| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII.30.2011 Rady Miasta Wojcieszów

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.6 ust.1 pkt 2 i art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2571 z późn.zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

2. Bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w § 1 ust.1 realizowane są w czasie: od godziny 7.00 do godziny 12.00.

3. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości:

1) pierwsza godzina po 0,17% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za godzinę.

2) druga godzina po 0,10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za godzinę,

3) każda następna godzina po 0,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za godzinę.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń, o których mowa w § 1 ust.1 określi umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

5. Opłata, o której mowa w § 1 ust.3 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/125/04 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 października 2004 r. w sprawie odpłatności w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z moca obowiązującą od 1 września 2011 r.


Uzasadnienie

W Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie. W związku z art.14 ust.5 ustawy o systemie oświaty, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gmine przedszkoli publicznych ustala Rada Gminy. Bezpłatne nauczanie i wychowanie prowadzone jest w wymiarze 5 godzin dziennie. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej ustala się w następujący sposób: za pierwszą godzinę w wysokości po 0,17% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 202 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.Nr 200, poz. 1679 z późn.zm.), za drugą po 0,10% minimalnego wynagrodzenia oraz za każdą następną po 0,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej prowadzone są między innymi następujące zajęcia: gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój osobowy dziecka, dry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne, gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka, gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Szczegółowe zasady dokonywania opłat oraz zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń określać będzie umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »