| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/44/11 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 300 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Koliński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Głogowa. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Rejestr zawiera: 1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Wpis do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Do wniosku dołącza się: 1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu; 2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP; 3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych; 4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. Podmiot wnioskujący o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu: 1) dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka; 2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty. Przed dokonaniem wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta Głogowa dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. Wydaje się również zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zaświadczenie zawiera następujące dane: 1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru; 2) datę i numer wpisu do rejestru; 3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę; 4) nazwę podmiotu (lub imię i nazwisko) prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłata nie może być wyższa niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r., wynosi ono 1.386 zł. Zatem maksymalna wysokość opłaty rejestracyjnej żłobka i klubu dziecięcego może wynieść 693 zł. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłaty. Niniejszy projekt uchwały zakłada opłatę w wysokości 300 zł. W innych miastach przyjęto, np. Katowice i Bytom 693 zł, Sosnowiec 554 zł, Pszczyna 390zł, Kraków 300zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »