| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej Strzelina

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Szczawin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXIII/293/09 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 8 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Szczawin oraz po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelin" przyjętym przez Radę Miejską Strzelina uchwałą nr XIV/174/2000 z dnia 2 lutego 2000 r., Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Szczawin, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar w granicach dz. 282 położonej w południowej części wsi Szczawin.

2. Granicę obszaru objętego planem określono na rysunku planu skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcjach) lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z oznaczeniami określającymi podstawowe przeznaczenie terenów;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, mają znaczenie informacyjne.

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji ustaleń planu.

§ 4.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym przeznaczenie podstawowe;

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie lub funkcję, która przeważa tj. zajmuje powyżej 50 % powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi; w przypadku ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;

4) przeznaczeniu uzupełniającym lub funkcji uzupełniającej - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie lub funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym;

5) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne zbliżenie ściany frontowej budynku do wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, okapy i gzymsy mogą pomniejszyć tę odległość o nie więcej niż 0,5 m, a balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy lub schody zewnętrzne o nie więcej niż 1,0 m.; na terenach dla których nie zostały określone linie zabudowy należy stosować ogólne zasady lokalizacji obiektów określone w przepisach odrębnych;

7) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy budynków na działce do powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję. Powierzchnię zabudowy budynku wyznacza rzut poziomy krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy;

8) drogach wewnętrznych - należy rozumieć drogi i dojazdy nie będące drogami publicznymi, obsługujące teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o charakterze dróg osiedlowych, wydzielane przez właściciela i utrzymywane przez zarządzającego terenem zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

9) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji;

10) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub uzupełniającym.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Ustala się następujące warunki realizowania inwestycji w zakresie archeologicznej ochrony konserwatorskiej terenów:

1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z wykonywaniem robót ziemnych wymagają pisemnego powiadomienia właściwej służby ochrony konserwatorskiej o terminie ich rozpoczęcia i zakończenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;

2) w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych prac wykopaliskowych, za zezwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

3) bez powiadomienia właściwej służby ochrony konserwatorskiej dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, nie wnikających wgłąb gruntu oraz prac rolniczych.

§ 6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

Napowietrzne linie elektroenergetyczne:

1) w strefie ochronnej napowietrznych linii elektroenergetycznych, w odległościach:

a) do 20 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia WN 110 kV,

b) do 5 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 20kV,

ustala się zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, lokalizacja innych budynków wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci.

2) w przypadku likwidacji, przełożenia lub skablowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznych wysokiego lub średniego napięcia dopuszcza się możliwość zagospodarowania terenu położonego w zasięgu strefy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem podstawowym terenu.

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Komunikacja:

1) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych odcinków dróg oraz modernizacji lub rozbudowy dróg istniejących, w zakresie ich parametrów i realizacji poszczególnych odcinków;

2) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

3) jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy z drogami o różnych klasach funkcjonalnych - włączenie komunikacyjne należy wykonywać z drogi o niższej klasie funkcjonalnej, chyba że inne rozwiązanie zostanie uzgodnione z zarządcą drogi;

4) realizacja nowych oraz przebudowa istniejących włączeń komunikacyjnych z terenów przeznaczonych pod zabudowę wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi;

5) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

6) ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych (parkingowych) w ilości nie mniejszej niż:

a) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dodatkowe minimum 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej towarzyszącej funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 2 stanowiska na obiekt usługowy.

7) warunek dotyczący stanowiska postojowego przypadającego na mieszkanie ten uznaje się za spełniony w przypadku lokalizacji na terenie działki garażu wolnostojącego lub wbudowanego.

2. Infrastruktura techniczna - zasady ogólne:

1) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenów o innych funkcjach na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

2) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

3. Zaopatrzenie w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej wsi Szczawin;

2) przyłącza wodociągowe wpięte do rozdzielczej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi i na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

4. Kanalizacja sanitarna:

1) odprowadzenie ścieków bytowych systemem grawitacyjno-tłocznym kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków;

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) lub innych indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków pod warunkiem spełnienia wymagań przepisów odrębnych.

5. Kanalizacja deszczowa:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach poszczególnych działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych, zbiorników retencyjno-odparowujących lub do kanalizacji deszczowej;

2) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować; zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;

3) ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych do rowów odwadniających drogi publiczne.

6. Elektroenergetyka:

1) przez obszar objęty planem przebiega:

a) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN 110 kV nr S-174 , przewidziana w planach rozwoju sieci do przebudowy; w ramach przebudowy dopuszczalna zmiana lokalizacji słupów,

b) napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia SN 20 kV L-418 , .

c) napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia SN 20 kV L-3 PKP .

2) zasilanie odbiorców elektroenergetyczną kablową siecią niskiego napięcia;

3) zaleca się docelowo skablowanie lub przełożenie napowietrznych odcinków sieci elektroenergetycznej przebiegających przez tereny przeznaczone na cele inwestycyjne;

4) dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji transformatorowych sytuowanych na terenach własnych inwestorów.

7. Zaopatrzenie w gaz:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przyłączanie obiektów na zasadach określonych w Prawie Energetycznym , po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia;

2) rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg (w chodnikach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokalizacja zbiorników i związanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

8. Zaopatrzenie w ciepło:

Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, w tym z odnawialnych źródeł energii.

9. Telekomunikacja:

1) dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną;

2) rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający z kolejności rozbudowy obszarów planowanej zabudowy będzie następował staraniem i na koszt operatora sieci.

10. Usuwanie odpadów komunalnych:

Obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów określone w przepisach odrębnych i gminnych.

11. Melioracje:

1) w przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci drenarskiej należy natychmiast powiadomić Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz dokonać naprawy układu drenażowego pod nadzorem specjalisty ds. melioracji;

2) przebudowa układu melioracyjnego (sieci drenarskiej i rowów melioracyjnych) wymaga uzgodnienia z zarządcą urządzeń i rowów.

§ 8. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Nie ustala się szczególnych warunków i terminów zagospodarowania, urządzania i zagospodarowania terenów.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 9. MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

1) usługi nieprzekraczające 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w obiektach wolnostojących;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) drogi wewnętrzne.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zakaz budowy od strony dróg i terenów publicznych ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęseł betonowych; preferuje się ogrodzenia wykonane z naturalnych materiałów miejscowych, w szczególności z drewna, kamienia naturalnego (granit, łupek).

4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) działalność prowadzona w ramach funkcji podstawowej lub uzupełniającej nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2) ustala się zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych (nie dotyczy odpadów powstających w związku z prowadzoną w granicach terenu działalnością);

3) ustala się zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu;

4) ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu wartości określone w obowiązujących przepisach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w zakresie ochrony archeologicznej obowiązują ustalenia § 5.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w następujących odległościach:

a) 10 m. od linii rozgraniczającej drogi powiatowej (dz. 302dr),

b) 6 m. od linii rozgraniczającej drogi KDD 1/2.

2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - maksymalnie 0,25;

3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 60 % powierzchni działki;

4) ustala się obowiązek stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych o symetrycznym układzie połaci dachowych i o spadkach głównych połaci dachowych od 35° do 45°;

5) ustala się zakaz stosowania dachów o połaciach mijających się w pionie i w poziomie na wysokości kalenicy;

6) dopuszcza się następujące rodzaje pokrycia dachów: dachówka ceramiczna, cementowa, materiały dachówkopodobne, łupek, gont lub inne rodzaje pokrycia, z wyłączeniem trapezowych lub falistych blach ocynkowanych i płyt z tworzyw sztucznych;

7) ustala się następującą kolorystykę pokryć dachowych: kolor ceglasty, brązowy lub grafitowy;

8) wysokość budynków nie może przekroczyć 12 m od poziomu terenu do kalenicy, lecz nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne.

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) oznaczone na rysunku planu proponowane podziały geodezyjne nie są obowiązujące;

2) minimalna powierzchnia wtórnie wydzielanych działek przeznaczonych pod zabudowę winna wynosić nie mniej niż:

a) w zabudowie wolnostojącej = 1000 m2,

b) w zabudowie bliźniaczej = 450 m2.

3) minimalne szerokości frontów wtórnie wydzielanych działek przeznaczonych pod zabudowę winny wynosić nie mniej niż:

a) w zabudowie wolnostojącej 20 m,

b) w zabudowie bliźniaczej 16 m.

4) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek na cele infrastruktury technicznej związanej z zabudową np. stacji transformatorowej, przepompowni itp. o parametrach mniejszych niż określone w pkt. 2 i 3; lokalizację i wielkość wydzielonego terenu należy uzgodnić z operatorem sieci;

5) nie ustala się kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego;

6) do pojedynczych działek wydzielanych wtórnie w tzw. drugiej linii zabudowy należy wydzielić dojazd pieszo-jezdny o szerokości min. 5 m. (w liniach podziału geodezyjnego);

7) do więcej niż 2 działek wydzielanych wtórnie w głębi terenu należy wydzielić dojazd drogą wewnętrzną o szerokości w liniach podziału geodezyjnego nie mniej niż 8 m;

8) wydzielane w wyniku wtórnych podziałów wewnętrzne drogi dojazdowe winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

§ 10. KDD 1/2 - droga klasy dojazdowej, z urządzeniami towarzyszącymi.

1. przeznaczenie podstawowe: droga publiczna;

2. przeznaczenie uzupełniające:

1) sieci infrastruktury technicznej realizowane wyłącznie za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych;

2) zieleń urządzona.

3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.);

2) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

§ 11. W granicach obszaru objętego planem nie występują: tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów (w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny służące organizacji imprez masowych oraz granice pomników zagłady wraz ze strefami ochronnymi, określone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 12. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (KDD 1/2) w wysokości 1 %;

2) dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - w wysokości 5 %.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr VII/50/11
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/50/11 z dnia 29.03.2011

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »