| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/204/11 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr LV/1693/10 w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 21 ust. 1 pkt 39 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.2) oraz art. 173a i 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn.zm.3) )Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LV/1693/10 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 210, poz. 3260) wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1:

a) uchyla się pkt 3,

b) po pkt 3 dodaje się:

- pkt 4 w brzmieniu

"4) studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia."

- oraz pkt. 5 w brzmieniu:

"5) studiach stacjonarnych II stopnia lub IV i V roku stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich, na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy biorą udział w zintegrowanym szkoleniu obejmującym uzupełnienie kompetencji na potrzeby rynku pracy.";

2)uchyla się § 4;

3)Po § 4, dodaje się § 4a w brzmieniu:

"1. Zasadniczym kryterium przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendiów dla doktorantów, o których mowa w § 1 pkt 4 są wybitne osiągnięcia doktoranta w dziedzinach wiedzy, odpowiadających trzem kategoriom stypendialnym:

1) stypendium im. Ludwika Hirszfelda: w zakresie nauk biologicznych i medycznych;

2) stypendium im. Hugona Steinhausa: w zakresie nauk matematycznych;

3) stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych.

2. Wnioski o udzielenie stypendiów, o których mowa w ust. 1 zgłaszają doktoranci do 30 września 2011 r. dla roku akademickiego 2011/2012, a w następnych latach do 30 czerwca dla każdego kolejnego roku akademickiego.

3. Wnioski winny zawierać:

1) prezentację kandydata ubiegającego się o stypendium;

2) udokumentowane osiągnięcia doktoranta, a w szczególności liczbę publikacji oraz udziałów i opracowanych wystąpień na konferencjach naukowych;

3) informacje o innych pobieranych stypendiach.

4. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone doktorantowi tylko jeden raz w ciągu studiów, na okres 9 miesięcy.";

4)Po § 4a, dodaje się § 4b w brzmieniu:

"1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium przez studentów, o których mowa w § 1 pkt 5 jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) udział w szkoleniu, którego program oparty jest na modelu wypracowanym i wdrożonym w ramach pilotażowego projektu współpracy biznesu, uczelni i samorządu "Wrocławski Absolwent", który został zrealizowany na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2010/2011 i którego celem jest wzmocnienie kompetencji absolwentów wrocławskich uczelni w następujących obszarach:

- umiejętność pracy i efektywnej komunikacji w interdyscyplinarnym zespole

- praktyczna znajomość języka obcego

- umiejętności numeryczne

- twórcze rozwiązywanie problemów.

2) Cel, zakres i metodologia szkolenia, o którym mowa w pkt 1 zyskały akceptację pracodawców w wyniku procedury koordynowanej przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. Wnioski o udzielenie stypendium składają studenci o których mowa w ust.1 do 30 października każdego roku akademickiego.

3. Składane wnioski powinny zawierać załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 5 i § 4b ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

4. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone studentowi tylko jeden raz w ciągu studiów, na okres 9 miesięcy.";

5)§ 5 Otrzymuje brzmienie:

"Studentom i doktorantom studiującym we Wrocławiu, o których mowa w § 1, spełniającym warunki określone przepisami tej uchwały przyznaje się stypendium w wysokości 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych) za wyjątkiem:

1) laureatów I, II i III miejsca w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, którzy otrzymają stypendia w podwyższonej wysokości do 100% w stosunku do pozostałych laureatów olimpiad;

2) doktorantów, o których mowa w § 1 ust.4, którym przyznaje się stypendia w wysokości 2000 złotych (dwa tysiące złotych);

3) studentów, o których mowa w § 1 ust.5, którym przyznaje się stypendia w wysokości nie wyższej niż 800 złotych (słownie: osiemset złotych)."

6)§ 9 otrzymuje brzmienie:

"1. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów będzie określana corocznie w uchwale budżetowej pod nazwą zadania Studencki Program Stypendialny.

2. Dopuszcza się współfinansowanie stypendiów przez podmioty inne niż gmina na podstawie zawartych porozumień."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego za wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 ppkt a) oraz § 1 pkt 2, które wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia


Jacek Ossowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40 poz.230; Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr.21, poz. 113, Nr 117, poz.679

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655 i Nr 149, poz. 996, Nr 28, poz. 146; Nr 57, poz. 352; Nr 219, poz. 1442; Nr 226, poz. 1475 i 1478; Nr 182, poz. 1228 i 1278; Nr 226, poz. 1478 i Nr 257 poz. 1725; Dz.U. z 2011 Nr 45, poz. 235; Nr 75, poz. 398 i Nr 87 poz. 492.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359 i Nr 75, poz. 471; Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857; Dz.U. Nr 45, poz. 235.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »