| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/11 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry; Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 7 marca 2011r.

w sprawie finansowania interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego

Zastępcę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry - Zofię Czernow

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Janiny Nadolskiej

zwanym dalej "Dotowanym"

a Powiatem Jeleniogórskim, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10, reprezentowanym przez:

Starostę Jeleniogórskiego - Jacka Włodygę

Wicestarostę Jeleniogórskiego - Zbigniewa Jakiela

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Grażyny Bojęć

zwanym dalej "Dotującym"

Na podstawie art. 19 pkt. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. Dotujący zobowiązuje się przekazać dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze (bez usług hostelowych), na realizację zadań określonych w art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. 1. Dotację na 2011 r. ustala się w wysokości 56 500 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

2. Dotacja przeznaczona jest na udzielenie interwencji dla średnio miesięcznie 36 osób na rzecz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego, co w 2011 r. stanowi liczbę 432 osób.

3. W przypadku wzrostu albo zmniejszenia ilości interwencji , strony dokonają zmiany kwoty dotacji odpowiednio do rzeczywistej liczby osób przyjętych w Ośrodku.

4. Przekazanie dotacji następować będzie w czterech ratach tj. po 14 125 zł na rachunek bankowy Dotowanego nr 29 1160 2202 0000 0000 6011 5547, do dnia 15 każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, z tym, że przekazanie pierwszej raty dotacji nastąpi do siedmiu dni od daty podpisania porozumienia na 2011 r.

§ 3. 1. Dotowany zobowiązuje się do wydatkowania środków dotacji zgodnie z celem określonym w § 1.

2. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem skutkuje obowiązkiem jej zwrotu wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych od dnia przekazania dotacji. Zwrot dotacji następuje na rachunek bankowy Dotującego nr 90 40116022020000000164220502, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

3. W przypadku niewykorzystania części dotacji Dotowany zobowiązany jest do jej zwrotu w terminie do 30 grudnia 2011 r., na rachunek wymieniony w ust. 2.

§ 4. Dotowany zobowiązuje się do:

1. prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonywania zadania pod względem finansowym,

2. poddawania się kontroli wykonywania zadania, przeprowadzonej przez Dotującego, w zakresie objętym porozumieniem,

3. przekazywania w terminie 7 dni, na życzenie Dotującego, informacji o zakresie i sposobie realizacji porozumienia,

4. usunięcia w terminie 30 dni, stwierdzonych przez Dotującego nieprawidłowości na podstawie jego wniosków i zaleceń,

5. składania kwartalnych informacji z wykorzystania dotacji, według poniesionych wydatków.

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji za 2011 rok Dotowany zobowiązany jest przekazać Dotującemu w terminie do 28 stycznia 2012 r.

2. Rozliczenie obejmuje część finansową wykorzystania dotacji i część merytoryczną.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą Stron w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2011 r.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 10. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Jeleniogórski


Jacek Włodyga


Wicestarosta Jeleniogórski


Zbigniew Jakiel


Skarbnik Powiatu Jeleniogórskiego


Grażyna Bojęć

Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry


Zofia Czernow


Skarbnik Miasta Jeleniej Góry


Janina Nadolska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »