| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr V/19/2011 Rady Gminy Walim

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. III A i B

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/139/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim; Rady Gminy Walim, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. III A i B. Obejmujący obszar w obrębie wsi Dziećmorowice, w granicach określonych na rysunku planu oraz w granicach określonych w uchwale Rady Gminy Walim Nr XXIII/138/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sparwie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przesztrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim.

2. Integralną część planu stanowią:

1) załącznik graficzny nr 1a, 1b, 1c - rysunek nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zainwestowanych cz. A, w skali 1: 2000;

2) załącznik graficzny nr 2 - rysunek nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych, cz. B w skali 1: 5000;

3. Załącznikami do uchwały są

1) załącznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,

2) załącznik nr 4 - określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.

- Załączniki nr 3 i nr 4, o których mowa w ust. 3 nie stanowią ustaleń planu.

§ 2. W granicach obszaru objętego planem nie występują następujące elementy, których określenie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zwanej dalej ustawą:

1) przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy), wymagające ich ukształtowania;

2) obiekty ochrony dóbr kultury współczesnej.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające:

a) symbol określający przeznaczenie terenu,

b) numer terenu wyróżniający go spośród innych terenów,

4) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy:

a) obowiązująca linia zabudowy,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy,

5) oznaczenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a) stanowiska archeologiczne

b) zabytki nieruchome wpisane do ewidencji zabytków,

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są obowiązujące:

1) granica planowanych użytków ekologicznych,

2) proponowany kierunek układu kalenicy,

3) granica obszaru rysunku nr 1 dla terenów otwartych i zieleni, wykonanego w skali 1: 5 000.

§ 4. Ilekroć w dalszej części uchwały stosuje się określenia:

1) dach symetryczny - należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz zachowanej symetrii ich układu;

2) podstawowe przeznaczenie terenu w granicach działki budowlanej planu - jest to obowiązujące przeznaczenie dominujące w jej granicach;

3) przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, która nie zmienia generalnego charakteru użytkowania terenu; są to ustalenia, które określają inne niż podstawowe przeznaczenie, sposoby zagospodarowania lub sposoby użytkowania, z zastrzeżeniem, iż ich realizacja może nastąpić jedynie po potwierdzeniu w projekcie zagospodarowania całej działki, możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami określonymi w planie dla poszczególnych przeznaczeń;

4) urządzenia towarzyszące - są to urządzenia zdefiniowane zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) linie rozgraniczające obowiązujące - należy przez to rozumieć obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, których przebieg określony na rysunku planu ma charakter wiążący;

6) usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć usługi, niezaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic własności terenu, w tym terenów i obiektów służących działalności z zakresu:

a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) gastronomii,

c) ochrony zdrowia, odnowy biologicznej,

d) działalności biurowej, administracji i zarządzania,

e) ubezpieczeń i finansów,

f) poczty i telekomunikacji,

g) oświaty i nauki,

h) opieki społecznej,

i) kultury, sztuki i rozrywki,

j) sportu i rekreacji,

k) turystyki i hotelarstwa,

l) projektowania i pracy twórczej,

m) drobnych usług rzemieślniczych takich, jak: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku, z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej;

8) obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której należy sytuować elewacje projektowanych budynków lub linię wykształconą w sposób historyczny, utworzoną przez frontowe elewacje budynków, tworzących zwartą zabudowę pierzei ulicy; obowiązuje posadowienie frontowej elewacji budynku w ilości co najmniej 60% jej długości, natomiast linia ta może być przekroczona w ilości do 2m dla balkonów, wiatrołapów, okapów, połaci dachowych, przypór, wykuszy, zadaszonych wejść do budynku i inne, natomiast schody mogą przekraczać zgodnie z warunkami terenowymi.

9) teren - należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonym przeznaczeniu, oznaczony odpowiednim symbolem,

10) powierzchnia biologicznie czynna - pod tym pojęciem należy rozumieć parametr określany jako % minimalny, będący ilorazem: sumy wszystkich powierzchni biologicznie czynnych położonych w granicach działki budowlanej lub zespołu działek objętych inwestycją, do jego/ich powierzchni liczonej w granicach linii rozgraniczających dany teren, przemnożony przez 100%;

11) powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć parametr określany jako % maksymalny, będący ilorazem: sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie murów wszystkich budynków położonych w granicach działki budowlanej lub zespołu działek objętych inwestycją, do jego/ich powierzchni liczonej w granicach linii rozgraniczających dany teren, przemnożony przez 100%;

12) wskaźnik zabudowy - należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek łącznej powierzchni zabudowy, do powierzchni działki budowlanej;

13) zabudowa - należy przez to rozumieć budynki lub zespoły budynków wraz z dojazdami, parkingami i innymi urządzeniami związanymi z ich obsługą.

Rozdział 2.
Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi o przeznaczeniu podstawowym oznaczone następującymi symbolami:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej;

3) U - tereny usług;

4) R- tereny rolnicze;

5) ZL- tereny lasów;

6) ZP - tereny zieleni urządzonej - parki;

7) Z - tereny zieleni nieurządzonej

8) WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

9) KDZ - tereny dróg publicznych zbiorczych,

10) KDL - tereny dróg publicznych lokalnych,

11) KDD - tereny dróg publicznych dojazdowych,

12) KDW - tereny dróg dojazdowych wewnętrznych,

13) KP - tereny komunikacji pieszej,

14) T - tereny infrastruktury technicznej - telekomunikacji.

2. Powyższe oznaczenia poszczególnych terenów mogą zawierać numer terenu wyróżniający go spośród innych terenów określony w ustaleniach rozdziału 3 Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów.

3. Określone przeznaczenie terenów wskazuje podstawowy, ustalony sposób ich użytkowania. Dopuszcza się wprowadzenie przeznaczeń uzupełniających zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały dla przeznaczenia uzupełniającego, bez zmiany generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

4. Na obszarze całości terenu, objętego planem:

1) dopuszcza się:

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej jako część zabudowy, stanowiącej główne tworzywo terenu, jednak w sposób nie mający wpływu na wygląd zewnętrznych elewacji zespołu zabudowy lub kwartału;

b) dla terenów zieleni urządzonej, urządzenia towarzyszące o przeznaczeniu sportowo - rekreacyjnym, w tym elementy małej architektury, wraz z ciągami pieszymi i placami;

c) realizację wolnostojących budynków garażowych oraz małogabarytowych budynków usługowych nie przekraczających 40 m2 powierzchni zabudowy dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U, w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy pod warunkiem realizacji obiektów na obydwu działkach stycznych do granicy;

d) komunikację jako przeznaczenie towarzyszące dla wszystkich terenów, związaną z dojazdami, parkowaniem. Szczególnie dotyczy to dróg wewnętrznych i sięgaczy do obsługi nieruchomości przyległych do nich, w tym wydzielanie ich jako działki samodzielne, drogi te powinny spełniać przepisy odrębne dla dróg wewnętrznych oraz ustaleń szczegółowych zawartych w niniejszej uchwale;

e) wydzielenie działek pod urządzenia związane z infrastrukturą techniczną pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdu z drogi publicznej;

f) utrzymania istniejącej zabudowy i przeznaczenia terenu;

g) adaptację i przebudowę istniejących obiektów;

2) zakazuje się:

a) realizacji reklam wielkoformatowych, jako elementów wolnostojących, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami KDZ;

b) stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych za wyjątkiem słupów betonowych oraz podmurówek;

c) stosowania jako materiałów wykończeniowych blachy falistej i trapezowej za wyjątkiem garaży oraz niewielkich obiektów gospodarczych nieprzekraczających 24m2.

5. Nakazuje się wykonanie szczegółowych badań geotechnicznych posadowienia obiektów na terenach o średnim nachyleniu powyżej 20%.

6. Dopuszcza się utrzymanie istniejącego sposobu użytkowania do czasu zagospodarowania na podstawie przepisów odrębnych terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem.

§ 6. Zasady podziałów nieruchomości na działki budowlane, oraz ich scalania dla terenów wyznaczonych niniejszym planem:

1) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek zgodnie z wielkościami określonymi w Rozdziale 3, dla poszczególnych terenów, na terenach istniejącej zabudowy parametr może być zmniejszony w celu dostosowania do potrzeb podziału wtórnego wynikającego m. in. z regulacji własności, dostosowania sytuacji zastanej do przepisów odrębnych,

2) dopuszczenie wydzielania działek mniejszych, niż określone w ust. 1 , w przypadku:

a) wydzielenia działki pod urządzenia infrastruktury technicznej lub komunikacji,

b) wydzielenia działki gruntu znajdującej się pod budynkiem, niezbędnej do prawidłowego korzystania z niego,

c) gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania terenu działek przyległych, poprzez przyłączenie działek samodzielnie nie dających się w racjonalny sposób zagospodarować zgodnie z ustaleniami planu.

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 90o z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż 30o,

4) szerokość wydzielanych działek, mierzoną na granicy przylegającej do drogi publicznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie powinna być mniejsza niż 20 m - z wyłączeniem zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

5) dopuszczenie scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) nakaz obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem sieci dróg publicznych i wewnętrznych, o parametrach technicznych określonych w § 15, 16 niniejszej uchwały;

2) zapewnienie parkowania i garażowania w obrębie nieruchomości dla potrzeb użytkowników zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 19. niniejszej uchwały, a w przypadku braku takiej możliwości - na terenach w tym celu wyznaczonych za zgodą właściciela lub zarządy parkingu;

3) obsługa w systemy infrastruktury technicznej, zgodnie § 20 niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się w pasach drogowych oraz pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a linią zabudowy, określonych na rysunku planu lokalizację:

1) obiektów zadaszonych służących przechowywaniu odpadów komunalnych oraz pojemników służących do ich recyklingu,

2) sieci i obiekty związane z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu,

3) elementów małej architektury,

4) obiektów związanych z obsługą komunikacji.

§ 8. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczonych do zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych, za wyjątkiem obiektów związanych z lokalizacją inwestycji celu publicznego oraz komunikacji, obsługi jej, jak i infrastruktury technicznej, oraz terenów oznaczonych symbolem U;

2) zakazuje się odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do gruntu

3) dopuszcza się wykorzystanie wód deszczowych dla potrzeb zarządcy terenu wyznaczonego w planie oraz terenów sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) nakazuje się zachowanie i rozbudowę liniowych elementów zieleni wysokiej, tworzących pasma zieleni izolacyjnej dla dróg, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów;

5) utrzymanie na terenach zieleni urządzonej, zielni istniejącej, wprowadzenie zieleni średnio wysokiej oraz wysokiej, przy tym dobór gatunkowy musi gwarantować długotrwałe jej utrzymanie;

6) dla ochrony obszaru chronionej zlewni Bystrzycy obejmującej w części południowej obszar opracowania, obowiązują zasady ochrony, jak w przepisach odrębnych.

2. Ustala się następujące zasady dla ochrony przed hałasem, dopuszczając natężenia hałasu dla poszczególnych terenów o różnych zasadach zagospodarowania, w tym:

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określonej w przepisach odrębnych;

2) dla terenów usług, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U - jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych określonych w przepisach odrębnych;

3) dla obiektów realizowanych oraz modernizowanych, mogących zwiększać zagrożenie hałasem, nakazuje się wyposażenie ich w urządzenia o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

3. Lokalizacja nowej zabudowy wzdłuż dróg, oznaczonych symbolami KDG, KDL, KDD, powinna uwzględniać zachowanie norm dopuszczalnego natężenia hałasu i wibracji.

4. Nakazuje się ograniczenie zasięgu uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej, do obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w jego obszarze pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami; zasięg ten nie może przekraczać wartości dopuszczalnych na granicy własności terenu lub wyznaczonych decyzjami administracyjnymi stref ograniczonego użytkowania.

5. Dla terenów z przeznaczeniem pod zabudowę a znajdującym się w sąsiedztwie lasu, należy kształtować linię zabudowy z zastosowaniem przepisów odrębnych.

6. Dla terenów z przeznaczeniem pod zabudowę wyznacza się pasy obsługi technicznej z zakazem zabudowy o szerokości ustalonej przez zarządcę sieci elektro - energetycznej.

7. Przy zagospodarowaniu poszczególnych obszarów, objętych ustaleniami planu, należy przyjąć zasadę, że istniejące urządzenia melioracyjne muszą zostać bezwzględnie zachowane i zabezpieczone, w sposób umożliwiający spełnienie przez nie aktualnie pełnionych i wynikających z nowego sposobu zagospodarowania terenu.

8. Porządkowanie gospodarki cieplnej, w ramach budowy nowych systemów grzewczych oraz prac modernizacyjnych, poprzez preferowanie paliw i systemów ekologicznych.

§ 9. Ustala się zasady ochrony środowiska kulturowego

1) zobowiązuje się każdego, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem:

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć ukryty przedmiot,

b) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c) niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli to nie jest możliwe Wójta Gminy Walim;

2) dla terenów zlokalizowanych w obrębie zabytkowych stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu, ustala się, że podlegają one ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z powyższym ziemne roboty budowlane związane z realizacją wszelkich przedmiotowych inwestycji, w tym realizacji infrastruktury technicznej, muszą być prowadzone po ustaleniu warunków nadzoru archeologicznego oraz za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3) nakazuje się kształtowanie obiektów poprzez nawiązanie formą i detalem architektonicznym do historycznej, regionalnej - sudeckiej architektury istniejących obiektów miejscowości z zakazem stosowania przy kształtowaniu elewacji bali drewnianych.

Rozdział 3.
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

§ 10. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa, oznaczona na rysunku planu symbolem: MN/U.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

1) usługi, z możliwością lokalizowania ich samodzielne, z wykluczeniem działalności uciążliwych;

2) zabudowę mieszkaniową, z możliwością lokalizowania jej samodzielne;

3) obiekty związane z obsługą rolnictwa, z możliwością lokalizowania ich samodzielnie;

4) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich terenów w formie:

a) urządzeń towarzyszących,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej działalności inwestycyjnej,

d) miejsc postojowych naziemnych oraz w części podziemnej budynków,

e) zieleni urządzonej.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

1) wysokość nowej zabudowy do 15m; liczonej do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu; do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, przy średniej wysokości kondygnacji 3 m; dachy o kącie nachylenia 20° do 45° w układzie symetrycznym, w formie dwuspadowej i wielospadowej; przy stosowaniu dachów mansardowych lub o kształcie łukowym parametr ten nie może przekroczyć 65°;

2) dopuszczenie:

a) sytuowania zabudowy bezpośrednio przy granicy działek budowlanych lub w odległości 1,5 m od granicy działki,

b) zachowania innego nachylenia kąta połaci dachowej niż ustalonego w planie, w odniesieniu do istniejącej zabudowy.

3) wyznacza się obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 65 % powierzchni zabudowy;

5) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, w ilości nie mniejszej niż 20% powierzchni terenu.

6) dopuszcza się podziały nieruchomości na działki budowlane, przy uwzględnieniu minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek: 2000 m2,

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) dopuszczenie:

a) lokalizacji tablic informacyjnych określających nazwę własną lub branżową oraz znaku graficznego firmy mieszczącej się w budynku,

b) grupy tablic umieszczonych na osi kompozycyjnej i posiadające ten sam charakter i wymiar.

§ 11. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona na rysunku planu symbolem MN, MN1-2.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

1) usługi towarzyszące, z możliwością lokalizowania ich samodzielne za wyjątkiem zabudowy szeregowej, z wykluczeniem działalności uciążliwych;

2) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich terenów w formie:

a) urządzeń towarzyszących,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej działalności inwestycyjnej,

d) garaży,

e) miejsc postojowych naziemnych oraz w części podziemnej budynków,

f) zieleni urządzonej.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9;

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

1) ustalenia dla wyznaczonych terenów:

a) wysokość zabudowy - do 12,0m, liczonej do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu, a co za tym idzie do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, przy średniej wysokości kondygnacji 3 m;

b) dachy o kącie nachylenia 30° do 45° w układzie symetrycznym, w formie dwuspadowej i wielospadowej; przy realizacji dachu mansardowego dopuszcza się odstępstwo od ustalenia i zwiększenie nachylenia połaci powyżej 45° dla części dolnej dachu;

c) sytuowania zabudowy bezpośrednio przy granicy działek budowlanych lub w odległości 1,5 m od granicy działki,

d) zachowania w obecnej formie architektoniczno - przestrzennej obiektów istniejących, niespełniających parametrów i wskaźników określonych w planie, przy czym w przypadku ich przebudowy lub rozbudowy, wyklucza się działania powodujące zwiększenie parametru, który w stanie istniejącym jest przekroczony,

e) budowy jednokondygnacyjnych garaży towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu

2) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) nakaz stosowania maksymalnego wskaźnika zabudowy w ilości 60 % powierzchni zabudowy.

4) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż:

a) 40% dla terenu oznaczonego symbolem MN,

b) 50% dla terenu oznaczonego symbolem MN1-2 ,

5) dopuszcza się podziały nieruchomości na działki budowlane, przy uwzględnieniu minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek:

a) 2000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem MN,

b) 1200 m2 dla terenu oznaczonego symbolem MN1-2,

6. dopuszcza się stosowanie proponowanego kierunku układu kalenicy na terenach oznaczonych symbolem MN1-2.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) nakaz utrzymania harmonijnej kolorystyki elewacji obiektów w obrębie ciągów dróg,

2) dopuszcza się stosowanie elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji;

3) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji od strony przestrzeni publicznych powyżej 1,2m.

TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ

§ 12. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym tereny usług U;

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

1) usługi towarzyszące w tym: sportu, rekreacji, gastronomi i hotelarstwa, z możliwością lokalizowania ich samodzielne, z wykluczeniem działalności uciążliwych,

2) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich terenów w formie:

a) urządzeń towarzyszących,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) miejsc postojowych dla obsługi realizowanej działalności inwestycyjnej,

d) garaży,

e) miejsc postojowych naziemnych oraz w części podziemnej budynków,

f) zieleni urządzonej.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8;

2) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami terenu objętego niniejszymi ustaleniami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9;

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

1) wysokość nowej zabudowy do 15 m; liczonej do wysokości kalenicy lub najwyższego punktu dachu,

2) od dwóch do czterech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe;

3) dachy o kącie nachylenia 35° do 45° w układzie symetrycznym, w formie dwuspadowej i wielospadowej ograniczonej do przekryć lukarn i naczółków, które w stosunku do powierzchni całego dachu nie mogą przekroczyć 30%; przy stosowaniu dachów mansardowych lub o kształcie lukowym parametr ten nie może przekroczyć 65°,

4) dla całych zespołów zabudowy, przekraczających 300m2 lokalizowanych dopuszcza się stosowanie dachów płaskich;

5) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

6) nakaz nieprzekraczania maksymalnego wskaźnika zabudowy w ilości 50% powierzchni zabudowy;

7) nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni działki budowlanej, w ilości nie mniejszej niż 40%,

8) dopuszcza się podziały nieruchomości na działki budowlane, przy uwzględnieniu minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek: 5000 m2,

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji od strony ulic publicznych powyżej 1,2m.

2) dla nowej zabudowy usługowej, lokalizowanej w obszarze planu na następujących zasadach:

a) zakaz stosowania pokryć dachowych z powlekanych blach trapezowych,

b) zakaz stosowania kolorystyki elewacji ograniczonej do barw podstawowych.

3) dopuszczenie umieszczania tablic informacyjnych określających nazwę własną lub branżową oraz znaku graficznego firmy mieszczącej się w budynku lub obiekcie;

TERENY ZIELENI I WÓD

§ 13. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym:

1) lasy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;

2) zieleń urządzona - parki, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, ZP1;

3) wody powierzchniowe śródlądowe, oznaczone na rysunku planu symbolem WS.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

1) dla terenu oznaczonego symbolem ZP dopuszcza się wprowadzenie funkcji zieleni nieurządzonej,

2) przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich terenów w formie:

a) urządzeń towarzyszących;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8;

2) wprowadzania komponowanych elementów zieleni wysokiej.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9;

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz zabudowy niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym terenu.

§ 14. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym:

1) zieleń nieurządzona - oznaczona na rysunku planu symbolem Z;

2) tereny rolnicze - oznaczona na rysunku planu symbolem R;

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

a) urządzeń towarzyszących;

b) zespołów zieleni komponowanej służących rekreacji i wypoczynku,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej spełniających warunki określone w przepisach odrębnych,

d) zalesianie gruntów rolnych spełniających warunki określone w przepisach odrębnych,

e) obiekty i urządzenie związane z produkcją rolną w tym stawy rybne wraz z niezbędną obsługą spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9;

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej dla powierzchni działki, w ilości nie mniejszej niż 70% dla terenu oznaczonego symbolem Z.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: całkowity zakaz zabudowy w tym zabudowy zagrodowej za wyjątkiem obiektów związanych z infrastrukturą i komunikacją.

TERENY KOMUNIKACJI

§ 15. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym - drogi publiczne:

1) zbiorcze, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDZ1;

2) lokalne oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL;

3) dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich terenów w formie:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, oświetlenie terenu;

b) urządzenia towarzyszące;

c) zieleń izolacyjną.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8;

2) nakaz zachowania i rozbudowy liniowych elementów zieleni wysokiej, w tym szpalerów i alei, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9;

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz przebudowę części budynków takich jak: nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeń lub ograniczeń.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeń lub ograniczeń.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) nakaz budowy nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanego w korytarzach infrastruktury w liniach rozgraniczających drogi po uzgodnieniu z zarządcą drogi;

2) dopuszczenie:

a) korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg,

b) w liniach rozgraniczających dróg realizacji urządzeń związanych z obsługą komunikacji - zatok, parkingów, elementów małej architektury po uzgodnieniu z zarządcą drogi;

3) utrzymanie linii rozgraniczających dróg:

a) wg. stanu istniejącego z dopuszczeniem ich poszerzenia na tereny przyległe w przypadku udokumentowanej modernizacji lub przebudowy drogi w minimalnej szerokości:

- 25 m, na terenach oznaczonych symbolem KDZ1;

- 15 m, na terenach oznaczonych symbolem KDZ;

b) w minimalnej szerokości 12 m zgodnie z rysunkiem planu, na terenach dla terenów oznaczonych KDL;

c) w minimalnej szerokości 10 m zgodnie z rysunkiem planu, na terenach dla terenów oznaczonych KDD;

§ 16. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym: drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające dla wszystkich terenów w formie:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) urządzeń towarzyszących;

c) zieleni izolacyjnej;

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8;

2) nakaz zachowania i rozbudowy liniowych elementów zieleni wysokiej, w tym szpalerów i alei, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów dla terenów oznaczonych symbolem KDW.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeń lub ograniczeń.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dla terenów oznaczonych symbolem KDW:

1) nakaz budowy nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanego w korytarzach infrastruktury, w liniach rozgraniczających dróg;

2) dopuszczenie:

a) korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg,

b) w liniach rozgraniczających dróg, realizacji urządzeń związanych z obsługą komunikacji - zatok, parkingów, elementów małej architektury i tablic reklamowych;

3) utrzymanie linii rozgraniczających dróg wewnętrznych w minimalnej szerokości 8 m.

§ 17. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym: tereny komunikacji pieszej, oznaczone symbolem KP1;

2. Przeznaczenie terenu - tereny ciągów pieszych i rowerowych, z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego:

1) urządzenia towarzyszące,

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) zieleń izolacyjną,

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się nakazów, zakazów, dopuszczeń lub ograniczeń.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) utrzymanie linii rozgraniczających dróg, w szerokości określonej na rysunku planu;

2) dopuszczenie w liniach rozgraniczających terenu elementów małej architektury.

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 18. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym - infrastruktura techniczna: telekomunikacja oznaczone na rysunku planu symbolem T;

2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się:

1) urządzenia towarzyszące,

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) zieleń urządzoną.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8;

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9;

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w ilości 20% powierzchni terenu;

Rozdział 4.
Zasady kształtowania układu komunikacyjnego

§ 19. 1. Ustala się utrzymanie ciągów pieszych na terenach dotychczasowego zainwestowania oraz wprowadzenie ciągów pieszo - rowerowych w liniach rozgraniczających dróg, a także na terenach zieleni parkowej.

2. Ustala się konieczność zachowania normatywnych trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg, oznaczonych symbolami KDZ, KDD, a także wykluczenia budowy nowych wjazdów na posesje w obszarze oddziaływania skrzyżowań, przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady za zgodą zarządcy drogi.

§ 20. 1. W obrębie zainwestowanych terenów wymaga się lokalizowania minimalnej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych na poszczególnych działkach w ilości zapewniającej właściwą obsługę użytkowników i zatrudnionych, ustala się:

1) 1 miejsce na mieszkanie,

2) 1 miejsce na pokój hotelowy,

3) 2 miejsce postojowe na terenach oznaczonej symbolami: MN, MN/U, dla każdej działki o przeznaczeniu podstawowym,

4) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej przeznaczenia usługowego zlokalizowanego na terenach oznaczonych symbolami: MN, MN/U, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

5) 1 miejsce na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej zabudowy usługowej, na terenach oznaczonych symbolami: U,

6) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde 12 miejsc parkingowych.

7) w przypadku realizacji więcej niż jednego rodzaju zabudowy w ramach własności, ilość stanowisk postojowych określona w ust 1 pkt. 1-6 podlega zsumowaniu.

2. Ustala się, że poza wyznaczonymi na rysunkach planu drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi do działek budowlanych można wydzielić na terenach funkcjonalnych inne drogi wewnętrzne lub sięgacze dojazdowe, przy czym:

a) szerokość noworealizowanej drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 8m

b) szerokość w liniach rozgraniczających noworealizowanych sięgaczy dojazdowych o długości:

- do 50m nie może być mniejsza niż 6,0 m,

- od 50m do 100m nie może być mniejsza niż 8,0 m,

- powyżej 100m nie może być mniejsza niż 10,0 m,

c) noworealizowane sięgacze dojazdowe muszą być wyposażone w plac manewrowy umożliwiający dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych przez nie działek budowlanych,

d) sięgacze dojazdowe nie mogą być dłuższe niż 150,0 m,

e) nowowydzielane drogi wewnętrzne i sięgacze dojazdowe powinny być wyposażone w normatywne trójkaty widoczności przy skrzyżowaniach.

Rozdział 5.
Zasady powiązania terenów z urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego

§ 21. 1. Ustala się następujące ogólne zasady powiązania terenów objętych ustaleniami planu z urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego:

1) oddanie do użytkowania nowych obiektów kubaturowych powinno się odbywać wyłącznie po uprzednim uzbrojeniu terenów budowlanych w wymagane sieci infrastruktury, w powiązaniu z istniejącymi systemami uzbrojenia technicznego;

2) projektowane elementy sieci infrastruktury należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady;

3) dopuszcza się:

a) realizację urządzeń i elementów sieci uzbrojenia technicznego poza terenami wyznaczonymi w planie, na obszarze władania inwestora jako obiekty towarzyszące lub za zgodą właściciela terenu,

b) utrzymanie istniejących indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków na terenach zabudowy mieszkaniowej,

c) stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenach zabudowy mieszkaniowej, które nie mogą być skanalizowane.

4) zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych dla przebiegów magistralnych układów sieci, zgodnie z wytycznymi zarządcy sieci, na których obowiązuje zakaz budowy obiektów niezwiązanych z obsługą sieci oraz trwałych nasadzeń.

2. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem magistralnym gminnej sieci wodociągowej za pośrednictwem uzupełniającego układu wodociągów rozdzielczych,

2) należy zapewnić wodę z urządzeń wodociągowych lub z punktów czerpania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

3) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci,

4) użytkowanie i budowę studni do czasu wybudowania sieci wodociągowej,

5) utrzymanie:

a) systemów wodociągowych zaopatrujących osiedle z ujęcia gminnego,

b) istniejących studni do czasu ich użytkowania,

c) pasów eksploatacyjnych dla przebiegów magistrali wodociągowych, o szerokości 5 metrów z każdej strony, na których obowiązuje zakaz budowy obiektów niezwiązanych z obsługą sieci oraz nasadzeń trwałych;

3. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych, rolniczych, komunalnych, ustala się:

1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej;

2) budowę systemu kanalizacji przy wykorzystaniu układu kanalizacji grawitacyjno - pompowej;

3) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci;

4) utrzymanie pasów eksploatacyjnych dla przebiegów kolektora sanitarnego, o szerokości 4 metrów z każdej strony, na których obowiązuje zakaz budowy obiektów niezwiązanych z obsługą sieci oraz nasadzeń trwałych;

5) realizowanie zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych na terenach nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej oraz na terenach pozostałych do czasu wybudowania gminnego sytemu kanalizacji.

4. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych, ustala się:

1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem lokalnych sieci kanalizacji deszczowej.

2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci,

3) dopuszcza się wykorzystanie wód deszczowych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz poprzez:

a) rozprowadzenie na terenie własnym inwestora,

b) do wód płynących na warunkach ustalonych przez zarządcę.

5. Dla wywożenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ustala się wywożenie odpadów zgodnie z warunkami odbioru oraz przepisami odrębnymi oraz dostępną technologią.

6. Dla zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) korzystanie z indywidualnych źródeł ciepła, przy stosowaniu sprawnych systemów grzewczych;

7. Dla zaopatrzenia w gaz ustala się: sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

8. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) korzystanie z systemu zasilania gminy liniami wysokiego i średniego napięcia;

2) rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych;

3) w ramach wydzielonych terenów przewiduje się możliwość lokalizacji stacji transformatorowej, których lokalizacja zapewniać ma centralne położenie względem obciążenia, swobodny dojazd ciężkim sprzętem, po utwardzonej powierzchni;

4) dla projektowanych stacji transformatorowych wydzielenie działek z możliwością dojazdu do drogi publicznej;

5) skablowanie projektowanych linii napowietrznych w przypadkach kolizji z projektowaną zabudową;

6) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

7) dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej zgodnie z przepisami odrębnymi z wykluczeniem lokalizacji masztów i farm wiatrowych.

9. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych ustala się realizację uzupełniającego systemu sieci telefonicznej powiązanej z istniejącym systemem telekomunikacji. Sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

Rozdział 6.

§ 22. Ustala się stawkę procentową o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości :

a) 30% dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN 1-2, MN/U i U,

b) 0% dla pozostałych terenów.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Zuzanna Bodurka


Uzasadnienie

UZASADNIENIE PRAWNE Uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. III A i B, należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy Walim, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 14 ust. 1 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stanowi, że rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie w art. 15 ust. 1 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa, że Wójt gminy sporządza projekt planu miejscowego. Przystąpienie do sporządzenia planu poprzedziły czynności określone w art. 14 ust. 3 i 5 ustawy. Zgodnie z treścią art.14 ust. 2, zakres terenowy planu określa załącznik graficzny do uchwały. UZASADNIENIE FAKTYCZNE W związku potrzebą zmiany funkcji rolniczych na usługowe oraz mieszkaniowe jak również na wprowadzenie nowych przebiegów dróg został wyznaczony zakres planistyczny umożliwiający realizacje inwestycji, więc dla przedmiotowego obszaru sporządzony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na terenie Gminy Walim w obszarze wsi Dziećmorowice, znajdują się postulowane tereny usługowe, mieszkaniowe, komunikacyjne rolne oraz leśne. Tereny usługowe o charakterze turystycznym oraz rekreacyjnym, stanowią tereny rozwojowe dla miejscowości, jako sposób na aktywizację terenów wiejskich położonych w obrębie Rusinowa. Omawiane tereny są dobrze skomunikowane z istniejącym lub projektowanym zainwestowaniem wiejskim poprzez drogi gminne oraz powiatowe. Tereny te zapewniają również harmonijny rozwój funkcji usługowej i mieszkaniowej ze względu na położenie preferowanych funkcji turystycznych. Potrzeba sporządzenia planu wynika z zapotrzebowania na usługi i mieszkania oraz ze względu na kierunek polityki, jaką wyznaczono w strategii rozwoju gminy. Postulat zmiany przeznaczenia terenu i dopuszczenie możliwości budowy obiektów usługowych i mieszkaniowych, są w pełni zgodne z polityką przestrzenną gminy, oraz z ustaleniami zawartymi w podstawowym dokumencie planistycznym, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządział: Jacek Godlewski - wykonawca planu.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr Nr V/19/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

załącznik graficzny nr 1a

Załącznik Nr 1b cz. I do Uchwały Nr Nr V/19/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1b cz. I.pdf

Załącznik graficzny nr 1b cz. I

Załącznik Nr 1b cz. II do Uchwały Nr Nr V/19/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1b cz. II.pdf

Załącznik nr 1b cz. II

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr Nr V/19/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1c.pdf

załącznik graficzny nr 1c

Załącznik Nr 2 cz. I do Uchwały Nr Nr V/19/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik2 cz. I.pdf

Załącznik graficzny nr 2 cz. I

Załącznik Nr 2 cz. II do Uchwały Nr Nr V/19/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik2 cz. II.pdf

Załącznik nr 2 cz. II

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr V/19/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Walim w sparwie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim cz. III A i B.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr V/19/2011
Rady Gminy Walim
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Rozstrzygnięcie w sparwie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim cz. III A i B

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »