reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/77/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie określenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 ze zmianami) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1)prowadzenia robót w pasie drogowym,

2)umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4)zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o których mowa w § 1, pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł,

2)przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł,

3)przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1)poza terenem zabudowanym - 15,00 zł

2)w terenie zabudowanym - 40,00 zł

3)na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł,

4)za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % stawek określonych w pkt 1, 2 i 3.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym - 0,50 zł

b) w terenie zabudowanym - 0,50 zł

2)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości:

1)reklama promująca Powiat Kłodzki lub zawierająca informacje o realizacji programu unijnego dla Powiatu Kłodzkiego - zwolnienie z opłat,

2)reklama promująca gminy powiatu kłodzkiego - 0,10 zł,

3)reklama na terenie miasta - 1,00 zł,

4)reklama na terenie wsi - 0,60 zł,

5)reklama promująca imprezę sportową lub kulturalną - 0,10 zł,

6)reklama związana z turystyką - 0,10 zł.

3. Jeśli okres umieszczenia reklamy w pasie drogowym będzie dłuższy niż 1 rok, reklamodawcy przysługuje 10 % bonifikata w stosunku do opłat o których mowa w ust. 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI/229/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, z tym, że stawki opłaty:

- za prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w art. 40 ust. 2 pkt 1 - 3, umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego,

- za umieszczenie w pasie drogowym urzadzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie mogą przekroczyć kwoty 200 zł.

Zgodnie z art. 40 ust.9 w/w ustawy przy ustalaniu stawek opłat uwzględnia się:

1)kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty,

2)rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,

3)procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,

4)rodzaj zajęcia pasa drogowego,

5)rodzaj urzadzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Celem dokonania zmian w dotychczas obowiązujących stawkach opłat ustalonych Uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXII/229/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., jest zracjonalizowanie wysokości opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym. Spowoduje to w naszej ocenie uzyskanie zwiększonych wpływów do budżetu powiatu. Dotychczas stosowana jedna stawka w kwocie 2,-zł za 1 m2 nie stwarzała takich możliwości. Wynika to z faktu, iż np. prywatni właściciele gruntów w sposób bardziej elastyczny, a więc bardziej odpowiadający ogłoszeniodawcom, formułują swoje oczekiwania finansowe za udostępnienie nieruchomości. Zróżnicowanie stawek winno wpłynąć na uatrakcyjnienie oferty dla przyszłych ogłoszeniodawców.Ponadto umożliwienie zamieszczania bezpłatnych reklam promujących powiat lub zawierających informacje o realizacji programów unijnych, a także zastosowanie minimalnej stawki opłat za reklamy promujące gminy powiatu, winno w naszej ocenie, korzystnie wpłynąć na rozwój Powiatu oraz gmin Powiatu Kłodzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego


Dariusz Kłonowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama