| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/01/11 Rady Powiatu Lwóweckiego

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu powiatu lwóweckiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art.211 ust.5 , art.212, 233 -237 . ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz uchwały Nr LIII/35/10 Rady Powiatu w Lwówku Śl. z dnia 30 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1, ustala się na kwotę w zł 44.047.351 z tego:

11) dochody bieżące 43.447.351 w tym: dotacje i środki których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1.425.794

12) dochody majątkowe 600.000

2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, ustala się na kwotę w zł 42.435.035 w tym wydatki bieżące: 42.435.035 w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych : 37.513.900

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.370.506

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.143.394

2) dotacje z budżetu na zadania bieżące 734.343

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.885.009

4) wydatki na obsługę długu 538.461

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1.331.684

3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.612.316 zł przeznacza się na rozchody budżetu na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 83.138 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe na kwotę 348.500 zł, z tego:

a) 214.900 na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2011

b) 83.600 zł na obligatoryjną rezerwę na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego

c) 50.000 zł na wydatki na dotacje celowe na cele publiczne realizowane na zasadach określonych w ustawie o wolontariacie i pożytku publicznego.

§ 3. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu w kwocie 5.931.078 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 395.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

2. Wyodrębnia się dochody na kwotę 204.350 zł oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 736.432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. Plan dochodów i wydatków finansowanych z wydzielonych rachunków dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty zawiera załącznik nr 6.

§ 5. Plan dochodów i wydatków finansowanych z wydzielonych rachunków dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty zawiera załącznik nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych UE w 2011 r. na kwotę 1.331.684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 1.500.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

b) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,

c) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł,

d) lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady


Henryk Kulesza


Uzasadnienie

Przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 rok uwzględnione zostały przepisy ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r.: o finansach publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz poz.1241), które wprowadziły istotne zmiany zwłaszcza w zakresie przedmiotowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Art. 211 ustawy o finansach publicznych wprowadził dwa pojęcia: budżetu oraz uchwały budżetowej, określając budżet jednostki samorządu terytorialnego rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Natomiast podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest w danym roku budżetowym uchwała budżetowa, która składa się z budżetu oraz załączników do uchwały. Wprowadzony został - po raz pierwszy od 2011 r. - obowiązek opracowania i przedłożenia, wraz z projektem uchwały budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej w formie oddzielnego projektu uchwały, przy czym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu (art. 229 ufp). Prace na przygotowaniem projektu uchwały budżetowej Powiatu Lwóweckiego na 2011 rok poprzedzone zostały ustaleniem przez Zarząd Powiatu założeń i wytycznych do opracowania projektu budżetu, co znalazło odzwierciedlenie w uchwale Nr 255/68/10 z dnia 31.08.2010r. i prowadzone były w sposób określony uchwałą Nr LIII/35/10 Rady Powiatu w Lwówku Śl. z dnia 30.09.2010 r., zapewniając wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej. Podstawową trudnością i zarazem ograniczeniem w opracowaniu projektu budżetu powiatu na 2011 rok - obok nowych uregulowań prawnych - była kwestia zapewnienia jednostkom budżetowym powiatu niezbędnych wydatków na realizację statutowych zadań w sytuacji niezwykle wysokich obciążeń finansowych związanych z wydatkami na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SPZOZ oraz wydatków na spłatę długu i jego obsługę. Łącznie na ten cel - przed innymi wydatkami - należało zabezpieczyć kwotę 4.365.936 zł, co spowodowało iż nie było możliwe zbudowanie budżetu inwestycji z braku środków własnych. Sytuacja w tym zakresie może ulec zmianie po uzyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w ramach rządowego Programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". Wniosek powiatu o przyznanie dotacji we wrześniu 2010r. uzyskał pozytywną opinię Narodowego Funduszu Zdrowia, aktualnie jest badany w Banku Gospodarstwa Krajowego i w najbliższym czasie powinien być przekazany do Ministerstwa Zdrowia, celem zawarcia umowy dotacyjnej. Uzyskanie należnej powiatowi pomocy finansowej na spłatę przejętych zobowiązań umożliwiłoby daleko idącą modyfikację budżetu na 2011, zwiększając znacząco stopień swobody w podejmowaniu działań rozwojowych w latach następnych. I. Dochody budżetu Dochody budżetu powiatu zaplanowane zostały na kwotę 44.047.351 zł, z czego 600.000 zł przypada na dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, a 43.447.351 zł na dochody bieżące. W dochodach bieżących zaplanowano wpływy w kwocie 1.425.794 zł z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz z budżetu krajowego środków europejskich ( wykaz projektów stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej). Poziom dochodów bieżących przyjętych do planu bez uwzględnienia kwoty 1.425.794 zł wynosi 42.021.557 zł, wobec 40. 891.974 zł na początek 2010r., co oznacza ich wzrost o 2,8 %. Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2010r. powstało w wyniku otrzymania przez powiat dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.350.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych. Podstawowym źródłem dochodów powiatu są transfery z budżetu państwa: subwencja ogólna oraz dotacje celowe, na które przypada blisko 3 dochodów powiatu. Subwencja ogólna z budżetu państwa. W planie dochodów przyjęto kwotę 23.882.709 zł, co stanowi 54,2 % ogółu planowanych dochodów budżetu w na 2011 r. Kwota subwencji ogólnej naliczona wstępnie dla powiatu przez Ministerstwo Finansów jest wyższa i wynosi 24.253.089 zł, ponieważ jednak część oświatowa nie uwzględnia spadku liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w porównaniu do roku szkolnego 2009/2010, przyjęto do planu kwotę niższą o 360.380 zł. Na kwotę zaplanowanej subwencji ogólnej składa się: • 16.250.000 zł - część oświatowa subwencji ogólnej (naliczona wstępnie na podstawie liczebności uczniów z poprzedniego roku szkolnego w kwocie 16.620.380 zł), co stanowi 102,7% kwoty otrzymanej w 2010r., przy czym - wg objaśnienia Ministerstwa Finansów - w kwocie tej uwzględnione zostały środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od 1 września 2010 r. oraz planowane podwyżki od 1 września 2011 r. • 5.457.061 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej niższa od kwoty z 2010r. o ponad jedną czwartą (6.486.328); część wyrównawcza rozkłada się na kwotę podstawową 3.424.302 zł (3.524.642 w 2010r.) oraz kwotę uzupełniającą której wysokość uzależniona jest od relacji stopy bezrobocia w powiecie i w kraju, w wysokości 2.032.759 zł (2.961.686 zł w 2010r.). Kwota podstawowa rekompensuje niskie dochody podatkowe; wskaźnik dochodów podatkowych dla powiatu wynosił 79,56 zł za 2009 r. i obniżył się z 88,77 zł na 1 mieszkańca za 2008 na (przy średniej 160,18 zł dla wszystkich powiatów, również obniżonej z 180,18 zł ). Wyrównanie stanowi 90% różnicy w poziomie tych dochodów. Wskaźnik relacji stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju dla ustalenia kwoty uzupełniającej na koniec 2009 roku obniżył się z 2,179 za rok 2008 (9,5% w kraju i 20,7% w powiecie) do 1,941 (11,9 % w kraju i 23,1% w powiecie); • 2.175.648 zł - część równoważąca, z czego kwota 261.176 zł wynika z poziomu wydatków ponoszonych przez powiat na rodziny zastępcze, kwota 1.310.863 zł z długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu (wskaźnik ten dla powiatu jest 2,11 raza wyży niż w kraju ), natomiast kwota 584.297 zł należna jest z tytułu niższych dochodów planowanych na rok budżetowy niż w roku bazowym. Dotacje celowe zaplanowano w łącznej kwocie 10.655.262 zł, co stanowi 24,2 % planowanych dochodów ogółem, z czego: • z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowano na podstawie wstępnych kwot przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 5.921.078 zł, co stanowi 100,9% kwoty dotacji z początku 2010r. ( 5.869.386 zł). Biorąc jednak pod uwagę niższą kwotę dotacji na w rozdz. 85156 zł ustalona kwota dotacji na pozostałe zadania zlecone jest wyższa o 4,6 %. • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy domów pomocy społecznej objętych dotacjami (osoby skierowane przed 1.I.2004 r.) zaplanowano w kwocie 2.556.490 zł, co stanowi 98,7 % kwoty z początku 2010 r. Kwota tej dotacji systematycznie maleje wraz z liczbą mieszkańców objętych dotacją. • wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 1.279.744 zł (118,2 % p.w. 2010), • dotacje celowe od samorządu Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej ustalono w kwocie 116.409 zł. (104,6 % p.w. 2010). • dotacje celowe z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w kwocie 87.941 zł ( 97,7 % p.w. 2010). • środki otrzymywane z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesianie ustalono w kwocie 74.000 zł (104,2 % p.w. 2010). • środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników powiatowych urzędów pracy zaplanowano w kwocie 619.600 zł (152,6 % p.w. 2010r.). Dochody własne powiatu zaplanowano w kwocie 8.083.586 zł, co stanowi 18,4 % ogółu dochodów, z czego: • wpływy z udziału powiatu w podatku stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 4.038.731 zł, co stanowi 104,0 % p.w. 2010r., z czego: 3.950.756 zł z udziału w podatki PIT (20,25%), 87.975 zł z podatku CIT (1,0 %). • wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie innych ustaw zaplanowano w kwocie 1.117.011 zł, z czego: 1.048.339 zł z opłaty komunikacyjnej, 68.672 zł za zajęcie pasa drogowego. • wpływy z różnych opłat (§ 069) ustalono na kwotę 516.400 zł, co stanowi 274,3 % p.w. 2010 r., z czego: 326.400 zł z opłat za wydawanie map i opracowań geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjnego, 190.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego. • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 488.245 zł, co stanowi 107,7 % p.w. 2010r. • wpływy z usług realizowanych w domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 974.337 zł, co stanowi 102,9 % p.w. 2010r. • wpływy ze sprzedaży mienia zaplanowano na kwotę 600.000 zł, i w kwocie tej ujęto nieruchomość w Przecznicy nie sprzedaną w 2010r. • wpływy z różnych dochodów ustalono na kwotę 144.412 zł, co stanowi 32,4 % p.w. 2010r. a zmniejszony plan wpływów z tego źródła wynika z zakończeniem w 2010r. rozliczeń powiatu z PCZ Sp. z o.o. związanych z przenoszeniem majątku ruchomego SPZOZ do Spółki. • dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 236) ustalono na kwotę 115.000 zł, co stanowi 82,5 % p.w. w 2010r. • pozostałe wpływy własne zaplanowano w kwocie 30.950 zł. II. Wydatki budżetu Wydatki budżetu powiatu zaplanowane zostały na kwotę 42.435.035 zł, w całości na wydatki bieżące, co stanowi 97,4 % p.w. w 2010 r. i 107,7 % w porównaniu do planu wydatków bieżących na początek 2010 r. Z kwoty zaplanowanych wydatków bieżących przypada na: • wynagrodzenia składki od nich naliczane 25.370.506.934 zł (106,8 % p.w. 2010r) • wydatki związane z realizacją statutowych zadań j.b. 12.143.394 zł ( 78,5 % p.w. 2010) • dotacje z budżetu na zadania bieżące 734.343 zł (91,2 5 p.w. 2010r. - wykaz dotacji w zał. nr 7 do uchwały budżetowej ) • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.885.009 zł (105,3 % p.w. 2010r.) • wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1.331.684 zł (120,7 % p.w. 2010r) • obsługa długu (odsetki i dyskonto) 538.461 zł (76,0 % p.w. 2010r.) • rezerwy ogólne i celowe 431.638 zł ( 86,6 % z początku 2010r.). W planowanych kwotach na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach i placówkach oświatowych uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2010 r., Wydatki na sfinansowanie kolejnej podwyżki płac w tej grupie zawodowej ujęto w kwocie 214.900 zł w rezerwie celowej. W pozostałych grupach pracowniczych wzrost wynagrodzeń nie został zaplanowany. Zaplanowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych są o 3,3 % wyższe od poziomu z początku 2010 r. Zwiększony w trakcie roku budżetowego do kwoty 15.489.290 zł plan w tej grupie wydatków obejmuje wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdziale 60078, sfinansowane głównie z dotacji celowych z budżetu państwa. W ramach zaplanowanych w tej grupie wydatków w rozdz. 85111 ujęto kwoty na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SPZOZ przypadające do spłaty w 2011 r. w kwocie 2.215.159 zł, z tego: • 1.590.316 na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu umowy kredytu do BRE Bank Hipoteczny oraz z tytułu umowy pożyczki do BGK • 624.843 na spłatę przejętych zobowiązań wobec US i ZUS. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.738.005 zł są o 2,5 % niższe niż na początku r. 2010. Wykaz zaplanowanych dotacji z budżetu zawiera załącznik nr 9 (dotacje podmiotowe) oraz załącznik nr 10 (dotacje celowe) do uchwały budżetowej. W zaplanowanej kwocie 538.461 zł na obsługę długu ujęto należne odsetki od kredytu, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji: • 46.428 zł na odsetki od kredytu w Banku Ochrony Środowiska • 57.033 zł na odsetki od pożyczek w WFOŚ i GW, • 435.000 zł na odsetki od wyemitowanych obligacji. W zaplanowanej kwocie rezerw ogólnej i celowych ujęto: • 83.138 zł rezerwy ogólnej, co stanowi 0,2 % planowanych wydatków, • 214.900 zł rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2011r. • 50.000 zł rezerwy celowej na dotacje celowe na cele publiczne realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, • 83.600 zł obligatoryjna rezerwa na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,51 % podstawy naliczenia. W rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - po stronie dochodów ujęto kwotę 360.000 zł z opłat pobieranych za wydawania map i opracowań geodezyjnych, a po stronie wydatków zabezpieczono 266.258 zł na wydatki bieżące związane z obsługą zasobu. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w związku z likwidacja w trakcie roku budżetowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - ujęto w kwocie 190.000 zł dochody z wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 126.000 zł na działania z zakresu ochrony środowiska. Wydatki bieżące ujęte w uchwale budżetowej na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą których głównym źródłem finansowania jest subwencja oświatowa wraz z rezerwą celową na podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2011 r. - z wyłączeniem wydatków w rozdz. 80147 Biblioteki pedagogiczne finansowanych z dotacji od samorządu województwa - wynoszą 17.108.333 zł i są wyższe od kwoty subwencji oświatowej ujętej w planie dochodów o 858.333 zł ( 17.108.333 - 16.250.000 ). Zwraca uwagę bardzo szybki wzrost wydatków na oświatę wywołany wzrostem wynagrodzeń w skali przekraczającej skutki zrealizowanych i planowanych podwyżek płac. Zjawisko to jest skutkiem wzrostu w niektórych szkołach liczby godzin dydaktycznych przy jednoczesnym spadku liczby uczniów, co prowadzi do zwiększenia wydatków przy zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej. III. Przychody i rozchody budżetu Przychody budżetu w 2011r. nie są planowane, spłata rat kapitałowych w kwocie 1.612.316 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetu Planowana kwota rozchodów obejmuje: • 535.716 zł na spłatę rat kredytu do Banku Ochrony Środowiska • 326.600 na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, • 750.000 zł na wykup obligacji samorządowych. IV. Dochody i wydatki finansowane z dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe Obowiązująca ustawa o finansach publicznych przepisami zawartymi w art. 223 ogranicza z końcem 2010r. zakres jednostek uprawnionych do gromadzenia środków na wydzielonych rachunkach dochodów do jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Plany finansowe jednostek uprawnionych gromadzenia dochodów na rachunkach wyodrębnionych zakładają wpływy w kwocie 1.128.835 zł i wydatki w kwocie 1.372.358 zł. Zaplanowanie wydatków wyższych od przewidywanych wpływów umożliwia stan środków na koniec 2010r. Zestawienie planów przychodów i wydatków dochodów gromadzonych na rachunkach wydzielonych jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/01/11
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xlsx

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/01/11
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xlsx

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/01/11
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xlsx

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/01/11
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Dochody i wydatki z zakresu adm. rządowej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/01/11
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zał. 4a Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/01/11
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xlsx

zał.5 Wydatki na zadania na podst.porozumień

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/01/11
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zał. 6 Dochody na rachunkach wydzielonych j.b.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/01/11
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xlsx

zał. 7 Dotacje z budżetu

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/01/11
Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xlsx

zał.8 Wydatki na projekty z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ofp

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »