podziałem, w porównaniu z jej wartością, po podziale;

2) wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej, w wysokości 20% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką ma po jej wybudowaniu.

Rozdział VII.
Ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy

§ 29. Burmistrz Miasta może obciążać nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Chojnów służebnościami gruntowymi i przesyłu według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe

§ 30. Wnioski najemców o wykup komunalnych lokali mieszkalnych złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały będą rozpatrywane według dotychczasowych zasad.

§ 31. Tracą moc:

1) uchwała nr XXXIX/162/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Chojnów wraz ze zmianami, z wyjątkiem § 7, który obowiązuje do dnia 31.12. 2011 r.

2) uchwała nr XXX/156/2000 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 27 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

3) uchwała nr XXXVIII/189/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz od ceny sprzedaży na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych lub ich części, przyległych do wydzielonych przy wyodrębnianiu własności lokali w budynkach działek gruntu, niespełniających wymogów działki budowlanej.

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z wyjątkiem § 12 ust 2, który wchodzi w życie z dniem 1.01.2012 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz ogłoszenie w "Gazecie Chojnowskiej".

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa


Jan Skowroński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »