| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późń. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 37.041.824,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 12.612.972,00 zł,

b) dochody majątkowe - 24.428.852,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 38.083.877,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 12.603.457,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 25.480.420,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają zestawienia nr 1-7.

4. Limity wydatków majątkowych - w kwocie 25.480.420,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 1.042.053,00 zł zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 5.341.541,00 zł pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów na projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych w kwocie 4.926.575,00 zł,

b) spłaty pożyczki udzielonej samorządowemu zakładowi budżetowemu (ZOK) w kwocie 18.000,00 zł,

c) spłaty pożyczki udzielonej jednostce kultury (GBP) w 396.966,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.299.488,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 525.768,00 zł,

b) spłaty kredytów zaciągniętych na projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych w kwocie 3.542.100,00 zł,

c) udzielenia pożyczki jednostce kultury (GBP) w kwocie 231.620,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 42.950,00 zł,

2) celowe w wysokości - 182.090,00

a) na zarządzanie kryzysowe - 30.090,00 zł,

b) na odprawy emerytalne dla nauczycieli - 30.000,00 zł,

c) na dopłatę do pobytu w Domu Pomocy Społecznej - 4.000,00 zł,

d) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 3.000,00 zł,

e) wykonanie dokumentacji projektowej - 20.000,00 zł,

f) na remont dachów na dwóch budynkach komunalnych - 45.000,00 zł,

g) wykonanie dokumentacji projektowej pod budynek garażowo-warsztatowy dla ZOK - 10.000,00 zł

h) udzielenie pożyczek dla Stowarzyszeń na zadania z Odnowy Dolnośląskiej Wsi - 40.000,00 zł.

§ 4. Dochody i wydatki w kwocie 1.448.398,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5, 5a i 6.

§ 5. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 85.000,00 zł ,

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 77.000,00 zł,

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 8.000,00 zł.

§ 6. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego (ZOK) :

Przychody - 1.336.171,00 zł, koszty - 1.336.171,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego (ZOK):

1) z tytułu dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych - 150.000,00 zł,

2) z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 9.885,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 206.050,00 zł, w tym na remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy - 15.000,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 478.470,00 zł, w tym dotacja na realizację inwestycji 275.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 139.478,00 zł w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.042.053,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.884.522,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 10,

2) udzielania pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku w kwocie 231.620,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej z biblioteką w Rybnicy"

3) udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie kredytu krótkoterminowego w kwocie 25.000,00 zł

4) dokonywania zmian na wynagrodzenia i uposażenie wynikające ze stosunku pracy w ramach wydatków bieżących w obrębie tego samego działu,

5) dokonywania zmian w planach finansowych wydatków rocznych majątkowych między zadaniami w obrębie tego samego działu,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wysokość długu Gminy Stara Kamienica na koniec roku 2011 roku wynosi 9.698.632,00 zł .

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta KuczewskaPrzewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Kuczewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał. nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał. nr 5

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5a.pdf

zał. nr 5a

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zał. nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zał. nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

zał. nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Zał±cznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

zał. nr 10

Załącznik Nr zestawienie 1 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznikzestawienie 1.pdf

zest nr 1

Załącznik Nr zestawienie 2 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznikzestawienie 2.pdf

zest nr 2

Załącznik Nr zestawienie 3 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznikzestawienie 3.pdf

zest nr 3

Załącznik Nr zestawienie 4 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznikzestawienie 4.pdf

zest nr 4

Załącznik Nr zestawienie 5 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznikzestawienie 5.pdf

zest nr 5

Załącznik Nr zestawienie 6 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznikzestawienie 6.pdf

zest nr 6

Załącznik Nr zestawienie 7 do Uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznikzestawienie 7.pdf

zest nr 7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »