| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), związku z art. 403 ust. 2,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

2. . Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Piława Górna,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Piławy Górnej,

3) podmiocie dotowanym - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, którym udzielono dotacji na realizację zadania.

4) zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie wymienione w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Piławy Górnej.

2. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych lub mieszkalno-użytkowych.

§ 3. 1. Podstawą wydatkowania środków w ramach dotacji jest umowa zawarta pomiędzy ubiegającym się o przyznanie dotacji a Gminą Piława Górna.

2. Umowa o której mowa w ust. 1 określa w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania,

2) wysokość dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji i sposób jej rozliczania,

4) tryb kontroli wykonywania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni ścieków i wzór umowy o dotację określi Burmistrz w odrębnym zarządzeniu.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest :

1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami,

2) podpisanie umowy o dotację,

3) nie zaleganie z płatnościami wobec Gminy Piława Górna na dzień składania wniosku.

2. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji będzie określony Zarządzeniem Burmistrza opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

3. Umowy o dotacje podpisywane będą z wnioskodawcami w kolejności składanych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków budżetowych na dany rok.

§ 5. 1. Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów (brutto) na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż:

1) 3.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset) dla mieszkańców budynków wielorodzinnych,

1) 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) dla mieszkańców budynków jednorodzinnych,

2. Wysokość dofinansowania ustalona zgodnie z ust.1 podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.

3. 3. Dofinansowaniu nie będą podlegały:

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

2) koszty robocizny wykonane przez wnioskodawcę we własnym zakresie,

3) koszty sporządzenia dokumentacji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 6. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Halina Przepiórka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »