reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Kostomłoty

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto przewidzianych pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXVIII/134/2008 Rady Gminy Kostomłoty z 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto przewidzianych pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uchwalonego uchwałą Nr L/247/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 marca 2010 roku, Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

Rozdział I.
Przedmiot i zakres ustaleń planu.

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto przewidzianych pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą - zwany dalej "planem".

2. Plan obejmuje obszar obrębów Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto - o pow. 879,25 ha.

3. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów otwartych o funkcji rolniczej na lokalizację elektrowni (siłowni) wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz układ komunikacyjny i wprowadzenie zakazu zabudowy na terenach rolniczych.

4. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 przedstawiający - "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto przewidzianych pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą".

5. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: nr 2 - "Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu" oraz nr 3 - "Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych", załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 5, nie są ustaleniami planu.

§ 2. 1. Plan reguluje:

1) przeznaczenie terenów;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym stanowisk archeologicznych;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania - ściśle określone;

3) oznaczone symbolami literowymi funkcje terenów;

4) przebiegi dróg publicznych;

5) przebiegi dróg wewnętrznych;

6) istniejąca sieć gazu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną szerokości 6,0 m;

7) przebieg ścieżek rowerowych.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu wynikają z przepisów odrębnych:

1) stanowiska archeologiczne;

2) strefa obserwacji archeologicznej "OW";

3) strefa ochrony konserwatorskiej "K";

4) strefa bezpieczeństwa wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia;

5) strefa kontrolowana (techniczna) od linii gazu wysokiego ciśnienia;

6) strefa bezpieczeństwa od linii gazu wysokiego ciśnienia.

3. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1 i 2 mają charakter informacyjny.

§ 4.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) celu publicznym - należy przez to rozumieć cele publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;

2) działce - należy przez to rozumieć działkę w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043);

3) elektrowni (siłowni) wiatrowej - należy przez to rozumieć budowlę składającą się z: - fundamentu, - wieży o konstrukcji rurowej, stanowiącą część budowlaną urządzenia prądotwórczego przetwarzającego energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną oraz - gondoli wraz z generatorem, wirnikiem, z przekładnią lub bez przekładni, - komputerem startującym, transformatorem, rozdzielnią elektryczną a także instalacją alarmową i zdalnego sterowania, stanowiące wyposażenie techniczno - technologiczne elektrowni;

4) zespół elektrowni (siłowni) wiatrowych - należy przez to rozumieć zespół obsługiwany przez jednego operatora (jeden podmiot gospodarczy); połączone i współpracujące ze sobą elektrownie (siłownie) wiatrowe, stanowią, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi, całościowy zespół techniczny służący produkcji energii elektrycznej;

5) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne, linie sterujące, światłowodowe i transmisji danych, niezbędne techniczne urządzenia towarzyszące, stacje transformatorowe oraz drogi wewnętrzne (dojazdu rolniczego), serwisowe i place, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie elektrowni (siłowni) wiatrowych;

6) klasie drogi - należy przez to rozumieć przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z cech funkcjonalnych;

7) planie miejscowym - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością lub wodę powierzchniową na działce budowlanej,

9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz zarządzenie i rozporządzenia wojewody;

10) symbolu terenu - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe bądź literowe oznaczenie poszczególnych terenów określające ich przeznaczenie i możliwy sposób zagospodarowania określony w niniejszej uchwale;

11) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043);

12) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu, wyznaczoną liniami rozgraniczającymi oraz określoną symbolem terenu;

13) tymczasowe zagospodarowanie terenu - należy tu rozumieć jako zagospodarowanie i użytkowanie terenu na okres budowy, konserwacji i demontażu elektrowni wiatrowych;

14) wysokości budowli (elektrowni wiatrowej) - należy przez to rozumieć maksymalną odległość od podstawy wieży do końca śmigła ustawionego w pionie nad nią;

15) cenne obszary przyrodnicze - należy przez to rozumieć obszary poddane ochronie przyrody i krajobrazu (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu i inne), ale także inne fragmenty przestrzeni kraju, na którym występują gatunki i siedliska priorytetowe do ochrony w Unii Europejskiej, dotychczas nie objęte formami przyrody.

Rozdział II.
Ustalenia ogólne.

§ 5. 1. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny lokalizacji elektrowni (siłowni) wiatrowych - oznaczone na rysunku planu symbolami EW1 - EW9 oraz EW11 - EW15 ;

2) tereny rolnicze - oznaczone na rysunku planu symbolem R ;

3) tereny leśne - oznaczone na rysunku planu symbolem ZL ;

4) tereny wód powierzchniowych - oznaczone na rysunku planu symbolem WS ;

5) tereny komunikacji - oznaczone symbolem KS ;

6) tereny dróg publicznych zbiorczych powiatowych - oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ ;

7) tereny dróg publicznych dojazdowych gminnych - oznaczone na rysunku planu symbolem KDD ;

8) tereny dróg wewnętrznych (dojazdu rolniczego) - oznaczone na rysunku planu symbolem KDW .

§ 6. 1. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1) w trakcie budowy, konserwacji i demontażu elektrowni (siłowni) wiatrowych dopuszcza się tymczasowe utwardzenie części terenów rolnych,

2) po zakończeniu robót budowlanych związanych budową, konserwacją i demontażem elektrowni (siłowni) wiatrowych tereny, o których mowa w pkt. 1 należy przywrócić do użytkowania rolnego.

Rozdział III.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem.

§ 7. Brak treści

1. Ustala się obowiązujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w granicach obszarów objętych planem, zawarte w ustaleniach szczegółowych.

2. Zakazuje się lokalizowania na elektrowniach (siłowniach) wiatrowych jakichkolwiek nośników reklamowych.

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) w obszarze planu nie występują tereny zaliczone do przestrzeni publicznych;

2) nie ustala się wymagań odnośnie przestrzeni publicznych;

3) tereny (EW, ZL, R, WS) zaliczane są do terenów niezurbanizowanych, nie określa się dla nich wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych .

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W obszarze planu ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej za wyjątkiem budowli infrastruktury technicznej.

2. W obszarze planu nie ustala się terenów, dla potrzeb określenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

3. W celu zachowania i ochrony wartości środowiska i wartości przyrodniczych, wprowadza się następujące obostrzenia:

1) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,

2) prace ziemne należy wykonywać w sposób minimalizujący zniekształcenie rzeźby terenu,

3) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

4) zakaz lokalizacji składowisk odpadów i miejsc składowania odpadów,

5) zakaz odprowadzania nieczyszczonych wód opadowych z powierzchni dróg, placów do gruntu i rowów.

4. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:

1) wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej "K" dla ochrony krajobrazu kulturowego,

2) formy zainwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz,

3) ustala się zakaz lokalizacji dominant architektonicznych, urządzeń technicznych o gabarytach kolidujących z krajobrazem kulturowym obszaru,

4) ustala się zakaz umieszczania reklam lub innych reklam nie związanych bezpośrednio z obiektem,

5) wszelkie działania inwestycyjne polegające na wznoszeniu nowych obiektów kubaturowych oraz przebudowie i zmianie wyglądu istniejących obiektów należy uzgadniać z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

5. W celu umożliwienia właściwej eksploatacji, zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska wyznacza się tereny planowanych elektrowni wiatrowych ( EW ), w których:

1) obowiązuje zakaz zabudowy nie związanej z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych.

6. Ustala się realizacje farmy wiatrowej po przeprowadzeniu analizy przyrodniczo - środowiskowej (uwzględniającej ewentualne oddziaływania skumulowane przedmiotowej farmy oraz innych farm planowanych na terenie gminy Kostomłoty i Udanin), sporządzonej w ramach procedury w sprawie oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).

7. Wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznych EE 20KV SN L-3031 ustanawia się, określony na rysunku planu, korytarz infrastruktury (strefę bezpieczeństwa) wyłączony spod zabudowy, o szerokości 20,0 m, po 10,0 metrów od osi linii.

8. W przypadku skablowania lub przełożenia linii przebieg strefy bezpieczeństwa zmienia się analogicznie do trasy przebiegu, szerokość stref i sposób ich zagospodarowania podlega uzgodnieniu z zarządcą sieci.

9. W obszarze planu znajduje się fragment tranzytowej elektroenergetycznej napowietrznej linii dwutorowej o napięciu 110 kV relacji Wrocław - Klecina - Pawłowice , wzdłuż której należy uwzględnić pas technologiczny o szerokości 50 m (po 25 m od osi linii w obu kierunkach), dla którego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu jego terenu.

1) 7) ustala się możliwość eksploatacji i modernizacji tranzytowej elektroenergetycznej napowietrznej linii przesyłowej o napięciu 110 kV oraz możliwość odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącej oraz linii zmodernizowanej.

10. Dla terenów znajdujących się w pasie technologicznym obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

2) uzgadnianie lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii,

3) zakaz sadzenia roślinności w strefie 16,5 m. od osi linii w obu kierunkach,

4) zakaz lokalizacji funkcji osadniczych (mieszkaniowych i wytwórczych),

5) zalesienia terenów rolnych należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielem linii,

6) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu należy uzgadniać z właścicielem linii,

7) ustala się możliwość eksploatacji i modernizacji tranzytowej elektroenergetycznej napowietrznej linii przesyłowej o napięciu 110 kV oraz możliwość odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącej oraz linii zmodernizowanej.

11. Wzdłuż istniejącej sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN300 6,3 MPa relacji Szewce - Ołtaszyn - Radakowice - Żarów ustanawia się, określoną na rysunku planu, strefę kontrolowaną (strefę techniczną) wyłączoną spod zabudowy, o szerokości 6,0 m, po 3,0 metry od osi sieci.

12. Strefa kontrolowana to obszar będący w bezpośredniej bliskości gazociągu, służący jego zabezpieczeniu przed uszkodzeniami ustanowiony na czas eksploatacji gazociągu oraz służący do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i utrzymania w sprawności technicznej.

13. Strefa kontrolowana została wyznaczona na czas istnienia gazociągu. Operator gazociągu ma obowiązek kontrolowania wszelkich działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu.

14. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów oraz nie wolno podejmować żadnej działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.

15. Obowiązuje oczyszczenie wód opadowych w stopniu zapewniającym spełnienie wymogów określonych w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do odbiornika.

16. Na terenie objętym planem znajdują się urządzenia melioracyjne: rowy melioracji podstawowych i rowy melioracji szczegółowych. Wszystkie przedsięwzięcia na gruntach zmeliorowanych należy uzgadniać w zakresie kolizji z urządzeniami melioracyjnymi z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

17. Należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych.

18. Na odprowadzenie wód opadowych do urządzeń melioracyjnych należy uzyskać pozwolenie wodno prawne.

19. Sytuując nowe zainwestowanie w sąsiedztwie istniejących rowów melioracyjnych należy zachowywać powierzchnie biologicznie czynne w pasie o szerokości co najmniej 10 metrów od linii rozgraniczającej terenu wód powierzchniowych.

20. Istniejąca zieleń przydrożna - do zachowania, jeżeli nie wymagane są wycięcia związane z poszerzaniem korony dróg lub zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

21. System gospodarowania odpadami - zgodnie z planem gospodarki odpadami gminy - oparty jest na gminnym składowisku odpadów.

22. Na terenach rolnych i leśnych - jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej - ustala się zakaz sytuowania nowej zabudowy kubaturowej. Nie dotyczy to istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (urządzeń i sieci) oraz jej rozbudowy wraz z masztami i antenami dostępu radiowego.

23. W odniesieniu do lokalizacji elektrowni wiatrowych ustala się:

1) obowiązek lokalizowania elektrowni wiatrowych z zachowaniem odległości co najmniej 1000 m od terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w celu spełnienia warunków wynikających z norm poziomów hałasu ustalonych w obowiązujących przepisach dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, zabezpieczenia środowiska przed emisją fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi;

2) obowiązek szczegółowego rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia elektrowni wiatrowych, poprzez opracowanie dokumentacji geotechnicznej stanowiącej załącznik do projektu budowlanego elektrowni;

3) obowiązek prowadzenia robót budowlanych w sposób minimalizujący uszkodzenia wierzchniej warstwy gleby oraz obowiązek przywrócenia pierwotnego stanu terenu;

4) obowiązek zdjęcia warstwy humusowej podczas budowy elektrowni wiatrowych i obiektów towarzyszących oraz wykorzystanie jej do nasadzeń zieleni lub rekultywacji innych terenów;

5) obowiązek wywozu odpadów technologicznych i budowlanych i ich utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i przepisami ustawy o odpadach;

6) obowiązek prowadzenia monitoringu wpływu realizacji elektrowni wiatrowych na środowisko, w tym na awifaunę (migracje i miejsca lęgowe ptaków);

7) zakres, zasięg i czas trwania prowadzonego monitoringu, a także sposób i zakres kompensacji stwierdzonych w wyniku prowadzonego monitoringu szkód wywołanych funkcjonowaniem zespołu elektrowni wiatrowych należy uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;

8) sytuować urządzenia budowlane i inne budowle towarzyszące elektrowniom wiatrowym na wyznaczonych obszarach EW ;

9) występujące na terenach lokalizacji elektrowni wiatrowych urządzenia drenarskie i melioracyjne należy zachować, a w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami parku elektrowni wiatrowych należy przebudować istniejącą sieć melioracyjną w uzgodnieniu z jej gestorem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) obowiązek zachowania minimum 10,0 m pasa powierzchni biologicznie czynnej od cieków powierzchniowych, zagospodarowany w sposób umożliwiający pełnienie funkcji biofiltra;

11) obowiązek zachowania minimum 100 m odległości (optymalnie 150m - 200 m) od cennych obszarów przyrodniczych.

§ 9. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) dla terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych oznaczonej na rysunku planu symbolem EW3, EW4, EW6, EW7, EW13, EW14, EW15 (dot. elektrowni wiatrowych znajdujących się w pobliżu stanowiska archeologicznego) inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii projektów zagospodarowania tych terenów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz do ewentualnego uzgodnienia projektów budowlanych i zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zamiarze podjęcia działań inwestycyjnych jak i do prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim;

2) dla wskazanych na rysunku planu miejscowego chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie wszelka działalność inwestycyjna musi być poprzedzona wyprzedającymi inwestycję ratowniczymi badaniami archeologicznymi a prace ziemne prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) ustalenia dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych stosuje się również w przypadku zagospodarowania tymczasowego wymagającego prowadzenia robót ziemnych;

4) na obszarze planu podlegają ochronie następujące udokumentowane stanowiska archeologiczne:

1.

Zabłoto stan.4/1 4/1/81-24(arch IVa)

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - neolit Osada? - ep. brązu, halsztat, kultura łużycka Ślad osadnictwa - pradzieje Osada? - okres lateński, kultura przeworska Osada? - wczesne średniowiecze, Xw.- XIII w.

2.

Zabłoto stan.5/2 5/2/81-24(arch IVb)

AZP 81-24

cmentarzysko szkieletowe Iokr. ep. brązu Osada? - halsztat, kultura łużycka Osada? - okres lateński, kultura przeworska Ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich Ślad odnictwa - wczesne średniowiecze, Xw.- XIII w.

3.

Zabłoto stan.7/3 7/3/81-24

AZP 81-24

Osada - halsztat, kultura łużycka Osada? - pradzieje Ślad osadnictwa - późne średniowiecze

4.

Zabłoto stan.8/4 8/4/81-24

AZP 81-24

Osada? - halsztat, kultura łużycka Osada? - pradzieje Ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze X w. - XIII w. Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

5.

Zabłoto stan.9/5 9/5/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - pradzieje Ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze X w. - XIII w. Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

6.

Zabłoto stan.10/6 10/6/81-24

AZP 81-24

Osada? - neolit

7.

Zabłoto stan.20/28 20/28/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - pradzieje Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

8.

Kostomłoty stan. 21/29 21/29/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - neolit Ślad osadnictwa - pradzieje

9.

Kostomłoty stan. 22/30 22/30/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - ep. kamienia Ślad osadnictwa - pradzieje

10.

Kostomłoty stan. 23/31 23/31/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich, kultura przeworska Ślad osadnictwa - pradzieje Ślad osadnictwa - późne średniowiecze

11.

Kostomłoty stan. 24/32 24/32/81-24

AZP 81-24

Osada - ep.brązu, halsztat, kultura łużycka Osada - pradzieje Osada późna średniowiecze

12.

Kostomłoty stan. 1/33 1/33/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - ep.kamienia Ślad osadnictwa - ep.brązu, halsztat, kultura łużycka Ślad osadnictwa - pradzieje Osada - wczesne średniowiecze. Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

13.

Kostomłoty stan. 25/34 25/34/81-24

AZP 81-24

Osada - ep.brązu, halsztat, kultura łużycka Osada - pradzieje Ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze X w. - XIII w. Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

14.

Kostomłoty stan. 26/35 26/35/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - neolit Ślad osadnictwa - pradzieje Ślad osadnictwa - nieokreslony

15.

Kostomłoty stan. 27/36 27/36/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich Ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze X w. - XIII w. Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

16.

Kostomłoty stan. 28/37 28/37/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - ep.kamienia Osada - ep.brązu, halsztat, kultura łużycka Ślad osadnictwa - pradzieje

17.

Kostomłoty stan. 29/38 29/38/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - późne średniowiecze

18.

Kostomłoty stan. 2/39 2/39/81-24

AZP 81-24

Ślad osanictwa - neolit Osada - pradzieje Osada - ep.brązu, kultura łużycka Ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze X w. - XIII w. Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

19.

Kostomłoty stan. 30/40 30/40/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa - pradzieje Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

20.

Kostomłoty stan. 31/41 31/41/81-24

AZP 81-24

Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

21.

Samborz 146

cmentarzysko ciałopalne

młodszy okres przedrzymski, okr. rzymski, okr. wędrówek ludów Iw p.n.e. - V w n.e.

22.

Samborz 147

cmentarzysko ciałopalne

II ep. brązu, halsztat, kultura przedłużycka- łużycka

23.

Zabłoto 148

cmentarzysko ciałopalne

II ep. brązu, halsztat, kultura przedłużycka- łużycka

24.

Jenkowice 149

cmentarzysko ciałopalne

II ep. brązu, halsztat, kultura przedłużycka- łużycka

25

Samborz 150

cmentarzysko szkieletowe

ep. kamienia -1 okres ep.brązu

26.

Samborz 151

cmentarzysko ciałopalne

II ep. brązu, halsztat, kultura przedłużycka- łużycka

27.

Samborz 152

-

ep. kamienia - 1 okres ep. brązu

5) dla całego obszaru objętego planem wprowadza się strefę OW ochrony konserwatorskiej dla ochrony zabytków archeologicznych; dotyczy to obszarów o zachowanych reliktach intensywnego pradziejowego i historycznego osadnictwa,

6) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obrębie strefy OW podlegają następującym ustaleniom:

a) wymagane jest uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zamierzeń inwestycyjnych w zakresie prac ziemnych oraz przeprowadzenie stałego nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

b) szczegółowy tryb postępowania (w tym np. uwarunkowanie przeprowadzenia wstępnego rozpoznania metodami nieinwazyjnymi i sondażowymi) zostanie określony na etapie uzgodnienia projektu,

c) pozwolenie na prace archeologiczne należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę, a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przed złożeniem zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

§ 10. 1. Obowiązujące zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów :

1) w oznaczonej na rysunku planu granicy GZWP nr 319 "Subzbiornik Prochowice - Środa Śląska", ustala się:

a) nakaz stosowania rozwiązań technicznych i technologicznych eliminujących negatywny wpływ na wody podziemne;

2) 2) obiekty o wysokości równej i większej od 50 m. npt. podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP;

3) dla elektrowni wiatrowych jako przeszkód lotniczych o wysokości ponad 100 m nad poziom terenu obowiązuje:

a) oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) uzgodnienie lokalizacji elektrowni wiatrowych, ich wysokości oraz sposobu oznakowania przeszkodowego na etapie projektu budowlanego z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, wraz z podaniem dokładnych współrzędnych geograficznych lokalizacji elektrowni wiatrowych w układzie WGS-84, rzędnych posadowienia w m n.p.m. oraz wysokości turbin przy najwyższym położeniu łopat w m n.p.m.,

c) powiadomienie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przewidywanych terminach:

- ukończenia budowy inwestycji,

- wykonania oznakowania przeszkodowego,

d) w powiadomieniu, o którym mowa w ppkt. c), należy również podać wszystkie dane o powstałych przeszkodach, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, celem umożliwienia wydania informacji dla załóg statków powietrznych o powstaniu przeszkód lotniczych.

2. Przy lokalizacji elektrowni (siłowni) wiatrowych ustala się obowiązek zachowania minimalnych odległości do krawędzi wieży elektrowni wiatrowej:

1) 1000 metrów - od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi,

2) 350 metrów - od zabudowy kubaturowej nie będącej przeznaczoną na stały pobyt ludzi,

3) 350 metrów - od innych elektrowni wiatrowych,

4) 25 metrów - od sieci gazowych wysokiego ciśnienia DN 300 (6,3 Mpa),

5) 40 metrów - od pasa dróg gminnych KDZ i KDD,

6) 125 metrów - od pasa autostrady A-4,

7) 160 metrów - od linii elektroenergetycznych 110kV,

8) 120 metrów - od linii elektroenergetycznych 20kV,

9) 20 metrów - od granicy terenów leśnych ZL,

10) 10 metrów - od granicy terenów wód powierzchniowych WS.

Rozdział IV.
Ustalenia szczegółowe.

§ 11. EW1- EW9 oraz EW11- EW15

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami EW1 (obręb Piersno dz. nr 272), EW2 (obręb Jenkowice dz. nr 93), EW3 (obręb Samborz dz. nr 11) ), EW4 (obręb Zabłoto dz. nr 22), EW5 (obręb Zabłoto dz. nr 117), EW6 (obręb Zabłoto dz. nr 219), EW7 (obręb Zabłoto dz. nr 203), EW8 (obręb Zabłoto dz. nr 217), EW9 (obręb Zabłoto dz. nr 200), EW11 (obręb Samborz dz. nr 33), EW12 (obręb Samborz dz. nr 34), EW13 (obręb Kostomłoty dz. nr 453/1), EW14 (obręb Kostomłoty dz. nr 453/1), EW15 (obręb Kostomłoty dz. nr 460/1), ustala się przeznaczenie - tereny lokalizacji elektrowni (siłowni) wiatrowych .

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się lokalizację elektrowni (siłowni) wiatrowych każda wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną.

3. W obszarze planu zakazuje się lokalizacji dodatkowych elektrowni wiatrowych oprócz wyznaczonych w planie.

4. W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach o których mowa w ust. 1, dopuszcza się w ramach każdego z terenów lokalizację elektrowni na działce o powierzchni nie większej niż 2880m 2 - łącznie z obszarem zabudowy drogami serwisowymi i placami, z obowiązkiem pozostawienia pozostałego terenu jako rolniczego.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej oraz placów i dróg wewnętrznych, związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowej.

6. Ustala się wysokość elektrowni (siłowni) wiatrowych, o których mowa w ust. 2:

1) nie większą niż 170 metrów - dla konstrukcji wieży;

2) nie większą niż 210 metrów - przy najwyższym położeniu łopat wirnika.

7. Ustala się obowiązek realizacji zespołu elektrowni wiatrowych, w kolorze pastelowym z materiału nie odblaskowego.

8. Ustala się:

1) dopuszcza się umieszczanie na konstrukcji elektrowni wiatrowej symbolu producenta oraz logo inwestora;

2) obowiązek zabezpieczenia odgromowego; odpowiednie zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym;

3) obowiązek wyposażenia elektrowni wiatrowych w znaki przeszkodowe, zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania przeszkód lotniczych;

4) zakaz stosowania oświetlenia wież elektrowni wiatrowych, powodujących nadmierne podświetlenia tła, zmniejszającego zasięg światła znaków nawigacyjnych oraz przypominającego znaki nawigacyjne;

5) nakaz stosowania fabrycznie nowych elektrowni wiatrowych;

6) dopuszcza się stosowanie ogrodzenia terenów elektrowni wiatrowych.

9. Obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 23 pkt. 10.

§ 12. R

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R , ustala się przeznaczenie - użytkowanie rolnicze .

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1., ustala się:

1) zakaz zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;

2) w obrębie terenów przyległych do elektrowni wiatrowych (do 50 metrów od każdego z terenów), dopuszcza się przekroczenie przez rzut poziomy śmigła granic terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami EW1 - EW9 oraz EW11 - EW15 , pod warunkiem wykazania prawa do władania tym terenem przez inwestora;

3) możliwość realizacji infrastruktury technicznej elektrowni wiatrowej, placów, związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowej oraz podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej i technicznej nie związanej z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowej, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych,

4) możliwość lokalizacji masztów z urządzeniami do pomiaru kierunku i prędkości wiatru.

3. Dopuszcza się również wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych, związanych z budową, konserwacją i demontażem elektrowni wiatrowych.

4. Po zakończeniu robót budowlanych i montażowych, związanych z realizacją elektrowni wiatrowych, obowiązuje przywrócenie terenu do stanu umożliwiającego kontynuację rolniczego użytkowania.

5. Dopuszcza się przeprowadzenie dróg - publicznych i wewnętrznych lub poszerzanie pasów dróg istniejących.

6. Obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 19.

§ 13. WS

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS , ustala się przeznaczenie - tereny wód powierzchniowych - cieków i zbiorników wodnych :

1) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem WS znajdują się rowy melioracji podstawowej - ciek Jarosławiec - przewidziany do modernizacji po roku 2010;

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem WS znajdują się rowy melioracji szczegółowej R-G1, R-G2, R-G5, R-G6, R-F, R-F2, R-H, R-E, R-3, R-4, R-6. Na terenie objętym planem znajdują się grunty zdrenowane;

3) należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji szczegółowej.

2. W przypadku zmiany sposobu użytkowania gruntów odwadnianych przez urządzenia melioracyjne, ze sposobu rolniczego na budowlany, w przypadku znacznego spływu wód opadowych w krótkim czasie należy opracować koncepcję przebudowy urządzeń melioracyjnych, uwzględniającą nowe warunki hydrologiczne.

3. Dopuszcza się zarurowanie rowów melioracji szczegółowej.

§ 14. ZL

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL , ustala się przeznaczenie - teren leśny .

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1., ustala się:

1) zakaz zabudowy.

§ 15. KS

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KS , ustala się przeznaczenie - tereny obsługi komunikacji samochodowej (węzły drogowe) wraz z zielenią oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

2. Planowany węzeł drogowy autostrady A4 i drogi krajowej nr 5.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1., ustala się:

- zakaz lokalizacji stacji paliw, usług oraz miejsc obsługi podróżnych (MOP).

4. Istniejący ciek wodny do przełożenia lub do zarurowania.

§ 16. KDZ

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ , ustala się przeznaczenie - drogi publiczne powiatowe ( droga Nr 2073D relacji Jarosław - Samborz - Kostomłoty, droga Nr 2074D relacji Piersno - Samborz).

2. Istniejąca droga gminna klasy zbiorczej - szerokość jezdni 6,0 m.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

4. Szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 m.

§ 17. KDD

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD , ustala się przeznaczenie - drogi publiczne gminne (droga 107288 D relacji Samborz - Wichrów).

2. Wzdłuż dróg ustala się - szlaki rowerowe zgodnie z rysunkiem planu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

4. Szerokość w liniach rozgraniczających od 4,0 m do 11,0 m.

5. Na łukach drogi dopuszcza się szerokość w liniach rozgraniczających 15, 0 m.

6. Obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 23 pkt. 10.

§ 18. KDW

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW , ustala się przeznaczenie - drogi wewnętrzne (drogi dojazdu rolniczego) .

2. Wzdłuż dróg ustala się - szlaki rowerowe zgodnie z rysunkiem planu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się możliwość realizacji podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

4. Szerokość w liniach rozgraniczających od 4,0 m do 11,0 m.

5. Na łukach drogi dopuszcza się szerokość w liniach rozgraniczających 15, 0 m.

6. bowiązują ustalenia zawarte w §8 ust. 23 pkt. 10.

§ 19. 1. Obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego symbolami EW1 - EW9 oraz EW11 - EW15 :

1) w okolicy miejscowości Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto na terenach otwartych, ustala się lokalizację elektrowni wiatrowych w ilości 14 obiektów, oznaczonych na rysunku planu symbolem EW, tworzących zespół elektrowni (siłowni) wiatrowych,

2) dla zespołu elektrowni (siłowni) wiatrowych obowiązują następujące ustalenia

a) obowiązuje ujednolicona kolorystyka elektrowni wiatrowych,

3) lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz urządzeń i infrastruktury technicznej, o których mowa w §11. ust. 2 musi być zgodna z obowiązującymi przepisami szczególnymi, w tym w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji i promieniowania, co należy udokumentować na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, w trybie wymaganym właściwymi przepisami związanymi z ochroną środowiska i zdrowia ludzi,

4) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod lokalizację elektrowni wiatrowej:

a) zabudowa dopuszczalna na wydzielonych działkach budowlanych z nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowano elektrownię wiatrową, zgodnie z § 11. ust. 3,

b) powierzchnia terenu przeznaczonego pod zabudowę elektrowni wiatrowej: 1500 m2 - 2000 m2 ,

5) kolorystyka elektrowni wiatrowych powinna sprzyjać ograniczeniu zasięgu ich oddziaływania na krajobraz.

§ 20. 1. Obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych, związanych z planowanym zagospodarowaniem ustalonym w planie,

2) dopuszczalne wydzielenie działek związanych z elektrowniami wiatrowymi:

a) maksymalna wielkość nowo wydzielanej działki: 2880 m2,

3) dopuszczalne wydzielenia geodezyjne pod niezbędną infrastrukturę, w tym:

a) minimalna szerokość pasa drogowego dróg eksploatacyjnych: 4,0 m,

4) proponowane linie podziału terenu przedstawia rysunek planu.

Rozdział V.
Ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 21. KDZ

1. Odcinki dróg powiatowych Nr 2073D relacji Jarosław - Samborz - Kostomłoty, Nr 2074D relacji Piersno - Samborz - drogi zbiorcze, jednojezdniowe, dwupasowe.

2. Ustala się dla odcinków istniejących dróg:

1) poszerzenia linii rozgraniczających - jak w rysunku planu;

2) przekrój drogowy w granicach terenów niezainwestowanych.

3. Obejmuje się ochroną wartościową zieleń przydrożną.

4. Dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci uzbrojenia podziemnego w liniach rozgraniczających pasa drogi.

§ 22. KDD

1. Istniejący odcinek drogi gminnej Nr 107288D relacji Samborz - Wichrów - droga dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa.

2. Ustala się dla odcinków istniejących dróg:

1) poszerzenia linii rozgraniczających - jak w rysunku planu;

2) przekrój drogowy w granicach terenów niezainwestowanych.

3. Obejmuje się ochroną wartościową zieleń przydrożną.

4. Dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci uzbrojenia podziemnego w liniach rozgraniczających pasa drogi.

§ 23. 1. Ustala się przyłączenie zespołu elektrowni (siłowni) wiatrowych do publicznego układu zasilania elektroenergetycznego, zgodnie z warunkami podanymi przez zarządzającego siecią.

2. Energia wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana projektowanymi liniami kablowymi SN(WN) do planowanej poza obszarem opracowania stacji SN/WN (GPO - Główny Punkt Odbioru) i dalej liniami kablowymi WN do istniejącego GPZ (Głównego Punktu Zasilania) wskazanego przez zarządcę sieci. Dopuszcza się również przesył wytwarzanej energii liniami kablowymi SN bezpośrednio do istniejącego GPZ wskazanego przez zarządcę sieci.

3. Wariantowo, dopuszcza się przesył wytwarzanej energii liniami kablowymi SN do projektowanej stacji rozdzielczej SN/SN, zlokalizowanej w sąsiedztwie jednej z elektrowni wiatrowych, dalej liniami kablowymi SN do GPO zlokalizowanego poza obszarem planu; następnie liniami WN do GPZ wskazanego przez zarządcę sieci.

4. Projektowane sieci infrastruktury technicznej będą prowadzone w liniach rozgraniczających wszystkich dróg lub na terenach rolnych otwartych.

5. Dopuszcza się możliwość realizacji podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych na całym obszarze objętym planem, po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela/władającego terenem.

6. Linie i urządzenia elektroenergetyczne, związane z odprowadzeniem wytworzonej przez turbiny wiatrowe energii elektrycznej do sieci przesyłowej, powinny spełniać warunki techniczne określone przez zarządzającego siecią.

7. Występujące w granicach obszarów objętych planem linie elektroenergetyczne średnich i wysokich napięć oraz telekomunikacyjne - do zachowania, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy.

8. Dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie linii kablowych i napowietrznych oraz budowę stacji transformatorowych.

9. Projektowane oraz modernizowane sieci elektroenergetyczne prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych tj. terenów ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

10. Dopuszcza się odstępstwo od ww. zasady po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci.

11. Dopuszcza się ułożenie podziemnej sieci teletechnicznej - kabli sterowania, automatyki i transmisji danych.

12. W celu umożliwienia właściwej eksploatacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej 20 kV, oznaczonej na rysunku planu symbolem SN L - 3031, wyznacza się wzdłuż jej trasy strefę ograniczenia lokalizacji wież elektrowni wiatrowych:

1) zasięg strefy ograniczenia ustala się w odległości po 120 m od osi trasy linii,

2) w strefie ustala się dotychczasowe rolnicze wykorzystanie gruntów,

3) na terenie strefy obowiązuje zakaz budowy elektrowni wiatrowych,

4) 4) w granicach strefy dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury, dróg dojazdowych eksploatacyjnych oraz placów i dróg montażowych związanych z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych, na zasadach określonych w obowiązujących normach i przepisów branżowych,

5) strefa ograniczenia ustalona w planie nie stanowi strefy ograniczonego użytkowania, którą ustalają dla właściwej linii elektroenergetycznej 20 kV obowiązujące normy i przepisy szczególne.

13. Na terenie objętym planem zlokalizowana jest sieć gazowa - do zachowania, gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia relacji Szewce - Ołtaszyn - Radakowice - Żarów o śr. nominalnej DN 300 oraz ciśn. nominalnym PN 6,3 .

14. Dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 6,3 MPa relacji Szewce - Ołtaszyn - Radakowice - Żarów zakazuje się zabudowy siedliskowej w strefie ochronnej 25 m licząc od gazociągu.

15. Dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 6,3 MPa relacji Szewce - Ołtaszyn - Radakowice - Żarów ustala się strefę kontrolowaną (techniczną) w wielkości 6,0 m ( po 3,0 m od osi gazociągu).

16. Wszelką działalność, sposób zagospodarowani, lokalizację obiektów w obrębie i wzdłuż strefy kontrolowanej należy uzgodnić z operatorem gazociągu.

17. W strefie kontrolowanej (technicznej) sieci gazowej wysokiego ciśnienia operator sieci jest uprawniony doza pobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłowa eksploatację.

18. Ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy kontrolowanej, przed wydaniem pozwolenia na budowę.

19. Dla strefy kontrolowanej (technicznej) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów,

2) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

3) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych prze operatora gazociągu,

4) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu) - zagospodarowanie terenu zielenią niską,

5) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.

20. Sposób zabezpieczenia istniejącego gazociągu w miejscu skrzyżowania z projektowanymi bądź modernizowanymi drogami należy uzgodnić z operatorem gazociągu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

21. Na obszarze objętym planem zakłada się utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej (urządzeń i sieci) oraz jej rozbudowę wraz z masztami i antenami dostępu radiowego.

§ 24. 1. Dopuszcza się przebudowę istniejących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

2. Ewentualna przebudowa, o której mowa w ust. 1, spowodowana m. in. usunięciem kolizji istniejących urządzeń i sieci infrastruktury z projektowanym zagospodarowaniem, związanym z realizacją elektrowni wiatrowych, dopuszczalne za zgodą i na warunkach ustalonych przez gestora sieci, na koszt i staraniem inwestora.

Rozdział VI.
Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 25. 1. Ustala się stawkę procentową dla terenów oznaczonych symbolem EW , na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 20%.

2. Dla pozostałych terenów ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10%.

§ 26. Zmiana przepisów szczególnych związanych z treścią ustaleń planu nie powoduje potrzeby zmiany ustaleń jeżeli w sposób nie budzący wątpliwości można je dostosować do nowego stanu prawnego, bez uszczerbku co do ich istoty.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


JANINA GAWLIK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag

1. Stwierdza się zgodność " miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto przewidzianych pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą" z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty ", uchwalonego uchwałą Nr L/247/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 marca 2010 roku .

2. Po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto przewidzianych pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 października 2010 r. do 10 listopada 2010 r., wpłynęła jedna uwaga, dotycząca rozwiązań projektowych przedstawionych w planie.

3. Zgłoszona do projektu planu w dniu 25 listopada 2010 r. uwaga została przez Wójta Gminy Kostomłoty rozpatrzona w następujący sposób:

Uwaga pierwsza: Wniosek o odsunięcie miejsc lokalizacji elektrowni (siłowni) wiatrowych od autostrady A4 na taka odległość, aby w przypadku katastrofy budowlanej elektrowni promień rażenia nie obejmował pas autostrady. Bez oznaczenia nieruchomości.

Odnośnie uwagi pierwszej.

Dla autostrady A4 przewidziane zostały trzy strefy oddziaływania na przyległe środowisko:

I - 20 m obszar oddziaływań ekstremalnych , w którym mogą znaleźć się wyłącznie pasy zieleni izolacyjnej,

II - 50 m tzw. strefa zagrożeń , w której może znaleźć się infrastruktura związana z autostradą, techniczne urządzenia ochrony środowiska. Obszar ten nie powinien być wykorzystywany do celów mieszkalnych, może być natomiast wykorzystywany do określonej produkcji rolnej oraz działalności usługowej o charakterze produkcyjnym,

III - 150 m tzw. strefa uciążliwości , odnosząca się głównie do klimatu akustycznego; w obszarze tym budynki mieszkalne powinny być chronione za pomocą rozwiązań technicznych; nie powinno się lokalizować upraw warzyw i ogródków działkowych. W §10 ust. 2 pkt. 6 planu ustalono, że przy lokalizacji siłowni wiatrowych ustala się obowiązek zachowania minimalnych odległości w stosunku do wież siłowni wiatrowych : 125 metrów - od pasa autostrady A-4.

Na rysunku planu EW12 jest w odległości około 190 metrów od A4.

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,poz. 115 z późn. zmianami w art. 43 przewiduje się odl. 50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dla sytuowania obiektów budowlanych.

Projekt planu został uzgodniony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu bez uwag. W uzasadnieniu napisano, że ustalenia mpzp zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepustowości drogi, ładu przestrzennego, klimatu akustycznego.

Wobec powyższego uwaga nie została przyjęta przez Wójta Gminy Kostomłoty.

Uwaga druga: Wniosek o odsunięcie miejsc lokalizacji elektrowni (siłowni) wiatrowych od terenów leśnych (ZL) na odległość co najmniej 200 metrów. Bez oznaczenia nieruchomości.

Odnośnie uwagi drugiej.

W świetle art. 17 pkt.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn zmianami, wójt gminy sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a uzgodnienie z zarządem województwa dotyczy odpowiednich zadań samorządowych. "Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, wersja II, grudzień 2009" nie są dokumentem prawnie obowiązującym. Tereny zadrzewień wyznaczone w obu planach oznaczone symbolem ZL nie są lasami to enklawy zadrzewień śródpolnych. Ponadto w uchwale zastosowano obowiązujące przepisy prawne normujące odległość budynku od ściany lasu nie mniejszą niż 12 m zgodnie z § 271 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne i ich usytuowanie (Dz. U. z 12 kwietnia 2002 r. Nr 75 poz.690 z późn. zmianami). W planie najbliżej terenów oznaczonych symbolem ZL położona jest elektrownia wiatrowa EW6 w odległości 145 metrów, a EW3 w odległości 165 metrów.

Jednocześnie mając na uwadze:

• wyniki obserwacji (screening),

• fakt, iż obszary objęte planami zgodnie z zapisami "Ekspertyzy chiropterologicznej dla określenia przyrodniczych uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim" są obszarami o mniejszym znaczeniu dla populacji nietoperzy,

• analizowane obszary w ww. opracowaniu zostały określone jako obszary, gdzie liczba stanowisk nietoperzy jest niewielka lub niezbadana

- pojedyncze mało liczne zimowiska,

- średnio liczne kolonie rozrodcze nocka dużego i gacka brunatnego / gacka szarego,

- nieliczne kolonie mroczka późnego, nocka rudego, nocka wąsatka/nocka Brandta,

- nieliczne powierzchnie leśne służące jako żerowiska, szczególnie w pobliżu doliny Odry,

- możliwy korytarz migracyjny wzdłuż kompleksów leśnych i doliny Odry

przy uwzględnieniu wymagań odnośnie lokalizacji elektrowni wiatrowych zawartych w "Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim" opracowanego przez Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, należy stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że realizacja na analizowanym terenie projektów z zakresu energetyki odnawialnej nie wywrze istotnego negatywnego wpływu na liczebność i skład gatunkowy nietoperzy.

Wobec powyższego uwaga nie została przyjęta przez Wójta Gminy Kostomłoty.

Uwaga trzecia: Wniosek o wprowadzenie ustalenia w treści: "Obowiązek stosowania fabrycznie nowych urządzeń technicznych stanowiących integralna część elektrowni (siłowni) wiatrowej, w tym w szczególności turbin". Bez oznaczenia nieruchomości.

Odnośnie uwagi trzeciej.

Zgodnie z wnioskiem wójta gminy Kostomłoty w ustaleniach planu wprowadzono zapis o obowiązku stosowania nowych urządzeń technicznych dla elektrowni wiatrowych w §11 ust. 9 pkt.5.

Wobec powyższego uwaga została przyjęta przez Wójta Gminy Kostomłoty.

4. Rada Gminy uznając za uzasadnione stanowisko Wójta Gminy nie uwzględnia uwagi pierwszej i drugiej oraz w całości uwzględnia uwagę trzecią.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Sposób realizacji inwestycjiz zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie oraz zasady ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 113, ust. 2 pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ), Rada Gminy Kostomłoty rozstrzyga, co następuje:

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań samorządu na obszarze objętym sporządzeniem "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto przewidzianych pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą" , nie występują.

2. Budowa dróg wewnętrznych (dojazdu rolniczego) placów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, tymczasowych placów i dróg montażowych, związanych z realizacją elektrowni wiatrowych należy do zadań inwestora realizującego zespół elektrowni wiatrowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama