| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miasta Lubań

z dnia 25 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Miasta Lubań na 2001 rok

Na podstawie art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 2 art. 218, art. 219, art. 220 art. 221, art. 222, art. 236, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 litera "c", "d" i litera "i" , art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 57033.351 zł. z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 49.514.835 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 7.518.516 zł

2. Szczegółowy podział dochodów według działów i rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 53.913.703 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie łącznej 47.581.101 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 44.437.132 zł

a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone 22.696.064 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.092.497 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.887.780 zł

d) obsługa długu (odsetki) 1.230.367 zł

e) wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej "Einstein" 530.424 zł

2. Dotacje na zadania bieżące 3.143.969 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.332.602 zł z tego:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 4.832.602 zł

a) z czego na zakupy inwestycyjne 123.845 zł

b) inwestycje 4.708.757 zł z tego:

środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 3.157.557 zł

a środki budżetu miasta 1.551.200 zł

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.500.000 zł

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3.119.648 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie 1.848.757 zł z czego na :

a) spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.848.757 zł

2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 900.000 zł

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do zaciągania zobowiązań:

1) w formie kredytu bankowego w wysokości 1.848.757 zł,

2) w formie kredytu bankowego w wysokości 900.000 zł

§ 4.

1. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1.848.757 zł

2. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 4.968.405 zł z tego:

spłata kredytów i pożyczek wynosi 3.868.405 zł

oraz wykup obligacji komunalnych wynosi 1.100.000 zł.

§ 5.

Wydatki budżetu na obsługę długu publicznego wynoszą: 1.230.367 zł

1. Spłata odsetek wynosi 1.230.367 zł

§ 6.

Dług Gminy Miejskiej Lubań na koniec 2011 roku będzie wynosił 23.135.281 zł, co stanowić będzie 40,56% planowanych dochodów budżetu.

§ 7.

Planuje się wydatki związane z programami i projektami z Unii Europejskiej na łączną kwotę 5.187.981 zł z tego:

1) na wydatki bieżące w wysokości 530.424 zł

2) na wydatki majątkowe w wysokości 4.657.557 zł.

§ 8.

Ustala się plan dotacji z budżetu na rok 2011 w wysokości 3.235.169 zł. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 3.

§ 9.

Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 250.000 zł, z tego na:

1) rezerwę ogólna w kwocie 124.226 zł

2) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.774 zł.

§ 10.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (szczegółowy zakres określa odrębna Uchwała Rady Miasta) w łącznej kwocie 510.000 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 5.284.723 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 i tak :

a) Plan dochodów 42.527 zł,

b) Plan wydatków 104.286 zł.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków za korzystanie ze środowiska.

1) Plan dochodów wynosi 575.000 zł,

2) Plan wydatków wynosi 1.500.000 zł. (Budowa instalacji mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelnienia kwatery w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu).

§ 11.

Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu i tak:

1. Plan przychodów 767.462 zł,

2. Plan kosztów 767.462 zł

Plan finansowy stanowi załącznik nr 6.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do:

1. Dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na przemieszczaniu wydatków między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2. Dokonywania przesunięć w dziale 750 (Administracja publiczna) w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Miasta Lubań
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Miasta Lubań
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Miasta Lubań
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Miasta Lubań
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Miasta Lubań
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik nr 4a

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Miasta Lubań
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Miasta Lubań
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Przewodnicząca Rady


Małgorzata Grzesiak

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »