| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

RADA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 11.608.432,00 zł z tego:

1. bieżące w wysokości 7.753.431,00 zł

2. majątkowe w wysokości 3.855.001,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 11.502.659,22 zł z tego:

1. bieżące w wysokości 7.211.662,08 zł

2. majątkowe w wysokości 4.290.997,14 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 105.772,78 zł z przeznaczeniem na:

• Planowaną spłatę rat pożyczki 105.772,78 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 142.163,22 zł

Rozchody w wysokości 247.936,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 93.576,00 zł

2. celową w wysokości 16.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 16.000,00 zł

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5

2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 127.722,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 36.750,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

3. Ustala się wydatki w kwocie 33.950,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) celowe na zadania własne w kwocie 4.840,00 zł

b) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 16.778,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) podmiotowe w kwocie 48.390,00 zł

b) celowe w kwocie 60.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10. Ustala się wpłaty na rzecz Związków Gmin zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

a) podlegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych w uchwale Nr III/11/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.12.2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

d) polegających zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych w uchwale Nr III/11/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30.12.2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Cholewa

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »