| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/52/11 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Głogowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy położonej w obrębie 9 "Żarków": Transportowa - ulica łącząca ulicę Rudnowską z ulicą Henryka Głogowskiego.

§ 2. Szczegółową lokalizację drogi, o której mowa w § 1 określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Koliński


Uzasadnienie

W związku z tworzeniem nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz budową nowych dróg, zachodzi konieczność ich nazwania. Nowo wybudowana ulica zlokalizowana jest w obrębie 9 "Żarków". Początkowo wchodziła ona w skład działki o nr geod. 429, stanowiącej własność Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. W roku 1997, po uprzednim dokonaniu podziałów geodezyjnych, Komunikacja Miejska sp. z o.o., przekazała na rzecz Gminy Miejskiej Głogów część terenu, na którym zlokalizowana była m.in. droga dojazdowa do bazy Spółki. Gmina Miejska Głogów utworzyła i zbyła w drodze przetargów nowe działki pod zabudowę usługową. W roku 2009 dokonano przebudowy drogi poprzez skomunikowanie jej z ul. Henryka Głogowskiego. W związku z powyższym zaistniała konieczność nadania nazwy nowo powstałej ulicy. Z powyższą inicjatywą wystąpiła Komunikacja Miejska sp. z o.o., której siedziba posiada adres Rudnowska 30, natomiast faktycznie położona jest przy nowo powstałej ulicy. Powoduje to szereg pomyłek lokalizacyjnych. Zaproponowana nazwa ulicy jest propozycją Prezydenta Miasta Głogowa i ma na celu podkreślenie wieloletniej obecności na tym terenie przedsiębiorstwa transportowego - początkowo Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy a od roku 1996 Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Głogowie. W skład ulicy Transportowej wchodzą działki o nr geod. 321, 322/8, 429/19, 430/6 obr. 9 "Żarków". Gmina Miejska Głogów nabyła prawo własności do w/w nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Legnickiego Nr GG.II.82240/51-36/91 z 05.06.1991 r (dot. dz. 321, 322/8, 430/6) oraz aktu not. Rep. "A" Nr 4669/97 z 23.06.1997 r (dot. dz. 429/19). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa (uchwała Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLVIII/406/98 z 21.04.1998 r. oraz Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie Nr V/38/2007 z 27.03.2007) teren ten oznaczony jest symbolami 51 KL1/2 i 51.1 KD-L i przeznaczony pod realizację celu publicznego - ulicę klasy lokalnej. Wg art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placówek publicznych oraz wznoszenia pomników.

Załącznik do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 31 maja 2011 r.
Zalacznik.pdf

Transportowa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »