| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 10 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Polkowice

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Polkowice.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 18, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/369/10 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Polkowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 217, poz. 3460 oraz z 2011 r. Nr 68, poz. 1044) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2a:

a) ust. 1 pkt 4 po wyrazach: "mieszkańców gminy Polkowice" skreśla się wyrazy: "(dzieci i młodzieży do 23 roku życia), którzy nie posiadają licencji zawodniczej bądź umowy lub kontraktu o uprawianie danej dyscypliny sportu bądź uprawnienia zawodniczego lub nie zostali zgłoszeni jako zawodnicy do rozgrywek ligowych" i dodaje się wyrazy: "do ukończenia 17 roku życia",

b) ust. 2 pkt 5 po wyrazach: "zawodników klubu sportowego, którzy" skreśla się wyrazy: "posiadają licencję zawodniczą bądź umowę lub kontrakt o uprawianie danej dyscypliny sportu bądź uprawnienie zawodnicze lub zostali zgłoszeni jako zawodnicy do rozgrywek ligowych" i dodaje się wyrazy: "ukończyli 17 rok życia",

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Udzielanie dotacji celowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 odbywa się na wniosek klubu sportowego, który składa wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Polkowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny oraz dokument rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego.

3. W przypadku braków formalnych wniosku, Burmistrz Polkowic wzywa podmiot do uzupełnienia braków we wskazanym terminie. Bezskuteczny upływ terminu wskazanego przez Burmistrza skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polkowic, uwzględniając w szczególności:

1) zgodność zadania z celami publicznymi określonymi w § 2;

2) wysokość środków budżetu gminy Polkowice przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu sportu;

3) wysokość i kalkulację kosztów realizacji zadania przedstawioną we wniosku, w tym relację do zakresu rzeczowego zadania;

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez klub sportowy.

5. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji klubowi sportowemu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Polkowice a klubem sportowym.

6. Umowa powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została udzielona i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji udzielanej klubowi sportowemu wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

7) sankcje i termin zwrotu dotacji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie;

8) zobowiązanie klubu sportowego do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonywania zleconego zadania pod względem rzeczowym i finansowym;

9) zobowiązanie klubu sportowego do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji na realizację zadania oraz wydatków związanych z jej realizacją wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;

10) zobowiązanie klubu sportowego do poddania się kontroli przeprowadzonej przez gminę Polkowice.

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego i finansowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.

8. Klub sportowy obowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania, w tym sprawozdania z wykonania wydatków, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, w terminie do 30 dni po zakończeniu zadania lub jego części.

9. Przedłożone przez klub sportowy rozliczenie zadania podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza, po wydaniu opinii przez Skarbnika Gminy.";

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Warunki i tryb przyznawania nagród i stypendiów sportowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach.".

§ 2. Załączniki nr 1 i 2, o których mowa w § 1 pkt 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Mariola Kośmider

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/75/11
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 10 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/75/11
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 10 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załacznik nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »