| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/37/11 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie nadania nazw ulicom miasta Głogowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy ulicom położonym w obrębie 11 "Krzepów":

Kresowa - ulica łącząca ulicę Osadników z ulicą Akacjową, położoną we wschodniej, peryferyjnej części miasta Głogowa.

Wspólna - ulica prostopadła do ulicy Kościelnej, położona pomiędzy ulicami Akacjową, Rudnowską i Osadników.

§ 2. Szczegółową lokalizację dróg, o ktorych mowa w § 1 określają szkice sytuacyjne stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Koliński


Uzasadnienie

W związku z tworzeniem nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz budową nowych dróg, zachodzi konieczność ich nazwania. nowo tworzone ulice zlokalizowane są w obrębie 11 "Krzepów", w sąsziedztwie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej przy ulicy Akacjowej, Kościelnej i Osadników. Zaproponowane nazwy ulic są wynikiem konsultacji z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej.

Ulica Kresowa - nazwa wiąże się z peryferyjnym położniem ulicy (wschodnia, peryferyjna część miasta), jak również nawiązuje do polskich Kresów, skąd wywodziła się znaczna część powojennych osadników zamieszkałych w ówczesnej wsi Krzepów. Ulica Kresowa zawiera się w granicach działki o nr geod. 239, powstałej z połączenia działek 118/9 i 120.

Gmina Miejska Głogów nabyła prawo własności do w/w nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Legnickiego Nr GG.II.82240/51-38/91/92 z 30.04.1992 r. oraz na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Głogowa zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości Nr WRM.DGG.VIII.7430-31/09 z 30.09.2009 r.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice - Krzepów (uchwała Rady miejskiej w Głogowie Nr XXX/264/2009 z 31.03.2009 r.) teren ten oznaczony jest symbolem43.13 KD-D i przeznaczony pod realizację celu publicznego - ulicę klasy dojazdowej.

Ulica Wspólna - nazwa oddaje znaczeniowo wspólnotowy charakter usytuowanych tam nieruchomości, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ulica Wspólna zawiera się w granicach działek o nr geod. 37/14 i 38/5.

Gmina Miejska Głogów nabyła prawa własności do w/w nieruchomości od osób fizycznych na podstawie ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Głogowa zatwierdzających projekty podziału nieruchomości Nr WRM.DGG.VIII.7430-43/2009/2010 z 13.04.2010 i Nr WRM.DGG.VI.7430-31/2010 z 30.12.2010. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice - Krzepów (uchwała Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXX/264/2009 z 31.03.2009 r.) teren ten oznaczony jest symbolem 36.4 KD-D i przeznaczony pod realizację celu publicznego - ulicę klasy dojazdowej.

Wg art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placówek publicznych oraz wznoszenia pomników.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/37/11
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/37/11
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »