| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Miasta Oleśnica

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Oleśnicę

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Oleśnica wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:

1) szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo klubów sportowych w rozgrywkach ligowych, w szczególności w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie, lekkoatletyka, boks,

2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,

3) promocję sportu i aktywnego stylu życia,

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Miasta Oleśnicy,

5) osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 udzielane będzie w formie dotacji celowych.

2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Miasta Oleśnicy.

§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Miasta Oleśnicy niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki przeznaczone na:

1) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych Miasta Oleśnicy dla celów szkolenia sportowego,

2) sfinansowanie stypendiów sportowych klubów do 15 % dotacji celowej,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) wynagrodzenie dla trenerów,

5) koszty sędziowskie.

3. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,

2) angażuje się we współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miasta Oleśnicy przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Miasta Oleśnicy,

3) promuje wizerunek Miasta Oleśnicy jako Miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu,

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

4. Kwota dofinansowania ze strony Miasta nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

5. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego w trybie niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza otwarty konkurs ofert, wskazując:

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,

2) termin i warunki realizacji zadania,

3) termin składania ofert,

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Miasta Oleśnicy składa się w kancelarii lub sekretariacie, lub punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy.

4. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów tj. oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) z modyfikacjami wynikającymi z zapisów niniejszej uchwały.

§ 5. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Oleśnicy w składzie od 3 do 5 osób, w tym przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zadania dla Miasta Oleśnicy,

2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały,

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 7. 1. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Miasta Oleśnicy swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Miasta Oleśnicy.

§ 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.

§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Oferenci, przyjmując dotację, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji),

3) wysokość dotacji,

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,

5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

6) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji,

7) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

8) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,

9) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

10) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.

§ 12. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.

2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem kwoty dotacji.

§ 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego, na warunkach określonych w umowie.

§ 14. 1. Klub sportowy, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

a) informację o przebiegu wykonania zadania,

b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty,

c) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania,

d) zestawienie dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków z udzielonej dotacji.

3. Na podstawie przedłożonych sprawozdań z wykonanych zadań rozliczenia merytorycznego i finansowego udzielonych dotacji dokonują pracownicy Urzędu Miasta Oleśnicy, którym powierzono obowiązki w tym zakresie.

§ 15. 1. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić na wskazany w umowie rachunek bankowy w terminie do 15 dni od upływu terminu wykorzystania dotacji.

2. W przypadku niezwrócenia dotacji w terminie określonym w ust.1 niniejszego paragrafu, naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

§ 16. 1. Wykonywanie zleconego zadania podlega kontroli polegającej na porównaniu sprawozdań przedkładanych przez klub sportowy, który otrzymał dotację, z dokumentami źródłowymi przez upoważnione przez Burmistrza Miasta Oleśnicy osoby. Wykonywanie zleconego zadania kontrolowane będzie również poprzez bezpośrednie sprawdzanie odbywanych szkoleń, treningów oraz meczy.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 17. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy oraz odpowiedź klubu sportowego na doręczone wystąpienie pokontrolne złożona w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnica


Ryszard Zelinka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »