| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Domaniów

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2.

1. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie zwanej dalej ,,Centrum Kultury" działa na terenie gminy Domaniów.

2. Centrum posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 3.

1. Siedzibą Centrum Kultury jest budynek w Domaniowie nr 15, terenem działania obszar Gminy Domaniów.

2. Organizatorem dla Centrum Kultury jest Gmina Domaniów.

3. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Domaniów.

§ 4.

1. Podstawowym celem statutowym Centrum jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy Domaniów poprzez:

a) integrowanie społeczności lokalnej wokół tradycji, dziedzictwa narodowego i regionalnego oraz jego popularyzacją,

b) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego,

e) rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

f) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego sportu

g) organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej,

h) organizacja rekreacji ruchowej, w tym kształtowanie aktywnego wypoczynku poprzez działania z zakresu kultury fizycznej. organizowanie grup zainteresowań i zapewnienie instruktorów do ich prowadzenia oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno- technicznych dla jej rozwoju.

i) organizowanie imprez turystycznych w szczególności wycieczek, kolonii, obozów, zimowisk, warsztatów, plenerów w szczególności dla dzieci i młodzieży, w celu prezentacji kultury i tradycji regionu, ojczyzny oraz innych krajów oraz zapewnienie odpowiedniej kadry do realizacji tych zadań,

j) organizowanie na terenie gminy festynów i masowych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy przy współudziale komitetów mieszkańców,

k) prowadzenie zajęć kulturalnych, teatralnych, tanecznych i innych edukacyjno-profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą w formie świetlicy środowiskowej

l) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi

2. Centrum do realizacji swojego programu może przystępować do związków i stowarzyszeń o charakterze lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim, których zakres działania jest merytorycznie zgodny z jego celami i zadaniami, po uzyskaniu zgody przez Radę Gminy.

§ 5.

1. Działalnością Centrum Kultury kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

5. Dyrektor jest organem zarządzającym Centrum oraz przełożonym pracowników Centrum.

6. Pracowników etatowych, instruktorów i innych pracowników Centrum powołuje i odwołuje (zatrudnia) jego Dyrektor wg. schematu organizacyjnego zatwierdzonego przez Organizatora.

7. Dyrektor składa za Centrum oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 6.

1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania .

2. Centrum otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności , w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3. Centrum może uzyskiwać środki finansowe z:

- wpływów z własnej działalności,

- wpływów z najmu i dzierżawi składników majątku,

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

5. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów

§ 7.

Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej 55-216 Domaniów nr 15

§ 8.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 9.

Traci moc załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr XXIX/165/01 z dnia 11 września 2001r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Domaniowie" w gminną instytucję kultury o nazwie "Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie" ze zmianą z 2004r. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 207, poz. 3246, z 2006r. Nr 151, poz. 2392, z 2009r. Nr . 49,poz.1059

§ 10.

Likwidacja Centrum następuje na podstawie uchwały Rady Gminy z zachowaniem postanowień art. 22 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm./.

§ 11.

Uchwała w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Domaniów


Elżbieta Rudnik-Weinert

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »