| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWR-4210-16/2011/9256/X-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 6 lipca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia X taryfy dla ciepła PCC Rokita Spólka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),po rozpatrzeniu wniosku


który wpłynął do Urzędu Regulacji Energetyki dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia X taryfy dla ciepła PCC Rokita Spólka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym zwanej dalej "Przedsiębiorstwem",


posiadającej KRS 0000105885


postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła


na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowaniaUZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 10 sierpnia 2010 r., posiadającego koncesje z dnia 19 października 1998r. na:

1)wytwarzanie ciepła nr WCC/420/206/U/OT-6/98/AD ze zmianami,

2)przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/438/206/U/OT-6/98/AD ze zmianami,

3)obrót ciepłem nr OCC/331/206/W/OWR/2006/MK ze zmianami.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej rozporządzeniem.

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z § 13 rozporządzenia stosując uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła zgodnie § 13 pkt 8 rozporządzenia wynosi jeden rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3)Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnosląskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Józef Dolata

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 28 marca 2011 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 Dorota Balińska- Starszy Specjalista

Otrzymują:

1) PCC ROKITA SA

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

2) Wojewoda dolnosląski.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »