reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), związku z art. 403 ust. 2,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

2. . Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Piława Górna,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Piławy Górnej,

3) podmiocie dotowanym - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, którym udzielono dotacji na realizację zadania.

4) zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie wymienione w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Piławy Górnej.

2. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych lub mieszkalno-użytkowych.

§ 3. 1. Podstawą wydatkowania środków w ramach dotacji jest umowa zawarta pomiędzy ubiegającym się o przyznanie dotacji a Gminą Piława Górna.

2. Umowa o której mowa w ust. 1 określa w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania,

2) wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji i sposób jej rozliczania,

4) tryb kontroli wykonywania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni ścieków i wzór umowy o dotację określi Burmistrz w odrębnym zarządzeniu.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest :

1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami,

2) podpisanie umowy o dotację,

3) nie zaleganie z płatnościami wobec Gminy Piława Górna na dzień składania wniosku.

2. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji będzie określony Zarządzeniem Burmistrza opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

3. Umowy o dotacje podpisywane będą z wnioskodawcami w kolejności składanych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków budżetowych na dany rok.

§ 5. 1. Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów (brutto) na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż:

1) 3.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset) dla mieszkańców budynków wielorodzinnych,

1) 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) dla mieszkańców budynków jednorodzinnych,

2. Wysokość dofinansowania ustalona zgodnie z ust.1 podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.

3. 3. Dofinansowaniu nie będą podlegały:

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

2) koszty robocizny wykonane przez wnioskodawcę we własnym zakresie,

3) koszty sporządzenia dokumentacji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 6. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Halina Przepiórka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama