| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/16/11 Rady Miejskiej w Miliczu

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie budżetu gminy Milicz na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r .Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.235 , art. 237 art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-blicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010 Nr 96 poz. 620) Rada Miejska w Miliczu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 70.847.178 zł.

z tego:

1) dochody bieżące - 57.210.189 zł.

2) dochody majątkowe - 13.636.989 zł.

2. Szczegółowy podział prognozowanych dochodów według. źródeł i działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 74.365.873 zł.

z tego:

1) Wydatki bieżące - 54.147.152 zł.

w tym:

a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 45.795.929 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.256.634 zł

- wydatki związane z realizacją celów statutowych - 13.198.843 zł

b) Dotacje z budżetu - 5.065.000 zł

c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.340.452 zł

d) Wydatki na obsługę długu - 2.276.223 zł

- w tym na obsługę poręczeń i gwarancji - 856.223 zł

2) Wydatki majątkowe - 20.218.721 zł.

w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków - 10.174.231 zł

o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.

b) na zadania realizowane w drodze umów - 200.000 zł

( porozumień ) między jst

2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załączniki nr 2 i do uchwały budżetowej.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.518.695 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.538.328 zł i rozchody budżetu w kwocie 5.019.633 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów finansowanych z dochodów gminy będą przychody: ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 8.538.328 zł

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kre-dytów i pożyczek na kwotę 5.019.633 zł finansowane będą z dochodów gminy.

§ 5. Tworzy się rezerwę w wysokości 920.000 zł z tego :

1) rezerwę ogólną w wysokości 510.000 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 410.000 zł przeznaczoną na:

- zadania oświatowe w kwocie 150.000 zł,

- zadania związane z inicjatywą lokalną ( Rozdz.2a art. 19 pkt. b -h ustawy o działalności po-żytku publicznego i o wolontariacie ) kwotę 100.000 zł

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000 zł

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.505.374 zł oraz dochody związane z reali-zacją tych zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 76.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 7. 1. Ustala się przychody i koszty dla Zakładu Usług Komunalnych :

1) przychody w wysokości - 5.403.800 zł

2) koszty w wysokości - 5.403.800 zł

w tym wynagrodzenia składki od nich naliczane - 2.725.300 zł.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 810.000 zł.

3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów oraz plan dotacji na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych określa załącznik nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w wysokości 478.398 zł.

2. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości 678.300 zł i wydatków w wysokości 678.300 zł na rachun-kach wydzielonych jednostek budżetowych systemu oświaty zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 10. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych , podmiotowych i celowych dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych i w wysokości 5.065.000 zł. Wykaz jednostek oraz wysokość planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 365.000 zł oraz uchwala się plan wydatków na realizację zadań określonych w gmin-nym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narko-manii w kwocie 365.000 zł.

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych na kwotę 300.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 13. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 90.000 zł.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów finansowanych z dochodów gminy w wysokości 8.538.328 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zacią-gniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.019.633 zł,

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 856.223 zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych.

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego na wydatki bieżące do wysokości 7.000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/16/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/16/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/16/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik5.xls

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/16/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik6.xls

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/16/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik7.xls

załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/16/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik8.xls

załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/16/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik9.xls

załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/16/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik10.xls

załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/16/11
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik11.xls

załącznik nr 11

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »