| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/62/2011 Rady Powiatu Zgorzeleckiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu Zgorzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego, w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. Brak treści

1. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej może złożyć grupa mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, albo podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mającego siedzibę na terenie powiatu.

2. Wniosek ten powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis oraz termin realizacji zadania;

2) informacje o grupie inicjatywnej;

3) miejsce wykonywania zadania;

4) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu jego realizacji;

5) opis dotychczas wykonanych prac w ramach tego zadania;

6) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

7) określenie liczby osób, którym służyć będzie zadanie;

8) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania w tym:

a) całkowity koszt zadania,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jego wydatkowania,

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 5 ust. 2,

d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;

9) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną;

10) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

3. Do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

§ 3. Wnioski, o których mowa w § 2, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, w zamkniętej kopercie z opisem: " Do Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego - inicjatywa lokalna":

1) do dnia 30 stycznia każdego roku, w przypadku, gdy rozpoczęcie realizacji zadania ma nastąpić w jego I półroczu;

2) do dnia 30 maja każdego roku, w przypadku, gdy rozpoczęcie realizacji zadania ma nastąpić w jego II półroczu.

§ 4. Brak treści

1. Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego przekazuje wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego w terminie siedmiu dni od daty wpływu wniosku.

2. Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania winna przedstawić na piśmie swoją opinię w tym względzie. Nie udzielenie odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z wyrażeniem pozytywnej opinii o przedmiotowym wniosku

3. Ostateczną decyzję w sprawie inicjatywy lokalnej podejmuje Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego przed upływem 30 dni od daty wpłynięcia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

4. Zarząd o swojej decyzji niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę.

§ 5. Brak treści

1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;

2) wysokości wkładu własnego grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym, niż 20% kosztu realizacji zadania, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) szacunkowej ilości osób, którym będzie służyć zadanie;

4) możliwości długotrwałego korzystania z rezultatów wynikających z realizacji zadania;

5) kosztów eksploatacji zadania.

2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowić mogą:

1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną;

2) praca świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej;

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego


Stanisław Żuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »