| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Zawonia

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Zawonia (przy obrębie wsi Grochowa), gmina Zawonia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami), po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia" uchwalonym przez Radę Gminy Zawonia uchwałą Nr XXVI/182/2009 z dnia 26 listopada 2009 r., ze zmianą wprowadzoną uchwałą Rady Gminy Zawonia Nr III/16/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. oraz w nawiązaniu do Uchwały Rady Gminy Zawonia Nr XXVII/191/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Zawonia (przy obrębie wsi Grochowa), gmina Zawonia, Rada Gminy Zawonia uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Zawonia (przy obrębie wsi Grochowa), gmina Zawonia zwaną dalej planem.

2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia terenów oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zawonia, uchwalonego Uchwałą Nr XXII/163/2009 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 06.08. 2009 r. Nr 128, poz. 2661) symbolami : 2 P2 (teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów), 17 R (teren rolniczy) na przeznaczenie głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obsługującymi ją drogami.

3. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały Rady Gminy Zawonia jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały sporządzony na mapie w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ten obszar od innych obszarów oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

7) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, przy której należy sytuować elewacje frontowe budynków mieszkalnych, dla pozostałych obiektów linia ta stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy, dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy przez okapy i gzymsy o nie więcej niż 1,0 m, balkony, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze i ganki o nie więcej niż 2,0 m i na długości nie większej niż 1 szerokości elewacji frontowej;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczona usytuowaniem elewacji wszystkich budynków, dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy przez okapy i gzymsy o nie więcej niż 1,0 m, balkony, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze i ganki o nie więcej niż 2,0 m i na długości nie większej niż 1 szerokości elewacji frontowej;

9) nieuciążliwych usługach lokalnych - należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicznych związane z obsługą projektowanej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic, do których inwestor posiada tytuł prawny;

10) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej;

11) usługach publicznych - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, realizowanych w ramach działań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową.

§ 3. Przedmiot ustaleń planu obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu :

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;

4) podstawowe przeznaczenie terenu wyrażone w postaci symbolu i numeru porządkowego.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania . Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku planu :

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1 MN - 7 MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczony symbolem MNU;

3) teren zieleni parkowej, oznaczony symbolem ZP;

4) teren lasu, oznaczony symbolem ZL;

5) teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony symbolem E;

6) tereny dróg klasy D - dojazdowe, oznaczone symbolami 1 KDD, 2 KDD;

7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1 KDW, 2 KDW.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1) formę przestrzenną obiektów w granicach terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi należy kształtować harmonijnie i jednorodnie w zakresie kompozycji bryły i formy dachu oraz rozwiązań materiałowych i kolorystyki zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III;

2) na obszarze objętym planem obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów określone w przepisach szczegółowych dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających - rozdział III.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. W zakresie ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia :

1) na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, za wyjątkiem dróg oraz infrastruktury technicznej dla potrzeb mieszkańców;

2) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają one przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska;

3) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie może powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych określonych przepisami odrębnymi oraz wywoływać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania;

4) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

5) na całym obszarze obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i gruntów;

6) nakazuje się utrzymanie we właściwym stanie i konserwowanie istniejącej zieleni leśnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZL;

7) dla obiektów w których będą przechowywane substancje toksyczne w tym ropopochodne oraz substancje promieniotwórcze należy wykonać zabezpieczenia eliminujące przenikanie ich do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu wraz z urządzeniami monitorującymi;

8) masy ziemne usuwane lub przemieszczone podczas realizacji inwestycji na obszarze objętym planem należy wykorzystać na miejscu przy rekultywacji terenu lub w sposób wyznaczony przez Wójta Gminy Zawonia;

9) wprowadza się obowiązek zachowania poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach odrębnych, dla następujących terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) 1 MN - 7 MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MNU - jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na obszarze objętym planem oraz na terenach sąsiednich nie występują strefy ochrony konserwatorskiej oraz stanowiska archeologiczne.

2. Z uwagi na możliwość wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia :

1) inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem;

2) w przypadku odkrycia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące obszary przestrzeni publicznych:

1) tereny dróg klasy D - dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDD, 2 KDD;

2) teren zieleni parkowej, oznaczony symbolem ZP.

2. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na terenach o których mowa w ust. 1 pkt. 1 dopuszcza się lokalizację wszelkich obiektów nie będących technicznymi elementami wyposażenia pasa drogowego, w szczególności pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury, elementów reklamowych i informacyjnych oraz urządzeń technicznych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych oraz z zasadami określonymi w niniejszej uchwale;

2) na terenie zieleni parkowej dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń technicznych, elementów reklamowych i informacyjnych oraz urządzeń sportowych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych oraz z zasadami określonymi w niniejszej uchwale;

3) reklamy, tablice informacyjne i obiekty małej architektury należy lokalizować w miejscach zapewniających :

a) właściwą ekspozycję obiektów budowlanych,

b) bezpieczeństwo pieszych i ruchu pojazdów,

c) spełnienie przepisów odrębnych, w tym techniczno - budowlanych;

4) przy realizacji nowego ogrodzenia wzdłuż linii rozgraniczających dróg dojazdowych wprowadza się następujące zasady:

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów. Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożone osunięciem się mas ziemnych oraz tereny górnicze.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny objęte zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL, ZP.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Dla potrzeb obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się przebiegi dróg : dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDD, 2 KDD, wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDW, 2 KDW.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej niż:

1) 1 miejsce na mieszkanie;

2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe.

3. Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) linie rozgraniczające dróg dojazdowych (KDD) oraz wewnętrznych (KDW) wyznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego;

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej podziemnej również pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku możliwości zlokalizowania tych sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg;

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów;

4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej;

5) w uzasadnionych względami technicznymi sytuacjach dopuszcza się lokalizację nadziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wbudowanych w granicach terenów przeznaczonych na inne funkcje;

6) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci, po uzgodnieniu z ich zarządcą.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obsługującej istniejącą i projektowaną zabudowę;

2) wprowadza się obowiązek wyposażenia sieci wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe dla zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych.

5. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków ustala się:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych, których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne do projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wsi Zawonia na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3 oraz przepompowni ścieków;

3) odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej lub alternatywnie do oczyszczalni ścieków w innej miejscowości;

4) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej wszelkie działania w zakresie gospodarki ściekowej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, lokalizowanych na działkach zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub do przydomowych oczyszczalni ścieków.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się :

1) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w teren lub do istniejącego rowu melioracyjnego na warunkach określonych przez właściciela rowu oraz na terenach uzbrojonych do kanalizacji deszczowej;

2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zasadami podanymi w ust.3;

3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;

4) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia w/w substancjami, o których mowa w pkt. 3.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się :

1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrznej niskiego napięcia na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) dla potrzeb projektowanego zainwestowania (głównie zabudowa mieszkaniowa) wyznacza się teren pod stację transformatorową oznaczoną na rysunku planu symbolem E oraz trasy linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 3;

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń;

4) dopuszcza się zmianę przeznaczenia niewykorzystanego terenu pod urządzenia elektroenergetyczne, oznaczonego na rysunku planu symbolem E i jego scalenia z terenem sąsiednim;

5) istniejącą linię elektroenergetyczną o napięciu 20 kV przeznacza się do przełożenia lub skablowania na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci (przebieg zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3).

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się :

1) zaopatrzenie w gaz odbiorców poprzez rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia na warunkach określonych przez operatora sieci;

2) ułożenie rozdzielczej sieci gazowej na warunkach określonych przez właściciela sieci oraz zgodnie z zasadami podanymi w ust.3;

3) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników gazowych stacjonarnych lokalizowanych w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się wykorzystanie do ogrzewania ekologicznych źródeł ciepła:

1) paliwo płynne lub inne o niskiej zawartości siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwencjonalne źródła energii, przy zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń;

2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

10. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej (napowietrznej lub kablowej) - na warunkach określonych przez operatorów sieci;

2) budowę sieci telekomunikacyjnych ułożonych zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3;

3) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. W zakresie usuwania odpadów ustala się:

1) usuwanie odpadów stałych komunalnych do szczelnych pojemników - kontenerów i ich późniejsze wywiezienie na gminne składowisko odpadów komunalnych na warunkach określonych przez dysponenta składowiska;

2) sposób postępowania z odpadami (w tym innymi) na zasadach określonych w przepisach o odpadach.

12. W zakresie melioracji ustala się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego lub jego naprawy, w przypadku gdy inwestycje realizowane będą na gruntach zdrenowanych, po uzyskaniu stosownych uzgodnień z właściwym organem do spraw melioracji.

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów. Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.

Rozdział 3.
Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających

§ 14. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) dopuszcza się lokalizację :

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy;

3) wysokość przebudowywanej i rozbudowywanej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic), w tym poddasze użytkowe a zabudowy gospodarczej 1 kondygnacji;

4) wysokość przebudowywanej i rozbudowywanej oraz nowej zabudowy mieszkaniowej liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 10 m a wysokość zabudowy gospodarczej (budynek gospodarczy, garaż) nie może przekroczyć 8 m;

5) dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 300 - 450, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym matowym;

6) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwonym matowym, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 100;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 1 KDD;

8) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 30 % powierzchni działki (w tym powierzchnia zabudowy 20 %);

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 70 % powierzchni działki;

10) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się podział terenu na 2 działki budowlane w oparciu o następujące zasady :

1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 25 m;

2) minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 1500 m2.

§ 15. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, oznaczone na rysunku planu symbolami 2 MN, 6 MN, 7 MN.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza;

2) dopuszcza się lokalizację :

a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o powierzchni nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących,

b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach;

2) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic), w tym poddasze użytkowe a zabudowy gospodarczej 1 kondygnacji;

3) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 10 m a wysokość zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m;

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych naczółkowe, dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 300 - 450, przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym matowym;

5) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwonym matowym, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 100;

6) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w następujących odległościach :

a) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych oraz dróg wewnętrznych,

b) 10 m od cieku wodnego;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 50 % powierzchni działki (w tym powierzchnia zabudowy 30 %);

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 50 % powierzchni działki;

9) w południowej części terenu oznaczonego symbolem 7 MN (przy cieku wodnym) istniejące zadrzewienia i zbiorowiska roślinne przeznacza się do zachowania;

10) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) podział terenu na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych) :

a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 14 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

b) minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 800 m2, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej 600 m2,

c) minimalna powierzchnia działki zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 200 m2;

2) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlegającego podziałowi uniemożliwia wydzielenie działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt. 1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o 15 % minimalnej powierzchni określonej w ust. 3 pkt. 1 (dotyczy skrajnych działek);

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 700 - 1100 (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).

§ 16. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej oraz szeregowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 3 MN, 4 MN, 5 MN.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza oraz szeregowa;

2) dopuszcza się lokalizację :

a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o powierzchni nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących,

b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) Istniejące obiekty - kurniki oraz budynki gospodarcze przeznacza się do rozbiórki;

2) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach;

3) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic), w tym poddasze użytkowe a zabudowy gospodarczej 1 kondygnacji;

4) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 10 m a wysokość zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m;

5) dachy budynków mieszkalnych i usługowych naczółkowe, dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 300 - 450, przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym matowym;

6) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwonym matowym, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 100;

7) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w następujących odległościach :

a) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych oraz dróg wewnętrznych,

b) 10 m od cieku wodnego;

8) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 60 % powierzchni działki (w tym powierzchnia zabudowy 35 %);

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 40 % powierzchni działki;

10) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) podział terenu na działki budowlane (dotyczy działek projektowanych) :

a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 14 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, 6 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,

b) minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 800 m2, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej 600 m2, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej 250 m2,

c) minimalna powierzchnia działki zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 200 m2;

2) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlegającego podziałowi uniemożliwia wydzielenie działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt. 1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o 15 % minimalnej powierzchni określonej w ust. 3 pkt. 1 (dotyczy skrajnych działek);

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 700 - 1100 (nie dotyczy podziału działki istniejącej na dwie działki).

§ 17. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem MNU.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami lokalnymi (publicznymi i komercyjnymi), usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) istniejące budynki gospodarcze przeznacza się do rozbiórki;

2) 2dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach;

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic), w tym poddasze użytkowe;

4) wysokość budynku mieszkalnego i usługowego liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 10 m;

5) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży oraz budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m;

6) dachy budynku mieszkalnego i usługowego dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 300 - 450, przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym matowym;

7) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym matowym, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 100;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej;

9) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 60 % powierzchni działki (w tym powierzchnia zabudowy 40 %);

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni działki;

11) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

§ 18. Teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zieleń parkowa;

2) dopuszcza się lokalizację :

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) ciągów pieszo - rowerowych,

c) urządzeń sportowo - rekreacyjnych,

d) obiektów małej architektury;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się obowiązek zachowania i uporządkowania istniejącej zieleni.

§ 19. Teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi las;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się obowiązek zachowania i uporządkowania istniejącej zieleni leśnej.

§ 20. Teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem E.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią urządzenia elektroenergetyczne;

2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz urządzania terenów ustala się:

1) w przypadku realizacji obiektu kubaturowego wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu stacji;

2) przy grodzeniu stacji transformatorowej wprowadza się następujące zasady :

a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 150 cm,

b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 21. Tereny dróg klasy D - dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDD, 2 KDD

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi klasy D - dojazdowe,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) chodników i ścieżek rowerowych,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających - 10 m (w przekroju ulicznym);

2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu - 5 m;

3) skrzyżowania dróg dojazdowych z drogami wewnętrznymi na warunkach określonych przez zarządcę dróg dojazdowych;

4) krzyżowania dróg z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządcę dróg oraz zarządców sieci.

§ 22. Tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDW, 2 KDW

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi wewnętrzne;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) chodników,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających - 10 m;

2) skrzyżowania dróg wewnętrznych z drogami dojazdowymi na warunkach określonych przez zarządcę dróg dojazdowych;

3) krzyżowania dróg wewnętrznych z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 23. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym :

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MN - 7 MN, MNU, w wysokości 1 %,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZL, ZP, E, 1 KDD, 2 KDD, 1 KDW, 2 KDW, w wysokości 0,1%.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Zawonia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »