| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miasta Duszniki Zdrój

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwał w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a., art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z roku 2010 Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami/ RADA MIEJSKA w Dusznikach Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/98/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój § 11 otrzymuje brzmienie:

1. "Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art.67 ust.3 ustawy przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana najemcy jako lokal mieszkalny.

2. W budynkach, w których znajdują się co najmniej dwa lokale w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80 poz.903 z 2000 r.) bonifikaty wynoszą:

1) w przypadku, gdy nabywca dokonuje zapłaty ceny sprzedaży za lokal mieszkalny jednorazowo w całości przed zawarciem umowy przenoszącej własność -95%,

2) w przypadku, gdy nabywca dokonuje zapłaty ceny sprzedaży za lokal mieszkalny w ratach - 50%.

3. W budynkach o jednym lokalu mieszkalnym oraz w budynkach mieszkalno-użytkowych, gdy budynek jest częścią składową gruntu, a część użytkowa nie może stanowić odrębnej nieruchomości lokalowej i jest zbywana jako pomieszczenia przynależne, bonifikaty wynoszą:

1) w przypadku, gdy nabywca dokonuje zapłaty ceny sprzedaży za lokal mieszkalny jednorazowo w całości przed zawarciem umowy przenoszącej własność -90%,

2) w przypadku, gdy nabywca dokonuje zapłatę ceny sprzedaży za lokal mieszkalny w ratach -50 %.

4. Bonifikaty, o których mowa w ust. 2, 3 stosuje się do ceny lokalu i gruntu, bez uwzględnienia kosztów przygotowania do sprzedaży.

5. W razie zbiegu praw do bonifikat wynikających z ustawy z bonifikatami przewidzianymi w niniejszym paragrafie, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.

6. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości zbył lub wykorzystał nieruchomość przed upływem 5 lat na cele inne niż mieszkalne, z wyłączeniem zbycia na rzecz osoby bliskiej, Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Dla zabezpieczenia zwrotu kwoty równej bonifikacie nabywca zobowiązany jest do poddania się egzekucji na mocy aktu notarialnego."

§ 2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju


Jan Śmielak


Uzasadnienie

Gmina Duszniki Zdrój posiada 549 mieszkań komunalnych w 126 budynkach są to mieszkania będące własnością gminy. Gmina ma ustawowy obowiązek zapewnienia mieszkań osobom i rodzinom o niskich dochodach (art. 4 i 20 ustawy o ochronie praw lokatorów). Prawo do zawarcia umowy najmu przysługuje osobom, które spełniają kryteria ustanowione w uchwale rady gminy i znalazły się na liście uprawnionych do wynajęcia mieszkania. Taka osoba będąca najemcą mieszkania komunalnego, zajmowanego na podstawie umowy najmu, nie można go sprzedać ani darować, nie podlega ono również dziedziczeniu, gdyż jest własnością gminy. Można je natomiast kupić od gminy na zasadach określonych w uchwale rady gminy. Wykup może nastąpić z inicjatywy najemcy lub samej gminy, która wystawia mieszkanie na sprzedaż. Cenę mieszkania ustala rzeczoznawca majątkowy. Gmina może natomiast udzielić bonifikaty. Jej wysokości jest określana w stosownej uchwale rady gminy obecnie wynosiła ona 90 %. Zniżki dotyczą nie tylko ceny mieszkania, ale też pomieszczeń do niego przynależnych, np. piwnic, schowków i udziału w gruncie. Gdy działka pod budynkiem jest w użytkowaniu wieczystym, nabywca mieszkania staje się użytkownikiem wieczystym tego gruntu w części ułamkowej. Poza ceną za wykup mieszkania, wykupujący ponosi jeszcze inne koszty. Należą do nich: koszt wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, taksa notarialna (liczona od wartości rynkowej mieszkania, a nie od ceny z bonifikatą), opłata za założenie księgi wieczystej i wpis do niej nowego właściciela. Obecnie obserwuje się małe zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych od gminy ponieważ panuje przeświadczenie, że mieszkanie komunalne jest tańsze w utrzymaniu niż własnościowe. Jednak w związku z ciągłym wzrostem czynszów za mieszkania komunalne, wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom mieszkańców postanowiłem zaproponować zwiększenie bonifikaty przy sprzedaży mieszkań. Jednocześnie informuję, że od roku 2012 złożony zostanie projekt uchwały o zmianie sposobu naliczania czynszów według dołączonych propozycji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »