| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Bolkowie

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm. ) oraz 72 ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa warunki i sposób udzielania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej finansowanych z budżetu gminy, dla nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków.

§ 2.

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego.

2. Pomoc zdrowotna przysługuje uprawnionej osobie jeden raz w roku.

§ 3.

Zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną przyznawane są na dofinansowanie:

1) udokumentowanych kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, sanatoryjnego,

2) zakupu leków, jeśli rachunki przekraczają wysokość 100 zł w miesiącu,

3) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,w tym również okularów korekcyjnych,

4) zapewnienia koniecznej dodatkowej opieki zdrowotnej ( opiekuna, pielęgniarki ),

5) pokrycia kosztów specjalnej diety zleconej przez lekarza,

6) innych form leczenia i opieki zdrowotnej według wskazań lekarza,

7) usług protetyki stomatologicznej.

§ 4.

1. Warunkiem przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej w danym roku jest złożenie przez nauczyciela wniosku o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej, zaopiniowanego przez dyrektora macierzystej jednostki, popartego aktualnym ( z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku) zaświadczeniem lekarskim.

2. Dodatkowo nauczyciel powinien dołączyć do wniosku:

1) oświadczenie o dochodzie miesięcznym brutto przypadającym na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy,

2) rachunki, faktury imienne poświadczające rzeczywiste koszty leczenia, zakupu sprzętu i innych wydatków, o których jest mowa w § 3.

3. Wyznacza się dwa terminy składania wniosków: do 15 maja i do 15 listopada danego roku kalendarzowego.

4. Wniosek o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej wraz z załącznikami składać należy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bolkowie.

5. Wnioski złożone po terminie listopadowym określonym w ust. 3 przechodzą do rozpatrzenia na następny roku budżetowy.

§ 5.

1. W związku z realizacją świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Burmistrz Bolkowa:

1) rozpatruje złożone wnioski o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia,

2) sporządza listę osób, którym przyznano świadczenie (określając wysokość przyznanej pomocy) oraz listę osób, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, w terminie odpowiednio: do 30 maja i do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

2. O przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wnioskodawcy powiadomieni zostaną w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia, w którym sporządzone zostaną listy, o których mowa w ust. 1, pkt. 2.

3. Odmowa przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej wymaga uzasadnienia.

4. Burmistrz rozpatrując wnioski bierze pod uwagę sytuację materialną nauczyciela, koszty ponoszone przez nauczyciela w związku z leczeniem, rodzaj leczenia ( leczenie choroby przewlekłej, leczenie w oddalonej miejscowości, leczenie specjalistyczne ).

5. Burmistrz dysponuje środkami na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej w wysokości określonej w uchwale budżetowej. Środki te wykorzystywane są po 50% w każdym półroczu, przy założeniu, że środki niewykorzystane w pierwszy terminie rozpatrywania wniosków, zwiększają pulę środków przeznaczonych do wykorzystania w drugim terminie.

6. Obsługę finansową związaną z otrzymanymi świadczeniami przyznanymi w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli prowadzi Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie, który dokonuje wypłat przyznanej pomocy zdrowotnej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe lub gotówką w kasie.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 7.

Traci moc uchwała nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w 2007 roku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marek Janas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »