| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr VII/42/07 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek i po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/235/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 czerwca 2005 r., Rada Gminy Stara Kamienica uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek, zwaną dalej zmianą planu, obejmującą działki nr 7/3, 85/1, 230/1 położone we wsi Barcinek, zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1, nr 2, nr 3.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest:

1) rysunek planu, w skali 1 : 2000, który stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć przepisy niniejszej uchwały wraz z załącznikami graficznymi;

2) uchwale - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2000, który stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3;

4) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego symbolem;

5) linii rozgraniczającej tereny - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, którym przypisane są różne ustalenia planu;

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczona sytuowaniem elewacji budynków przy budowie nowych budynków oraz rozbudowie budynków istniejących; nie dotyczy budowli i obiektów małej architektury; okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza nieprzekraczalną linię zabudowy o więcej niż 0,5 m, galerie, tarasy lub schody zewnętrzne o więcej niż 1 m, a wykusze i ganki o więcej niż 1,5 m, i na długości nie więcej niż 1 szerokości elewacji frontowej, pod warunkiem nie przekraczania linii rozgraniczających teren;

7) przeznaczeniu - należy przez to rozumieć funkcję terenu określoną w ustaleniach planu;

8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, w sposób określony ustaleniami planu;

9) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które wzbogaca przeznaczenie podstawowe danego terenu w sposób określony w ustaleniach planu;

10) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci i obiekty uzbrojenia technicznego między innymi: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne itp., a także kabiny telefoniczne, anteny itp.;

11) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w zewnętrznym obrysie ścian, do powierzchni terenu;

12) obszarze zabudowanym - należy przez to rozumieć obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o największej powierzchni, liczonej zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych;

13) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową terenu stanowiącą grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową w stosunku do całkowitej powierzchni działki;

14) obiektach małej architektury - należy przez to rozumieć urządzenia towarzyszące ciągom pieszym, ulicom, placom budynkom i innym przestrzeniom publicznym takie jak: ławki, kosze na śmieci, latarnie, rzeźby, fontanny oraz inne o podobnym charakterze;

15) dopuszczalnej obsłudze komunikacyjnej terenów - należy przez to rozumieć obsługę komunikacyjną działek z terenów dróg wyznaczonych na rysunku planu;

16) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu określonym jako:

1) agroturystyka - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod formę wypoczynku, która realizowana jest na terenach wiejskich o charakterze rolniczym opartą na bazie noclegowej i aktywności rekreacyjnej, związanej z gospodarstwem rolnym lub równoważnym oraz jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym);

2) gastronomia - należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, kluby bilardowe, kręgielnie, obiekty służące działalności cateringowej, a także obiekty do nich podobne;

3) handel detaliczny - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów w domach towarowych, halach targowych i handlowych, sklepach itp.;

4) komunikacja wewnętrzna - drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ciągi pieszo - rowerowe itp.;

5) obsługa komunikacji - należy przez to rozumieć parkingi, punkty sprzedaży samochodów, części samochodowych i akcesoriów, stacje paliw i obsługi pojazdów samochodowych;

6) turystyka - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność obiektów i zespołów turystycznych zakwaterowania turystycznego, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, kampingów, gospody, pensjonatów, a także obiekty do nich podobne;

7) wypoczynek i rekreacja - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod działalność urządzeń, obiektów i ośrodków sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych, a także tereny sportowe, parki rozrywki itp.;

8) zieleń urządzona - należy przez to rozumieć zieleń ukształtowaną przez człowieka pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny;

3) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) dopuszczalna obsługa komunikacyjna terenu.

2. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny bądź postulatywny.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: kształtowanie zabudowy powinno uwzględniać skalę, formę i detal architektoniczny charakterystyczny dla regionalnego budownictwa.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W przypadku odkrycia śladów osadnictwa wszelkie roboty ziemne wymagają prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego, a w przypadku odkrycia nowych zabytków archeologicznych podjęcie ratowniczych badań archeologicznych.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Tereny 01U, 01RM, 01R, 02R, 01KDD, 02KDD, 03KDD, 04 KDD znajdują się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, dla którego obowiązują przepisy szczególne.

2. Tereny 02RM i 01KDZ znajdują się w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, dla którego obowiązują przepisy szczególne.

§ 9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Obowiązuje zakaz realizacji obiektów tymczasowych nie będących obiektami budowlanymi, za wyjątkiem:

1) obiektów tymczasowych wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego;

2) obiektów tymczasowych lokalizowanych na potrzeby prowadzenia budów w obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa, w czasie ważności pozwolenia na budowę.

§ 10. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia: dopuszcza się przerwanie nieprzekraczalnej linii zabudowy przez tereny komunikacji wewnętrznej.

§ 11. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z innymi ustaleniami planu.

2. Dopuszcza się wydzielanie nowych granic działek dla obiektów infrastruktury technicznej.

3. Nie zezwala się na realizację jednej inwestycji na więcej niż jednej działce, w tym celu należy przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę dokonać scalenia nieruchomości.

§ 12. Infrastruktura techniczna

1. Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w obszarze objętym planem nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej.

2. W zakresie odprowadzenia ścieków:

1) docelowe odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, istniejącą lub planowaną do realizacji siecią kanalizacyjną;

2) dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników na nieczystości płynne oraz biologicznych oczyszczalni ścieków, na terenach, gdzie nie ma możliwości włączenia do sieci kanalizacyjnej;

3) ustala się zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi.

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:

1) zagospodarowanie wód opadowych na wszystkich terenach zainwestowanych;

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe należy odprowadzać do gruntu;

3) ustala się obowiązek oczyszczania wód opadowych wprowadzanych do ziemi w stopniu wymaganym przepisami szczególnymi;

4) dopuszcza się odprowadzenie do kanalizacji deszczowej odpływów z powierzchni dachów obiektów kubaturowych.

4. Dla terenów położonych w granicach obszaru objętego planem planu ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej gospodarki odpadami, gromadzonych w kontenerach i wywożonych przez specjalistyczną firmę na składowisko odpadów komunalnych.

5. Budowę sieci gazowej regulują przepisy szczególne.

6. Ustala się strefę ochronną dla gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN250 o ciśnieniu nominalnym 1.6MPa o szerokości 50 m, po 25 m od osi w obu kierunkach, dla której obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz zabudowy;

2) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu;

3) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazociągu;

4) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie min 4m - po 2 m od osi gazociągu;

5) zakaz prowadzenia działalności mogących zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji;

6) wszelkie inwestycje lokalizacji obiektów należy uzgadniać z operatorem sieci gazowej na zasadach i w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

7. Ustala się strefę kontrolowaną dla projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o ciśnieniu nominalnym 8,4MPa o szerokości 8 m, po 4 m od osi w obu kierunkach, dla której obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz zabudowy;

2) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazociągu;

3) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie min. 4 m - po 2 m od osi gazociągu;

4) zakaz prowadzenia działalności mogących zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji;

5) wszelkie inwestycje lokalizacji obiektów należy uzgadniać z operatorem sieci gazowej na zasadach i w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

8. Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi z istniejącej sieci zgodnie z warunkami podanymi przez dostawcę energii.

9. Ustala się strefę ochronną dla napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia o szerokości minimum 16 m - minimum 8 m od osi linii w obu kierunkach, dla której obowiązują następujące ustalenia:

1) w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji zlokalizowanych na obszarze objętym planem z istniejącą siecią elektroenergetyczną, koszty przebudowy ponosi w całości inwestor;

2) zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi na czas dłuższy niż 8 godzin na dobę;

3) dopuszcza się realizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną i rolną, w których pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin, zgodnie z przepisami szczególnymi;

4) realizacja ustalenia, o którym mowa w pkt 2 i 3, oraz wszelkiego rodzaju zagospodarowanie terenu w obszarze, wymaga uzgodnienia z zarządcą linii elektroenergetycznej.

10. W zakresie telekomunikacji:

1) utrzymuje się istniejący system łączności przewodowej oraz ustala kontynuację budowy sieci magistralnych i abonenckich oraz budowy instalacji urządzeń telekomunikacyjnych;

2) ustala się obowiązek każdorazowego uzgadniania z zarządcą sieci wszelkich zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie kolizji z urządzeniami zarządcy.

11. Dopuszcza się budowę stacji bazowych telefonii komórkowych z urządzeniami radiolinii łączącymi stacje bazowe.

12. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

2) stosowanie paliwa ekologicznego do celów grzewczych.

13. Obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, na terenie własnym inwestora.

14. Obowiązują powierzchnie utwardzone na terenach, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnych lub chemicznymi.

§ 13. Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz obsługi komunikacyjnej terenów z dróg publicznych klasy głównej oraz dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego;

2) na całym obszarze objętym planem na każdym z terenów należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych określonych w Rozdziale III Ustalenia szczegółowe.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej , oznaczone na rysunku planu symbolami 01RM - 02RM , dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) agroturystyka,

b) zieleń urządzona,

c) komunikacja wewnętrzna;

3) dopuszczalna lokalizacja urządzeń budowlanych, infrastruktury technicznej, małej architektury.

4) dopuszczalna lokalizacja urządzeń budowlanych, infrastruktury technicznej, małej architektury.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz wykraczania poza granice terenu uciążliwości spowodowanych działalnościami wymienionymi w ust. 1;

2) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy zagrodowej, o których mowa w przepisach szczególnych.

3. Dla terenów, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu w odległości minimum 6 metrów od linii rozgraniczających dróg;

2) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 300 do 450;

3) maksymalna liczba nadziemnych kondygnacji wynosi 3, łącznie z poddaszem;

4) co najmniej 35% działki należy zagospodarować jako powierzchnie nie utwardzone, w formie zieleni urządzonej;

5) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie może przekroczyć 40% powierzchni działki;

6) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy wynosi 0,4.

4. Dla terenów, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej na 900 m2;

2) dopuszcza się zmniejszanie minimalnej powierzchni działki o 10% w przypadku braku możliwości uzyskania powierzchni o której mowa w pkt. 1;

3) dopuszcza się podział wtórny pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi;

4) ustala się minimalną szerokość frontu działki 20 m.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady dotyczące komunikacji:

1) ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych: 1 miejsce na każdy wyodrębniony lokal mieszkalny w budynku;

2) obsługa terenów wyłącznie z terenów dróg o klasie technicznej lokalnej i dojazdowej oraz od ciągów pieszo jezdnych.

§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą oznaczone na rysunku planu symbolami 01U , dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) turystyka,

b) wypoczynek i rekreacja;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) handel detaliczny,

b) gastronomia,

c) agroturystyka,

d) zieleń urządzona,

e) obsługa komunikacji;

3) dopuszczalna lokalizacja urządzeń budowlanych, infrastruktury technicznej, małej architektury.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentualnych uciążliwości spowodowanych działalnościami wymienionymi w ust. 1;

2) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, o których mowa w przepisach szczególnych.

3. Dla terenów, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej obiektów informacji wizualnej;

2) obowiązuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed obiektem zielenią urządzoną.

4. Dla terenów, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu minimum 6 m od linii rozgraniczających dróg;

2) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 300 do 450;

3) maksymalna liczba nadziemnych kondygnacji wynosi 3, łącznie z poddaszem;

4) co najmniej 40% działki należy zagospodarować jako powierzchnie nie utwardzone, w formie zieleni urządzonej;

5) obowiązuje przeznaczenie co najmniej 50% działki na powierzchnie biologicznie czynną;

6) powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych nie może przekroczyć 30% powierzchni działki;

7) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy wynosi 0,4.

5. Dla terenów, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej na 2000 m2;

2) dopuszcza się zmniejszanie minimalnej powierzchni działki o 10% w przypadku braku możliwości uzyskania powierzchni o której mowa w pkt. 1;

3) dopuszcza się podział wtórny pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi;

4) ustala się minimalną szerokość frontu działki 30 m.

6. Jako ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej obiektów informacji wizualnej;

2) obowiązuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed obiektem zielenią urządzoną.

7. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady dotyczące komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z terenów dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej oraz od ciągów pieszo-jezdnych;

2) ustala się minimalną liczbę miejsc parkingowych: 1 miejsce parkingowe na 30 m2 powierzchni użytkowej obiektu;

3) dopuszcza się wprowadzenie dróg wewnętrznych.

§ 16. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami 01R, 02R , dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyjnych w postaci ścieżek spacerowych i rowerowych, łąk rekreacyjnych;

3) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenu wyłącznie od dróg publicznych klasy dojazdowej i ciągów pieszo - jezdnych.

§ 17. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami 01KDD - 04KDD , dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10 m;

2) obowiązująca linia zabudowy w odległości co najmniej 6m od linii rozgraniczającej drogi;

3) obowiązują obustronne chodniki, z zastrzeżeniem punktu 4;

4) w przypadku braku możliwości budowy chodnika, dopuszcza się stosowanie wspólnej jezdni przeznaczonej dla ruchu pieszego i kołowego;

5) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 18. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone na rysunku planu symbolem 01KDZ , dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 20 m;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości co najmniej 8m od linii rozgraniczającej drogi;

3) dopuszcza się obustronne ciągi piesze o maksymalnej szerokości 2,25 m;

4) dopuszcza się wprowadzenia podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 19. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 5%.

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.jpg

zal.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zal.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/52/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zal.3

Załącznik Nr 4,5 do Uchwały Nr VIII/52/11
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik4,5.doc

zal.nr 4 i 5

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Kuczewska

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »