| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Oławie

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Oława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasto Oława dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Oława przez osoby fizyczne lub inne osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2)uczniu - należy przez to rozumieć również wychowanka w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego;

3)placówce - należy przez to rozumieć również przedszkole niepubliczne, szkołę niepubliczną oraz inną formę wychowania przedszkolnego;

4)organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inną niż Gmina Miasto Oława osobę prawną lub fizyczną prowadzącą przedszkole, szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego;

5)organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Oława;

6)kontrolowanym - należy przez to rozumieć organ prowadzący dotowaną placówkę;

7)kontrolującym - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Oława.

§ 3. Dotacje udzielane są podmiotom określonym w paragrafie 1 niniejszej uchwały w następujących wysokościach:

1)dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasto Oława, w przeliczeniu na jednego ucznia. Na każdego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego przysługuje dotacja w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Oława;

2)dla punktu przedszkolnego oraz zespołu wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasto Oława, w przeliczeniu na jednego ucznia;

3)dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Oława;

4)dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w pkt 3 przysługują na każdego ucznia w wysokości 50 % ustalonych w budżecie Gminy Miasto Oława wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Miasto Oława, w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 4. 1. Dotację przyznaje się na okres jednego roku budżetowego, na wniosek organu prowadzącego placówkę. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do Burmistrza Miasta Oława w terminie do 30 września każdego roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1)nazwę i adres podmiotu prowadzącego placówkę;

2)nazwę i adres placówki;

3)imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący placówkę dotowaną;

4)numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Oława;

5)planowaną liczbę uczniów uczęszczających do placówki w roku budżetowym, którego wniosek dotyczy, z jednoczesnym wskazaniem liczby oraz danych adresowych uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin oraz liczby uczniów niepełnosprawnych;

6)nazwę banku i numer rachunku bankowego, na jaki ma być przekazywana dotacja;

7)oświadczenie organu prowadzącego, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym;

8)oświadczenie organu prowadzącego, że znane mu są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

§ 5. 1. Przekazywanie dotacji następować będzie w okresach miesięcznych do dnia 28 każdego miesiąca. Wysokość kwot dotacji w poszczególnych miesiącach będzie odpowiadała faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do placówki w danym miesiącu.

2. Organ prowadzący placówkę do dnia 7 każdego miesiąca składa w Urzędzie Miejskim w Oławie informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja będzie przekazywana na wskazany numer rachunku bankowego. 4. Dotacja za miesiące wakacyjne: lipiec, sierpień przysługuje:

1)na faktyczną liczbę uczniów - w przypadku placówki działającej bez przerwy wakacyjnej;

2)na średnią liczbę uczniów obliczoną za okres od stycznia do czerwca danego roku - w przypadku placówki, w funkcjonowaniu której przewidziano przerwę wakacyjną.

§ 6. 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej miesięcznego rozliczania. Rozliczenie to należy złożyć do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja była udzielana, organ prowadzący zobowiązany jest do złożenia rocznego rozliczenia dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. W odniesieniu do placówek, dla których wysokość udzielonej dotacji uzależniona jest od wysokości poniesionych przez organ dotujący wydatków bieżących na jedno dziecko w placówce tego samego typu i rodzaju, w terminie do 15 marca roku następującego po roku udzielenia dotacji dokonuje się weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji.

4. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 3 okaże się, że kwota udzielonej dotacji była niższa niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych organu dotującego za rok udzielenia dotacji, w terminie do dnia 31 marca roku, w którym dokonano weryfikacji następuje wyrównanie kwoty dotacji do faktycznie należnej jej wysokości.

5. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 3 okaże się, że kwota udzielonej dotacji była wyższa niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych organu dotującego za rok udzielenia dotacji, nadpłacona kwota dotacji zaliczana jest na rzecz dotacji udzielanej w nowym roku budżetowym.

6. W przypadku zaprzestania działalności przez placówkę:

1)niedobór udzielonej dotacji zostanie przekazany do 31 marca roku, w którym dokonano weryfikacji, na wskazany rachunek organu, który prowadził placówkę;

2)nadwyżkę udzielonej dotacji organ prowadzący placówkę zwraca na konto organu dotującego w terminie do 31 marca roku, w którym dokonano weryfikacji.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie:

1)faktycznej liczby dzieci uczęszczających do placówki w poszczególnych okresach roku kalendarzowego;

2)prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3 i art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wystawione przez Burmistrza Miasta Oława, zawierające wskazanie kontrolowanego podmiotu, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres, którego kontrola dotyczy.

3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego placówkę o terminie planowanej kontroli.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie przedstawionych przez kontrolowanego dokumentów.

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. Kontrolujący przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w protokole.

7. Protokół przekazuje się organowi prowadzącemu kontrolowaną placówkę w celu zapoznania się z nim oraz podpisania.

8. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłaszania, przed podpisaniem protokołu, zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia winny zostać zgłoszone na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

9. Kontrolujący jest zobowiązany do dokonania weryfikacji zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8. Jeśli zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne, kontrolujący zmienia lub uzupełnia protokół kontroli. W sytuacji nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje swoje stanowisko kontrolowanemu.

10. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od daty otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 9.

11. Jeżeli kontrolowany odmawia podpisania protokołu, o czym informuje na piśmie, kontrolujący odnotowuje informację o zaistniałej sytuacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi jednak przeszkody w realizacji ustaleń i zaleceń wynikających z kontroli.

12. Kontrolujący zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty podpisania lub odmowy podpisania przez kontrolowanego protokołu kontroli do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego zawierającego ocenę kontrolowanej działalności, a w razie wystąpienia nieprawidłowości sformułowania wniosków i zaleceń kierowanych do organu prowadzącego placówkę.

13. Kontrolowany ma obowiązek, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 8. Traci moc Uchwała nr XXV/204/08 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

zał. nr 1 do uchwały X.68.11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

zał. nr 2 do uchwały X.68.11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

zał. nr 3 do uchwały X.68.11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/68/11
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

zał. nr 4 do uchwały X.68.11

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Regiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »