| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/11 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry; Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 7 marca 2011r.

w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego

1) Pana Jacka Włodygę - Starostę Jeleniogórskiego

2) Pana Zbigniewa Jakiela - Wicestarostę Jeleniogórskiego

przy kontrasygnacie Pani Grażyny Bojęć - Skarbnika Powiatu

zwanym dalej "Powierzającym"

a Miastem Jelenia Góra reprezentowanym przez:

Pana Marcina Zawiłę - Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

przy kontrasygnacie Pani Janiny Nadolskiej - Skarbnika Miasta

zwanym dalej "Przyjmującym"

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i art.19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1. Powierzający przekazuje do wykonania za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze, zwanego dalej Książnicą Karkonoską, następujące zadania na rzecz samorządowych bibliotek publicznych znajdujących się na terenie Powiatu Jeleniogórskiego:

- zapewnienie mieszkańcom gmin Powiatu Jeleniogórskiego dostępu do literatury naukowej, popularnonaukowej i literatury pięknej, zbiorów regionalnych, książki mówionej, prasy poprzez zakup książek oraz prenumeratę gazet i czasopism dla Książnicy Karkonoskiej w celu uzupełnienia posiadanych zbiorów,

- kontynuacja gromadzenia i tworzenia Księgozbioru Wymiennego Książnicy Karkonoskiej jako uzupełnienie oferty czytelniczej bibliotek publicznych Powiatu Jeleniogórskiego na rzecz dzieci i młodzieży, udostępnianego bibliotekom samorządowym w postaci depozytu,

- koszty opieki merytorycznej, instruktażu, doradztwa i konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów organizacyjnych i merytorycznych bibliotek publicznych Powiatu Jeleniogórskiego,

- koszty organizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,

- świadczenie usług informacyjnych oraz udzielanie pomocy bibliotekom samorządowym przy opracowywaniu rocznych sprawozdań opisowych i statystycznych z działalności bibliotecznej.

- zamieszczanie na stronie internetowej "Książnicy Karkonoskiej" aktualnych wskaźników oraz innych ważnych informacji dotyczacych bibliotek publicznych Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 2. 1. Na realizację powyższego zadania Powierzający zaplanował w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2011 dotację celową w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w zadań.

2. Zadania powierzone określone zostały zgodnie z uchwałą Nr IV/25/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2011.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane przelewem w trzech ratach na konto Urzędu Miasta w Jeleniej Górze: Bank Millennium S.A. w Jeleniej Górze, nr 29 1160 2202 0000 0000 6011 5547, w tym:

- 15.000 zł - przelew 1 raty w terminie do 29 kwietnia,

- 15.000 zł - przelew 2 raty w terminie do 31 sierpnia

- 15.000 zł - przelew 3 raty w terminie do 31 października.

§ 3. Realizacja zadania powierzonego przez Książnicę Karkonoską następować powinna w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 4. 1. Przyjmujący składa pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej budżetu powiatu przyznanej na realizację powierzonych zadań określonych w § 1 niniejszego porozumienia w terminie do dnia 16 stycznia 2012 roku.

2. Powierzający zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania przyznanych na mocy niniejszego porozumienia środków finansowych.

§ 5. W przypadku nie wykonania zadania Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić otrzymane środki finansowe na konto Powiatu Jeleniogórskiego z/s w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Bank Millennium S.A. Plac Niepodległości Nr 1, 58-500 Jelenia Góra, nr 40 1160 2202 0000 0001 6422 0502 w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 6. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego w czasie trwania porozumienia za zgodą stron.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane tylko w aneksie do porozumienia w formie pisemnej.

§ 7. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia, będą realizowane do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 9. Niniejsze porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po dwa otrzymuje każda ze stron oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry


Marcin Zawiła


Skarbnik Miasta Jeleniej Góry


Janina Nadolska

Starosta Jeleniogórski


Jacek Włodyga


Wicestarosta Jeleniogórski


Zbigniew Jakiel


Skarbnik Powiatu


Grażyna Bojęć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »