| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/64/11 Rady Gminy Długołęka

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Borowa w części dotyczącej działki 317


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXXV/405/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Borowa w części dotyczącej działki 317, oraz po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długołęka przyjętym uchwałą Nr XXXVI/69/97 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 1997r., (z późn. zm.), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Borowa w części dotyczącej działki 317 - MPZP BOROWA 317, zwaną dalej "zmianą planu".
2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek zmiany planu.
3. Ustalenia zmiany planu zawarte są w formie:
1) graficznej - rysunek zmiany planu;
2) tekstowej - treść niniejszej uchwały.
4. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik graficzny nr 1 - Rysunek zmiany planu w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale powołane są artykuły bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 ze zm.).
§ 3. 1. Na rysunku zmiany planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne, stanowiące obowiązujące ustalenia planu:
1) granica obszaru objętego zmianą planu;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie będące ustaleniami zmiany planu posiadają charakter informacyjny.
§ 4. W zmianie planu nie określa się:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ponieważ nie zostały one wskazane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów;
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - ze względu na brak terenów komunikacyjnych;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - ze względu na brak takich terenów;
6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust 2 pkt. 8 ustawy - ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
7) granic terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych - ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
8) granic pomników zagłady ich stref ochronnych, także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999r o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - ze względu na brak takich terenów.
§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000 stanowiący integralną część zmiany planu - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie;
3) infrastrukturze towarzyszącej - należy przez to rozumieć niezbędne urządzenia techniczne, zieleń towarzyszącą i obiekty małej architektury;
4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - rozumie się przez to linie wyznaczone na rysunku planu, określające maksymalny zasięg usytuowania podstawowej bryły wszelkich budynków w stosunku do linii rozgraniczającej z terenami sąsiednimi; dopuszcza się przekroczenie tych linii maksymalnie o 0,5m najdalej wysuniętą częścią dachu, balkonu, tarasu lub innym podobnym elementem; nieprzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają lokalizacji dróg, sieci technicznych i uzbrojenia terenu, ogrodzeń i dotyczą wyłącznie nowoprojektowanych budynków lub budynków przeznaczonych do rozbudowy;
5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami wraz ze wszystkimi powierzchniami utwardzonymi;
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które powinno przeważać na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
7) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inne przeznaczenie, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, nie powodując zakłóceń w funkcjonowaniu terenu;
8) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
9) obiektach pomocniczych - należy przez to rozumieć garaże, wiaty i budynki gospodarcze;
10) nieuciążliwej funkcji usługowej - należy przez to rozumieć inwestycje nie zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu, zgodnie z wymogami stosownych przepisów o ochronie środowiska;
11) obszarze kolejowym - należy przez to rozumieć tereny kolejowe w liniach rozgraniczających działki nr 318, (zelektryfikowana linia kolejowa nr 143, państwowego znaczenia relacji Kalety - Wrocław Mikołajów, przez Lubliniec, Kluczbork, Namysłów, Oleśnica) sąsiadujące z południową granicą obszaru objętego zmianą planu, poza granicami opracowania zmiany plany;
12) wysokość budynku należy przez to wysokość budynku w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozdział 2
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
§ 6. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem MN, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; rodzaj zabudowy wolnostojąca;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty pomocnicze,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) nieuciążliwa funkcja usługowa wbudowana w budynku mieszkalnym,
2. Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia użytkowa usług wbudowanych w budynku mieszkalnym nie może przekroczyć 30 % powierzchni użytkowej budynku;
2) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 30%;
3) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki: 70%;
4) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych: 10,0 m, a pozostałych budynków - 7,0 m;
5) geometria dachów:
a) połacie dachu symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia od 38o do 45o,
b) dopuszcza się wzbogacenia formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn,
c) pokrycie dachu: dachówka ceramiczną lub materiał imitujący dachówkę w kolorze ceglastym,
d) usytuowanie głównej kalenicy dachu prostopadle do linii rozgraniczającej z drogą publiczną o numerach geodezyjnych 279 i 302 (ul. Kasztanowej)
6) nie dopuszcza się podpiwniczenia budynków ze względu na wysoki poziom wód gruntowych;
7) w granicach działki należy zapewnić min. 2 miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych, a w przypadku prowadzenia działalności usługowej dodatkowo min. 1 stanowisko postojowe;
8) dopuszcza się lokalizację jednego nośnika reklamowego w granicy opracowania zmiany planu pod warunkiem spełnienia poniższych zaleceń:
a) usytuowanie nośnika reklamowego i jego oświetlenie nie będzie powodować oślepienia maszynistów prowadzących pociąg;
b) wyklucza się pulsujące reklamy;
9) ustala się określone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:
a) 6,0 m od drogi publicznej (ul. Kasztanowej);
b) 15,0 m od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wzdłuż obszaru kolejowego;
10) zasady i warunki podziału na działki budowlane: przy wydzielaniu nowych działek budowlanych docelowa powierzchnia działki powstałej na skutek podziału powinna wynosić min. 1000 m2;
11) obsługę komunikacyjną terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się wyłącznie z drogi publicznej o nr geodezyjnym 279 i 302 (ul. Kasztanowej);
12) przy projektowaniu budynków mieszkalnych w sąsiedztwie obszaru kolejowego, w celu zminimalizowania uciążliwości:
a) zaleca się zastosowanie konstrukcji obiektu odpornej na drgania i wibracje pochodzące z przejeżdżających pociągów;
b) od strony obszaru kolejowych powinno lokalizować się pomieszczenia nie związane ze stałym pobytem ludzi (ciągi komunikacyjne, węzły sanitarne, komórki, garderoby);
c) zaleca się stosowanie stolarki drzwiowej i okiennej tłumiącej hałas;
d) od strony obszarów kolejowych nie należy umieszczać loggii i balkonów;
13) od strony obszarów kolejowych dopuszcza się lokalizację ekranów akustycznych.
§ 7. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1) wszelkie uciążliwości związane z dopuszczeniem działalności usługowej w budynku mieszkalnym, nie mogą powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;
2) zakazuje się w granicach obszaru objętego zmianą planu możliwość wprowadzania do gruntu nieoczyszczonych ścieków bytowych;
3) zakazuje się zanieczyszczania wód podziemnych i gleby substancjami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej;
4) nakazuje się by powierzchnie narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi zostały utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi przed odprowadzeniem zostały oczyszczone;
5) obszar objęty zmianą planu znajduje się w granicach projektowanych obszarów chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Dobrej" i "Dolina rzeki Widawy; do czasu ich utworzenia obowiązuje:
a) harmonizowanie budownictwa z otoczeniem krajobrazowym,
b) szczególna dbałość o zabytki kultury materialnej,
c) zakaz niszczenia lub uszkodzenia zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
6) w przypadku utworzenia obszaru chronionego krajobrazu obowiązywać będą zasady określone w rozporządzeniu Wojewody;
7) zakazuje się wprowadzania zmian stosunków wodnych w sąsiedztwie linii kolejowej, mogących negatywnie wpłynąć na podtorze kolejowe (możliwość deformacji torowiska w planie i profilu);
8) nakazuje się sytuowanie budynków mieszkalnych w odległości zapewniającej zachowanie, w zależności od przeznaczenia budynku, dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego w przepisach w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
§ 8. Określa się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) na terenie objętym zmianą planu, nie występują zabytki oraz dobra kultury współczesnej,
2) nowa zabudowa powinna formą i pokryciem dachu nawiązywać do historycznej zabudowy wsi Borowa,
3) w zakresie ochrony zabytków archeologicznych obowiązują następujące ustalenia:
a) inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem;
b) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych za zezwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
§ 9. Określa się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
1) lokalizacja przyszłych inwestycji w sąsiedztwie obszarów kolejowych nie może utrudniać sprawnego i bezpiecznego ruchu pociągów na obszarze kolejowym;
2) wyklucza się budowę nowych stawów gruntowych w sąsiedztwie obszaru kolejowego;
3) parkingi muszą mieć nawierzchnię twardą ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku przeciwnym do torów kolejowych;
4) w przypadku uzupełnienia drzewostanu lub wykonania pasa zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie obszaru kolejowego, należy tak zadrzewić teren, aby jego usytuowanie nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu na obszarze kolejowym;
5) lokalizacja zieleni wysokiej w odległości większej od obszaru kolejowego nie będzie wynosić jej maksymalna wysokość, nie mniejsza jednak niż 15 metrów od osi skrajnego toru;
6) system korzeniowy sadzonych drzew i krzewów nie może naruszać struktury podstawy podtorza i jego odwodnienia;
7) wyznacza się pas terenu wzdłuż obszaru kolejowego o szerokości 4m dla potrzeb tzw. kolejowej drogi technologicznej wykorzystywanej m. in. przez służby ratownicze;
8) należy uwzględnić prawidłowy dobór oświetlenia wzdłuż obszaru kolejowego w celu zapobiegania oślepienia maszynistów prowadzących pociąg; zaleca się oprawy spełniające standardy kolejowe.
§ 10. Określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1) zaopatrzenia w wodę:
a) z sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
b) zakaz prowadzenia nowoprojektowanych magistrali wodociągowych o średnicach większych niż O 1200 mm wzdłuż obszaru kolejowego;
2) odprowadzenia ścieków komunalnych:
a) docelowo poprzez odprowadzanie do zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków,
b) tymczasowo, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości;
3) odprowadzenia wód opadowych:
a) odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnej na własnej działce lub do kanalizacji deszczowej,
b) w przypadku odprowadzenia wód opadowych do istniejącego systemu rowów melioracyjnych lub cieków wodnych należy uzyskać pozwolenie wodno prawne,
4) zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrznej niskiego napięcia na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
b) w przypadku zaistnienia kolizji pomiędzy istniejącymi obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu dopuszcza się przebudowę sieci na wniosek inwestora na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
c) w zależności od planowanego zagospodarowania i wielkości zapotrzebowani na energię elektryczną, dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej 20/0,4 kV oraz trasy linii zasilających SN i sieci rozdzielczej NN,
d) tereny wydzielone pod stacje transformatorowe powinny mieć zapewniony dojazd do ich obsługi,
e) do czasu skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia obowiązuje wolna od zabudowy strefa bezpieczeństwa o szerokości 10m (po 5 m z każdej strony),
5) zaopatrzenia w ciepło: ogrzewanie paliwem o niskiej zawartości zanieczyszczeń jak: olej opałowy, energia elektryczna, gaz lub inne nieuciążliwe paliwa przyjazne środowisku przyrodniczemu;
6) gospodarki odpadami: unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych winno odbywać się poprzez gromadzenie w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na składowisko odpadów komunalnych zgodnie z gminnym systemem odprowadzania i unieszkodliwiania odpadów;
7) sieci telekomunikacyjnej zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrznej na warunkach określonych przez operatorów sieci telekomunikacyjnych;
8) ustalenia ogólne:
a) nowe sieci infrastruktury technicznej należy projektować wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w liniach rozgraniczających dróg (zarówno publicznych i wewnętrznych) w sposób zapewniający możliwość ich konserwacji i modernizacji oraz racjonalne zagospodarowanie i użytkowanie terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w zmianie planu;
b) urządzenia techniczne, dla których nie przewidziano wydzielonych terenów, oraz które nie będą mogły być realizowane w liniach rozgraniczających terenów komunikacji, mogą być realizowane w granicach własności prywatnych za zgodą ich właścicieli,
c) prowadzenie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i podziemnej wzdłuż obszarów kolejowych, według przepisów szczególnych,
d) lokalizacja zbiorników gazu technicznego i z substancjami płynnymi wybuchowymi oraz łatwo zapalnymi na działce w sąsiedztwie obszaru kolejowego, zgodnie z przepisami szczególnymi.
Rozdział 3
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11. Określa się stawkę procentową, która jest podstawą ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30 %.
§ 12. Na obszarze objętym niniejsza uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borowa zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/456/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.08.2004r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z 2004r. Nr 193, poz. 3062).
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Długołęce.
Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Chmielewska
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/64/11
Rady Gminy Długołęka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek zmiany planu w skali 1:1000
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/64/11
Rady Gminy Długołęka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/64/11
Rady Gminy Długołęka
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »