| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy w Platerówce

z dnia 9 czerwca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 9a pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Rada Gminy w Platerówce uchwala, co następuje :

§ 1. Gmina Platerówka podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 2. Zespół Interdyscyplinarny inicjuje opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest głównym realizatorem działań w nim określonych.

§ 3. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

1)w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele poszczególnych instytucji lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami lub jednostkami ;

2)skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołany jest Zarządzeniem Wójta Gminy Platerówka;

3)każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu, składa zgodnie z przepisem art. 9 c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym;

4)członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany Zarządzeniem Wójta Gminy Platerówka w przypadku:

a) na wniosek osoby kierującej instytucją jednostką organizacyjną, która go wskazała jako swojego przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego,

b) pisemnej rezygnacji albo śmierci członka Zespołu Interdyscyplinarnego,

c) uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym potwierdzonego przez co najmniej trzech świadków.

§ 4. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

1)przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;

2)przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 5 lat;

3)przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku członka Zespołu Interdyscyplinarnego, odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów;

b) pisemnej rezygnacji albo śmierci przewodniczącego;

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta ;

4)odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego.

§ 5. Zespół Interdyscyplinarny działa - zgodnie z przepisem art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Platerówka, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

§ 6. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 7. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce.

§ 8. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 9. 1. Z każdego spotkania sporządza się protokół zawierający listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

2. Dokumentacja gromadzona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

§ 10. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane w siedzibie Urzędu Gminy lub w siedzibach poszczególnych instytucji jednostek i organizacji, których przedstawiciele wchodzą skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Platerówce.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Bartoszewicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »