REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 143 poz. 2397

Uchwała nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) ) oraz art. 9 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 lipca 2011 roku tworzy się jednostkę organizacyjną gminy Wrocław, działającą w formie jednostki budżetowej, pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzą niżej wymienione żłobki, funkcjonujące dotychczas jako komórki organizacyjne Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

1)Żłobek nr 1 we Wrocławiu, ul. Lwowska 20;

2)Żłobek nr 2 we Wrocławiu, ul. Zemska 33;

3)Żłobek nr 3 we Wrocławiu, ul. Białowieska 27;

4)Żłobek nr 4 we Wrocławiu, ul. Kłodnicka 25;

5)Żłobek nr 5 we Wrocławiu, ul. Dokerska 5;

6)Żłobek nr 6 we Wrocławiu, ul. Krowia 1;

7)Żłobek nr 7 we Wrocławiu, ul. Drukarska 9;

8)Żłobek nr 8 we Wrocławiu, ul. Sądowa 6;

9)Żłobek nr 9 we Wrocławiu, ul. Wrońskiego 13d;

10)Żłobek nr 10 we Wrocławiu, ul. H. Brodatego 17;

11)Żłobek nr 11 we Wrocławiu, ul. Hubska 39;

12)Żłobek nr 12 we Wrocławiu, ul. Jugosłowiańska 83a;

13)Żłobek nr 13 we Wrocławiu, ul. Wieczysta 107;

14)Żłobek nr 14 we Wrocławiu, ul. Mulicka 4c;

15)Żłobek nr 15 we Wrocławiu, ul. Łukowa 37.

2. Siedzibą Zespołu jest miasto Wrocław.

§ 2.

1. Przedmiotem działania Zespołu jest realizowanie zadań własnych gminy Wrocław w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech, o których stanowi ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. Szczegółowy zakres zadań Zespołu określa jego regulamin organizacyjny.

§ 3.

1. Zespół rozlicza się z budżetem gminy Wrocław na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez Prezydenta Wrocławia.

§ 4.

Mienie, służące realizacji zadań gminy Wrocław z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech, o których stanowi ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przekazuje się Zespołowi w zarząd, według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

§ 5.

Zespołowi nadaje się Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia


Mirosława Stachowiak- Różecka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

Załącznik do Uchwały Nr IX/174/11
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 19 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA