| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka

z dnia 10 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych położonych w miejscowościach : Iwiny, Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r, nr 141, poz.1591 z póżn.zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z boisk sportowych położonych w miejscowościach: Iwiny, Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Maksymczyk


Załącznik do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 10 marca 2011 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH USYTUOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI IWINY, RACIBOROWICE GÓRNE, TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenie boisk sportowych usytuowanych w Iwinach, Raciborowicach Górnych, Tomaszowie Bolesławieckim , na nieruchomościach gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Warta Bolesławiecka, zwanych dalej "obiektami".

§ 2. 1. Obiekty udostępnione są we wszystkie dni tygodnia.

2. Obiektami zarządza Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej.

§ 3. 1. Z obiektów korzystać mogą szkoły, organizacje pozarządowe, zakłady pracy i osoby prywatne, po uprzednim zgłoszeniu Zarządcy obiektów.

2. Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk sportowych mają dzieci i młodzież w trakcie zajęć dydaktyczno -sportowo -rekreacyjnych.

3. Po zajęciach dydaktyczno -sportowo-rekreacyjnych boiska sportowe są ogólnodostępne.

4. Korzystanie z boisk sportowych jest bezpłatne.

§ 4. Osoby korzystające z obiektów są zobowiązane do zakończenia gry w czasie umożliwiającym przygotowanie obiektów dla kolejnych graczy.

§ 5. 1. Wszyscy korzystający z obiektów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiektach sportowych należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Korzystający z obiektów sportowych ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w mieniu oraz odpowiadają za bezpieczeństwo podległych im uczestników.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem ZABRANIA SIĘ:

1) wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, samochodami i innymi pojazdami oraz umieszczania jakiegokolwiek sprzętu własnego;

2) wprowadzania psów;

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk oraz pozostałego wyposażenia;

4) palenia tytoniu i spożywania alkoholu;

5) zaśmiecania, zakłócania porządku.

5. Zarządca obiektów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boisk.

6. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

§ 6. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektów zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub odtworzenia. Za szkody wyrządzone na obiektach odpowiadają korzystający z obiektów.

§ 7. 1. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do zarządcy obiektów - tel. 75 731 01 71

2. NUMERY ALARMOWE:

a) POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

b) STRAŻ POŻARNA - 998

c) POLICJA - 997

d) TEL. ALARMOWY - 112

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Pruszyńska

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »