| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Rudna

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591,ze zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( tj.Dz.U.z 2010r.Nr 234, poz.1536 ze zm.) Rada Gminy Rudna uchwala co następuje:
§ 1. Określa się tryb iszczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w następującym brzmieniu:
1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Rudna bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj.Dz.U.z 2010r.Nr 234, poz.1536 ze zm.)
2. Wójt Gminy Rudna dokonuje weryfikacji i oceny wniosku pod kątem potrzeb społeczności lokalnej,celowości proponowanego przedsięwzięcia oraz kryteriów zawartych w niniejszej uchwale.
3. Kryteria według których oceniany będzie wniosek o realizację zadania publicznego:
1) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej,
2) obszar wnioskowanych działań,
3) udział finansowy wnioskodawcy w szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,
4) udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania,
5) zgodność wniosku z planami inwestycyjnymi gminy,
6) wysokość środków finansowych z budżetu gminy koniecznych do realizacji proponowanej inicjatywy lokalnej,
7) stan zaawansowania przygotowań do wykonania wnioskowanego przedsięwzięcia, ( dostarczenie następujących załączników)
a) dla zadań inwestycyjnych -dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz z przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy,
b) dla zadań nieinwestycyjnych - harmonogram rzeczowo-czasowy, wstępny szczegółowy budżet zadania,
8) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez gminę po jej zrealizowaniu.
4. Po przyjęciu wniosku do realizacji Wójt Gminy uzgodni z wnioskodawcą warunki realizacji zadania oraz sposób złożenia sprawozdania z jego realizacji w umowie o wykonanie inicjatywy lokalnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Rudna

Jerzy Stankiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »