| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Kunice

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Kunice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit. b), c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242, art. 258 i art. 264 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy w Kunicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1) 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości:w tym: 16 709 760 zł 1) dochodów bieżących w wysokości 15 342 760 zł 2) dochodów majątkowych w wysokości:w tym: 1 367 000 zł a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości: 567 000 zł b) dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości: 800 000 zł zgodnie z tabelą nr 1

§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości: 22 820 624 zł

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 14 105 504 zł w tym 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości: 10 097 805 zł w tym a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 003 556 zł b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych: 4 094 249 zł 2) dotacje na zadania bieżące: 1 589 160 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 082 331 zł 4) wydatki na obsługę długu publicznego: 150 000 zł 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 186 208 zł zgodnie z tabelą nr 2

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: 8 715 120 zł w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8 715 120 zł zgodnie z tabelą nr 9

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 110 864 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 6 110 864 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 472 864 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 362 000 zł. zgodnie z tabelą nr 5

§ 5. 1) Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie: w tym: 110 000 zł w tym: 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 70 000 zł 2) rezerwa celowa w kwocie: 40 000 zł w tym: a) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000 zł

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.zgodnie z tabelą nr 3 i 4

§ 7.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyod-rębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy.zgodnie z tabelą nr 6

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72 450 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 72 450 zł.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa.zgodnie z tabelą nr 7a) i 7b).

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śro-dowiska i wydatków na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.zgodnie z tabelą nr 8

§ 12. 1) Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 9 472 864 zł na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 110 864 zł, 2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji samorządowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 362 000 zł,

2) Upoważnia się Wójta Gminy Kunice do zaciągania pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz emitowania obligacji samorządowych w wysokości 6 110 864 zł na pokryciem planowanego deficytu budżetu gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji samorządowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 362 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) dokonywania przesunięć w planie między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) udzielania pożyczek do kwoty 100 000 zł, maksymalna wysokość pożyczek udzielonych w roku budżetowym do wysokości 200 000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Uzyskane prze z samorządowe jednostki budżetowe gminy Kunice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotu wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r. i podlega publi-kacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Kunicach


Jolanta Szymonik-Urbańska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Kunice
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Kunice
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Kunice
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Kunice
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Kunice
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Kunice
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik6.doc

Tabela nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Kunice
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik7.xls

Tabela nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Kunice
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik8.xls

Tabela nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Kunice
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/26/2011
Rady Gminy Kunice
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik10.xlsx

Tabela nr 10

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »