| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kowary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Miasto Kowary dla podmiotów prowadzacych żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Kowary na poziomie 400 zł na każde dziecko objęte opieką.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Miasto Kowary dla podmiotów prowadzacych kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kowary na poziomie 250 zł na każde dziecko objęte opieką.

3. Dotacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Miejskiej Kowary żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Burmistrzowi Miasta Kowary, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzajacego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający:

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego;

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego;

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja;

5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzacych żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie.

3. Dotacji celowej udziela sę pod warunkiem:

1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nie przekraczającej 400 zł miesięcznie;

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka pobieranej od rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nie przekraczającej 300 zł miesięcznie.

§ 4. Udzielenie dotacji poprzedzone będzie sprawdzeniem przez Burmistrza Miasta Kowary danych opisanych w § 2 ust. 1.

§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy - do 10 dnia następnego miesiąca.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych).

3. Dotacja będzie pomniejszona o 1/20 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany w ust. 2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastapi w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku, w którym została udzielona dotacja.

§ 6. W przypadku gdy zabezpieczone w budżecie Miasta Kowary środki finansowe nie pozwolą na udzielenie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w danym roku, przeprowadza się postępowanie konkursowe w celu wyłonienia podmiotów, którym Burmistrz Miasta Kowary zleci organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Machnica


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu Gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa Rada Miejska w Kowarach w drodze uchwały. Różnica między żłobkiem a klubem dziecięcym. Żłobek: 1. Opieka sprawowana jest nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia. 2. Zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą. 4. W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną. 5. Pracą żłobka kieruje dyrektor. Dyrektorem może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. 6. W zajęciach nie mogą uczestniczy rodzice dzieci. 7. Przebywającym w żłobku dzieciom zapewnia się wyżywienie 8. Lokal, w którym prowadzony jest żłobek posiada co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci. Klub dziecięcy: 1. Opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia 1 roku życia. 2. Zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie względem każdego dziecka. 3. Wymiar opieki nie może być wydłużony 4. Brak wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej. 5. Osoba kierująca pracą klubu dziecięcego powinna być osobą posiadającą kwalifikacje opiekuna. 6. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice uczęszczających dzieci. 7. Nie istnieje obowiązek zapewnienia wyżywienia dzieciom przebywającym w klubie dziecięcym 8. Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest klub dziecięcy posiada co najmniej jedno pomieszczenie; w klubie zapewnia się miejsce na odpoczynek dla dzieci. Na podstawie regulacji wynikających z ww. ustawy minister właściwy do spraw rodziny opracuje również resortowe i rządowe programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz finansowo wspiera te programy. W oparciu o powyższe programy gminy będą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do do lat 3, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. Gminy mogą również otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki dziećmi w wieku do lat 3, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rządowego wniesionego do Sejmu we wrześniu 2010 r. nie został on uzgodniony z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ponadto zgodnie z rządowym uzasadnieniem projektu ustawy "dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, proponowane rozwiązania nie będą powodowały wydatków innych niż te, które wynikają z obowiązujących przepisów". Ze względu na to, że "tworzenie nowych form opieki nad dziećmi przez gminy nie ma charakteru obligatoryjnego i zależne jest od możliwości organizacyjnych gminy". Podjecie niniejszej uchwały stanowi realizację ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 w zakresie udzielania przez Gminę Miejską Kowary dotacji celowej dla podmiotów prowadzących opiekę nad dzieckiem w formie żłobków i klubów dziennych, ale jednocześnie wymaga zabezpieczenia w budżecie Miasta odpowiednich środków finansowych na ten cel, które w roku 2011 nie zostały zabezpieczone - z uwagi na zbyt późne uchwalenie ww. przepisów przez Sejm, a także ze względu na brak niezbędnych aktów wykonawczych, regulujących wymagania techniczne i sanitarne dla lokali, w których urządzane są żłobki i kluby dziecięce, a także zakres i ilość szkoleń dla personelu opiekującego się dziećmi w wieku do lat 3. Wydaje się, że na terenie Miasta Kowary utworzonych powinno być około 20 miejsc opieki żłobkowej. Według naszej oceny zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych wynosi około 25 miejsc, w tym 20 miejsc w żłobkach i 5 miejsc w klubach dziecięcych (koszt utrzymania dziecka w gminnym przedszkolu wynosi 400 zł miesięcznie). Łączny koszt wydatków w roku wyniesie około 111.000 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »