| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/19/2011 Rady Miasta I Gminy Wiązów

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta i Gminy Wiązów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. c), d), i), pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235- 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 21.331.313,18 zł , z tego:

1) bieżące w kwocie 17.166.313,18 zł,

2) majątkowe w kwocie 4.165.000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, 2, 3.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 20.027.653,18 zł z tego:

1) bieżące w kwocie 16.903.353,18 zł,

a) wydatki na wynagrodzenie i składniki od nich naliczane 8.219.510,00 zł,

b) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 3.615.772,00 zł,

c) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE 89.390,18 zł,

d) dotacje na zadania bieżące 1.000.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.128.681,00 zł

f) wydatki na obsługę długu 850.000,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 3.124.300,00 zł,

a) w tym realizowane z udziałem środków UE - 1.216.000,00 zł,

3) Łącznie rezerwy 185.100,00 zł. zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 4.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Wiązów na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1.303.660 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 3. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.303.660 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.239.660 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 64.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 800.000 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Wiązów w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 85.100 zł, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39.100zł,

2) na zwiększenie wydatków bieżących związanych z możliwością przejścia na emeryturę nauczycieli, którzy osiągnęli wiek i uprawnienia emerytalne w wysokości 46.000zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Wiązów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 11 .

3. Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 100.000 zł .

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej:

1) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

2) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

3) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian w wydatkach ujętych w uchwale nr VI/20/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązów,

4) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału a wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, z wyłączeniem zmian w wydatkach ujętych w uchwale nr VI/20/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązów.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

1) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 50.000 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Ewa Schütterly


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/19/2011
Rady Miasta I Gminy Wiązów
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów wg źródeł na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/19/2011
Rady Miasta I Gminy Wiązów
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów - wg działów na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/19/2011
Rady Miasta I Gminy Wiązów
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

Dochody Gmina Wiązów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/19/2011
Rady Miasta I Gminy Wiązów
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2011 w układzie działów i rozdziałów wraz ze zmianami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/19/2011
Rady Miasta I Gminy Wiązów
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik5.xls

Plan inwestycji na 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/19/2011
Rady Miasta I Gminy Wiązów
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik6.xls

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/19/2011
Rady Miasta I Gminy Wiązów
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik7.xls

Dotacja celowa z budżetu udzielona na dofinansowanie zakupów oraz zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/19/2011
Rady Miasta I Gminy Wiązów
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik8.xls

Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2011 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/19/2011
Rady Miasta I Gminy Wiązów
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik9.xls

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alokoholowych i Gminny Program Przeciwdziałalnia Narkomanii w roku 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/19/2011
Rady Miasta I Gminy Wiązów
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik10.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej w 2011 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/19/2011
Rady Miasta I Gminy Wiązów
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik11.xls

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »