| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Głogów

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Serbach

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz.1591z późn. zm.) Rada Gminy w Głogowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłaty miesięczne za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole, na terenie Gminy Głogów w zakresie świadczeń wykraczających poza podstawę programową określoną w odrębnych przepisach.

§ 2.

1. Podstawa programowa w Publicznym Przedszkolu w Serbach realizowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Pobyt dzieci w Przedszkolu w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną odrębnymi przepisami, obejmujący 5 godzin dziennie, określony w ust.3, jest bezpłatny.

3. Podstawą programową w Przedszkolach objęty jest pobyt dzieci w godzinach od 9.00 do14.00.

§ 3.

1. 1. Realizowane przez Publiczne Przedszkole świadczenia i usługi w innych godzinach niż wskazanych w § 2 ust. 3 realizowane będą odpłatnie na wskazanych poniżej zasadach.

2. Ustala się następujące opłaty za świadczone przez Publiczne Przedszkole usługi w zakresie wykraczającym poza określone w § 2 ust. 3 normy czasowe:

1) 1 godzina dziennie - 9,5% minimalnego wynagrodzenia

2) 2 godziny dziennie - 10,0% minimalnego wynagrodzenia,

3) 3 godziny dziennie - 10,5% minimalnego wynagrodzenia,

3. 3. Wysokość opłaty zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4. Zmiana wysokości opłaty następuje z dniem pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 4.

Opłata miesięczna za świadczenia wykraczające poza podstawę programową nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 5.

1. Ustala się ulgę w uiszczaniu opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 25 %, w przypadku, gdy z usług Przedszkola korzysta jednocześnie drugie dziecko z rodziny.

2. Zniżek, o których mowa w ust. 1 udziela Dyrektor Przedszkola na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

§ 6.

1. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez Przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka, a Przedszkolem.

2. Podstawą zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 jest deklaracja rodziców/opiekunów prawnych dziecka złożona w czasie rekrutacji do Przedszkola.

3. Na podstawie stawki opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu, określonej w umowie, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Przedszkola podaje do wiadomości rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka, wysokość miesięcznej opłaty za realizowane na rzecz dziecka świadczenia.

4. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczona jest 5-tego dnia każdego miesiąca, według zadeklarowanej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w umowie ilości godzin pobytu dziecka w placówce.

5. W przypadku, gdy Przedszkole nie może świadczyć swych usług z przyczyn losowych, opłatę za pobyt dziecka w Przedszkolu pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn opłaty i ilości dni zamknięcia przedszkola.

§ 7.

1. Opłatę dzienną za wyżywienie dziecka w czasie pobytu w Przedszkolu ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

2. Szczegółową odpłatność za posiłki zgodnie z określoną ust. 1 opłatą, z uwzględnieniem zakresu korzystania z posiłków przez dziecko, ustala Dyrektor Przedszkola w umowie, o której mowa w § 6 ust. 1.

3. Miesięczna opłata za wyżywienie ustalona zgodnie z ust. 1 i 2, ulega stosownemu obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu lub nieskorzystania ze wszystkich bądź niektórych posiłków, pod warunkiem zawiadomienia Przedszkola przez rodzica lub opiekuna prawnego z jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 8.

1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe dla chętnych, które nie są związane z usługami opiekuńczymi i nie wynikają z podstawy programowej:

1) rytmika

2) język obcy,

3) zajęcia taneczne

4) koncerty edukacyjne,

5) inne organizowane w Przedszkolu na życzenie lub za zgodą rodziców.

2. Koszty zajęć, o których mowa w ust. 1 ponoszą rodzice/prawni opiekunowie dziecka w wysokości wynikającej z zawartej z Przedszkolem pisemnej umowy..

§ 9.

W okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień) Przedszkole nie świadczy usług opiekuńczych nad dzieckiem .

§ 10.

Traci moc uchwała Rady Gminy Głogów Nr XVII/152/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Gminy Głogów.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Grzegorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »