| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/77/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie określenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 ze zmianami) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1)prowadzenia robót w pasie drogowym,

2)umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4)zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o których mowa w § 1, pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł,

2)przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł,

3)przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1)poza terenem zabudowanym - 15,00 zł

2)w terenie zabudowanym - 40,00 zł

3)na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł,

4)za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % stawek określonych w pkt 1, 2 i 3.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym - 0,50 zł

b) w terenie zabudowanym - 0,50 zł

2)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości:

1)reklama promująca Powiat Kłodzki lub zawierająca informacje o realizacji programu unijnego dla Powiatu Kłodzkiego - zwolnienie z opłat,

2)reklama promująca gminy powiatu kłodzkiego - 0,10 zł,

3)reklama na terenie miasta - 1,00 zł,

4)reklama na terenie wsi - 0,60 zł,

5)reklama promująca imprezę sportową lub kulturalną - 0,10 zł,

6)reklama związana z turystyką - 0,10 zł.

3. Jeśli okres umieszczenia reklamy w pasie drogowym będzie dłuższy niż 1 rok, reklamodawcy przysługuje 10 % bonifikata w stosunku do opłat o których mowa w ust. 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXI/229/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, z tym, że stawki opłaty:

- za prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w art. 40 ust. 2 pkt 1 - 3, umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego,

- za umieszczenie w pasie drogowym urzadzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie mogą przekroczyć kwoty 200 zł.

Zgodnie z art. 40 ust.9 w/w ustawy przy ustalaniu stawek opłat uwzględnia się:

1)kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty,

2)rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,

3)procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,

4)rodzaj zajęcia pasa drogowego,

5)rodzaj urzadzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Celem dokonania zmian w dotychczas obowiązujących stawkach opłat ustalonych Uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXII/229/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., jest zracjonalizowanie wysokości opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym. Spowoduje to w naszej ocenie uzyskanie zwiększonych wpływów do budżetu powiatu. Dotychczas stosowana jedna stawka w kwocie 2,-zł za 1 m2 nie stwarzała takich możliwości. Wynika to z faktu, iż np. prywatni właściciele gruntów w sposób bardziej elastyczny, a więc bardziej odpowiadający ogłoszeniodawcom, formułują swoje oczekiwania finansowe za udostępnienie nieruchomości. Zróżnicowanie stawek winno wpłynąć na uatrakcyjnienie oferty dla przyszłych ogłoszeniodawców.Ponadto umożliwienie zamieszczania bezpłatnych reklam promujących powiat lub zawierających informacje o realizacji programów unijnych, a także zastosowanie minimalnej stawki opłat za reklamy promujące gminy powiatu, winno w naszej ocenie, korzystnie wpłynąć na rozwój Powiatu oraz gmin Powiatu Kłodzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego


Dariusz Kłonowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »