| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmiananmi), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 222, art.242, art. 235 - 237, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) RADA MIEJSKA W POLANICY-ZDROJU uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011, zgodnie z załącznikami 1, 2 do uchwały w wysokości 27.468.169,00 zł , w tym:

1. Dochody bieżące - 17.387.297,00 zł

2. Dochody majątkowe - 10.080.872,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011, zgodnie z załącznikami 4, 5 w wysokości 28.968.853,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - 17.337.421,00 zł, w tym:

1)Dotacje udzielone z budżetu gminy - 1.870.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Wydatki majątkowe - 11.631.432,00 zł

§ 3. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.321.476,00 zł, zgodnie z załącznikami 6, 7 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 8 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 245.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 206.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 40.000 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 12.

§ 5. Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.498.184,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.058.000,00 zł, rozchody w wysokości 559.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem 9 do uchwały.

§ 6. 1. Określa się wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7. Tworzy sie rezerwy w wysokości 150.000, 00 zł, z tego rezerwę ogólną w wysokości 99.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51.000,00 zł.

§ 8. Upoważania się Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków, polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, za wyjątkiem zmian w planie wydatków ujętych w załączniku nr 11,

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach działu, za wyjątkiem środków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4. zaciągania zobowiązań:

1)z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych do kwoty 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne określone w niniejszej uchwale. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej,

2)z tytułu długoterminowych papierów wartościowych i pożyczek , do kwoty 2.040.000 zł,

§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie występujacego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 1.500.000 zł,

2. zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2011 roku pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 2.040.000 zł

§ 10. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Polanica-Zdrój.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody wg źródeł gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków budżetu na rok 2011 w układzie dział/rozdział

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji przez gminę Polanica-Zdrój w 2011 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Wydatki* (limity) na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Puchniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »