reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr VI/57/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 lutego 2007r. oraz po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce" uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą Nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce, zwaną dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 8, w planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) Infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć:

a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, stacje transformatorowe słupowe lub kontenerowe, urządzenia pomiarowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków, separatory substancji ropopochodnych i chemicznych, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,

e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,

f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych, niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami; następujące części budynków nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabudowy:

a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 1,30 m,

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0 m,

c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,

d) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje nowe budynki oraz rozbudowy części budynków istniejących;

3) powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami, po zewnętrznym ich obrysie;

4) przeznaczenie podstawowe terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu;

5) przeznaczenie uzupełniające terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu, mogące być traktowane jako towarzyszące zapisanemu w planie przeznaczeniu podstawowemu i nie mogące występować jako samodzielna funkcja w granicach działki budowlanej, przy czym powierzchnia zabudowy budynków związanych z uzupełniającym przeznaczeniem terenu nie może przekraczać powierzchni zabudowy budynków związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;

6) teren - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem - zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenu;

6) granica strefy "B"ochrony konserwatorskiej.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) gastronomia - tereny przeznaczone pod działalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, kręgielnie itp.;

2) handel detaliczny - tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych, a także naprawą artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp.;

3) obsługa firm i klienta - tereny przeznaczone pod lokalizację biur: związanych z obsługą nieruchomości, wynajęciem specjalistów, badaniami; działalnością związaną z prowadzeniem interesów: działalnością prawniczą, rachunkowością, księgowością, doradztwem, badaniem rynku i opinii publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem informacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; działalnością firm pocztowych i telekomunikacyjnych; działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży a także usługi przewodnickie, informacja turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pakowanie itp.;

4) finanse - tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z pośrednictwem finansowym - działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także instytucji związanymi z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, itp.;

5) zdrowie i opieka społeczna - tereny przeznaczone pod lokalizację przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp.;

6) usługi publiczne - tereny przeznaczone pod lokalizację budynków użyteczności publicznej, szczególnie z zakresu usług oświaty, nauki, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji i administracji publicznej, itp.;

7) sport i rekreacja - tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu działalności usługowej z zakresu publicznych usług sportu i rekreacji, itp.;

8) kultura i oświata - tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu działalności usługowej z zakresu publicznych usług kultury i oświaty, itp.;

9) niepubliczne usługi oświatowe - tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów służących prowadzeniu działalności niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia, itp.;

10) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - tereny przeznaczone pod lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiektami małej architektury.

Rozdział 1.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala się:

1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności, której oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości;

2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób nie powodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery;

3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych;

4) odprowadzenie wód powierzchniowych do istniejących rowów melioracyjnych, należy projektować w sposób wykluczający możliwość podtopienia lub zalania sąsiednich obszarów leśnych;

5) przed podjęciem działalności inwestycyjnej, na terenach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;

6) stosownie do przepisów odrębnych związanych z dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku, tereny oznaczone symbolami:

a) 1MW - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) 1MN - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN, 4RM/MN, - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej,

d) 1MN/U, 2MN/U - w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem ludzi.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się strefę ochrony konserwatorskiej "B", dla której obowiązują następujące nakazy:

1) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego: rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych oraz kompozycję zieleni;

2) nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej; wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne;

3) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów zabytkowych przewidzianych w planie do zachowania i ochrony, a położonych na obszarze objętym strefą;

4) formy inwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz; z tego powodu należy wyłączyć z możliwości realizacji inwestycje wielkoobszarowe, jak również te, które wymagają znacznych przeobrażeń krajobrazu;

5) zakazuje się umieszczania reklam lub innych tablic nie związanych bezpośrednio z danym obiektem;

6) dopuszcza się umieszczanie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów sklepów, zakładów usługowych, biur;

7) zakazuje się budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów komunikacji publicznej, obowiązują ustalenia określone w § 9.

§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania podziału nieruchomości ustala się:

1) W zakresie minimalnych powierzchni działek:

a) 600m2 dla zabudowy wielorodzinnej,

b) 1500 m2 dla budynku mieszkalnego typu wolnostojącego,

c) 750 m2 dla budynku mieszkalnego typu bliźniaczego,

d) 1500m2 dla budynku usługowego;

2) w zakresie minimalnych frontów działek:

a) 20 m dla zabudowy wielorodzinnej,

b) 22 m dla budynku mieszkalnego typu wolnostojącego,

c) 16 m dla budynku mieszkalnego typu bliźniaczego,

d) 30 m dla budynku usługowego;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 800 do 900.

§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, ustala się:

1) przez obszar planu przebiegają napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia 20kV;

2) wyznacza się strefę wolną od zabudowy kubaturowej o szerokości 5m po obu stronach od osi linii energetycznych średniego napięcia 20kV:

a) w granicach stref od napowietrznych linii średniego napięcia SN obowiązują ustalenia:

- zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

- zakaz sadzenia drzew,

- zapewnienie dojazdu i dostępu do linii i słupów;

3) dopuszcza się składowanie palet drewnianych wyłącznie w obiektach magazynowych.

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

2) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację zieleni oraz nośników reklamowych w formie nie kolidującej z przeznaczeniem podstawowym;

3) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez drogi wewnętrzne:

a) drogi dojazdowe,

b) ciągi pieszo-jezdne;

4) przebieg drogi, o której mowa w pkt 3 należy wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właścicielami terenów, przez które będzie przebiegała droga;

5) obowiązują następujące parametry dróg, o których mowa w pkt 3:

a) drogi dojazdowe, zapewniające obsługę komunikacyjną powyżej 6 działek - o szerokości w liniach rozgraniczających min. 10m,

b) ciągi pieszo-jezdne, zapewniające obsługę komunikacyjną do 6 działek - o szerokości w liniach rozgraniczających min. 7 m,

c) obowiązuje zapewnienie wymagań ochrony przeciw pożarowej, w tym realizacja placów do zawracania,

d) ciągi pieszo-jezdne, w zależności od potrzeb, należy wyposażyć w progi lub inne urządzenia spowalniające ruch pojazdów samochodowych,

e) minimalna szerokość pasa ruchu:

- dla dróg z dwoma pasami ruchu - 2,5 m,

- dla dróg jednokierunkowych z jednym pasem ruchu - 3,5 m;

6) inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, ustala się:

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem;

2) sieć wodociągowa:

a) zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci wodociągowej z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,

b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic,

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą sieci wodociągowej,

d) zakazuje się budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3 /dobę;

3) kanalizacja:

a) odprowadzenie ścieków komunalnych do komunalnej kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy kanalizacyjnych należy uzgadniać z zarządcą sieci kanalizacyjnej;

4) energia elektryczna - zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

5) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania - na warunkach określonych przez zarządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora;

6) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach; dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

7) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;

8) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych, należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy;

9) ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z ich zarządcą;

10) dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny planowanej zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

11) dopuszcza się realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych;

12) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

13) inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy.

§ 12. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDGP, 1KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 1KDPj, 2KDPj, 1ZP, 1WS, 2WS na 1%;

2) pozostałych terenów na 30%.

Rozdział 2.
Ustalenia dla terenów.

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1MW ustala się następujące przezna-czenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające - usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, finansów i niepublicznych usług oświatowych.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obowiązują następujące ustalenia:

1) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;

2) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości:

a) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 1KDD,

b) 8m od linii rozgraniczającej z drogą 1KDL,

c) 5 m od linii rozgraniczających z wszystkimi drogami, w tym drogami wewnętrznymi KDW oraz innymi drogami wewnętrznymi, o których mowa w § 9;

2) budynki mieszkalne wielorodzinne;

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;

4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 9 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 14 m;

5) dachy o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, 380 - 450 , kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym;

6) budynki usługowe winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych, geometrii dachu oraz pokrycia;

7) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące, mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę dachu odpowiadająca formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: katów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;

8) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;

9) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;

10) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się wskaźnik co najmniej 120 m2 powierzchni działki na 1 mieszkanie;

2) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 150m2 oraz 20% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej nie może być mniejsza niż 600 m2 ,

2) szerokości frontu działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej nie może być mniejsza niż 20 m;

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki,

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.;

4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 800 do 900 ;

5) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego:

1) obsługa komunikacyjna terenu 1MW - z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 1KDD;

2) drogi wewnętrzne o parametrach zgodnych z zapisami § 9.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1) dla zabudowy mieszkaniowej inwestor zobowiązany jest zapewnić co najmniej 2 miejsca postojowe na każde mieszkanie, wliczając w to garaże;

2) dla usług dodatkowo:

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6m2 do 20m2 ,

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21m2 do 50m2 ,

c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług.

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające - usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, finansów i niepublicznych usług oświatowych.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w budynkach wolnostojących;

2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;

3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości:

a) 6 m od linii rozgraniczających z drogą oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDD, 2KDD, 2KDPj,

b) 5 m od linii rozgraniczających z innymi drogami wewnętrznymi, o których mowa w § 9;

2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolnostojące lub bliźniacze;

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;

4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 10 m;

5) dachy o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, 380 - 450 , kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym;

6) budynki usługowe winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych, geometrii dachu oraz pokrycia;

7) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące, mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę dachu odpowiadająca formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;

8) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;

9) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;

10) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;

2) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;

3) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 50m2 oraz 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:

a) 1500 m2 dla budynku typu wolnostojącego,

b) 750 m2 dla budynku typu bliźniaczego,

2) szerokość frontu działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:

a) 22 m dla budynku typu wolnostojącego,

b) 16 m dla budynku typu bliźniaczego,

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki,

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.;

4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 800 do 900 ;

5) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego:

1) obsługa komunikacyjna terenów 1MN - z dróg oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD, 2KDPj;

2) drogi wewnętrzne o parametrach zgodnych z zapisami § 9.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej inwestor zobowiązany jest zapewnić 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże;

2) dla usług dodatkowo:

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6m2 do 20m2 ,

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21m2 do 50m2 .

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi;

2) uzupełniające - usługi z zakresu: kultury i oświaty, handlu detalicznego, gastronomii, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, finansów i niepublicznych usług oświatowych.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w budynkach wolnostojących;

2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości:

a) 8m od linii rozgraniczających z drogą oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDL,

b) 6 m od linii rozgraniczających z drogą oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDD, 1KDPj,

c) 5 m od linii rozgraniczających z innymi drogami wewnętrznymi, o których mowa w § 9;

2) każda z kategorii terenu określona w przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym może stanowić jedyne przeznaczenie terenu lub może występować łącznie;

3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolnostojące lub bliźniacze;

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;

5) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m;

6) dachy o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, 380 - 450 , kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym;

7) budynki usługowe winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych dla których dopuszcza się zmniejszenie do 250 , geometrii dachu oraz pokrycia;

8) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące, mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę dachu odpowiadająca formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: katów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;

9) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;

10) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;

11) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 50%;

2) co najmniej 40% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

a) 1500 m2 dla budynku mieszkalnego typu wolnostojącego,

b) 750 m2 dla budynku mieszkalnego typu bliźniaczego,

c) 1500m2 dla budynku usługowego;

2) szerokość frontu działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

a) 22 m dla budynku mieszkalnego typu wolnostojącego,

b) 16 m dla budynku mieszkalnego typu bliźniaczego,

c) 30 m dla budynku usługowego;

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki,

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 800 do 900 ;

d) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego:

1) obsługa komunikacyjna terenów - z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDD, 1KDPj;

2) drogi wewnętrzne o parametrach zgodnych z zapisami § 9.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej inwestor zobowiązany jest zapewnić 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże;

2) dla usług dodatkowo:

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6m2 do 20m2 ,

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21m2 do 50m2,

c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde następne rozpoczęte 50 m2 usług.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN, 4RM/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa siedliskowa lub zabudowa jednorodzinna;

2) uzupełniające - usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, finansów i niepublicznych usług oświatowych, zabudowa gospodarcza służąca produkcji rolnej.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w budynkach wolnostojących;

2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową;

3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 3KDD;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu, w odległości:

a) 15 m od linii rozgraniczających z drogą oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDGP,

b) 8 m od linii rozgraniczających z drogą oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDL,

c) 6 m od linii rozgraniczających z drogą oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDD, 3KDD,

d) od 6m do 8m od linii rozgraniczających z drogą oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDPj,

e) 5 m od linii rozgraniczających z innymi drogami wewnętrznymi, o których mowa w § 9;

3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolnostojące lub bliźniacze;

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych oraz usługowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;

5) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 10 m;

6) dachy o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, 380 - 450 , kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym;

7) budynki usługowe winny posiadać formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych - min 120 , geometrii dachu, pokrycie materiałem dachówkopodobnym;

8) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące, mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne o kącie połaci dachowych od 120 , kryte materiałem dachówkopodobnym;

9) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;

10) dla budynków technologicznych wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m;

11) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm;

12) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 40%;

2) co najmniej 40% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;

3) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 50m2 oraz 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

a) 3000 m2 dla zabudowy zagrodowej,

b) 1500 m2 dla budynku mieszkalnego typu wolnostojącego,

c) 750 m2 dla budynku mieszkalnego typu bliźniaczego;

2) szerokość frontu działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

a) 30 m dla zabudowań zagrodowych,

b) 22 m dla budynku mieszkalnego typu wolnostojącego,

c) 16 m dla budynku mieszkalnego typu bliźniaczego;

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 10%, w następujących sytuacjach:

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem w życie planu dopuszcza się wydzielenie tylko jednej takiej działki,

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę techniczną, np. trafostację, przepompownię ścieków itp.,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 800 do 900 ,

d) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego:

1) obsługa komunikacyjna terenów 1RM/MN - z dróg oznaczonych symbolami 1KDL oraz 1KDPj;

2) obsługa komunikacyjna terenów 2RM/MN - z dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDD oraz 1KDPj;

3) obsługa komunikacyjna terenów 3RM/MN - z dróg oznaczonych symbolami 1KDPj, 2KDD oraz 3KDD;

4) obsługa komunikacyjna terenów 4RM/MN - z drogi oznaczonej symbolem 3KDD;

5) drogi wewnętrzne o parametrach zgodnych z zapisami § 9.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej inwestor zobowiązany jest zapewnić 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednorodzinny, wliczając w to garaże;

2) dla usług dodatkowo:

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6m2 do 20m2 ,

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21m2 do 50m2 .

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1UP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - tereny usług publicznych, sportu i rekreacji, kultury i oświaty;

2) uzupełniające:

a) zabudowa związana z przeznaczeniem terenu,

b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia: obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na swoją działkę działalność usługową.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15 m od linii rozgraniczających terenu 1UP z drogami 1KDGP;

2) obowiązująca linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających terenu 1UP z drogą 3KDD;

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;

4) wysokość budynków usługowych, mierzona od poziomu terenu do linii okapów dachu, nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, nie może przekraczać 12 m;

5) dachy o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, 380 - 450 , kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym;

6) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące, mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne oraz winny posiadać formę dachu odpowiadająca formie dachu budynku usługowego, w zakresie: kątów nachylenia połaci dachowych oraz pokrycia;

7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości nie większej niż 60 cm.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%;

2) co najmniej 15% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki usługowej nie może być mniejsza niż: 2000 m2 ;

2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej niż 20%;

3) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną.

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego; obsługa komunikacyjna terenu 1UP - z dróg oznaczonych symbolami 2KDD, 3KDD.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1) dla zabudowy usługowej inwestor zobowiązany jest zapewnić:

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 6m2 do 20m2 ,

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzonych na powierzchni całkowitej od 21m2 do 50m2 ,

c) każde następne 2 miejsca postojowe dla usług wprowadzonych na każde 50m2 powierzchni całkowitej.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;

2) przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

a) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS ustala się następujące przeznaczenie: wody śródlądowe.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1E ustala się następujące przeznaczenie - urządzenia elektroenergetyczne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu z drogi oznaczonej symbolem 1KDL.

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDGP ustala się następujące przeznaczenie - komunikacja publiczna: droga główna (droga klasy "GP").

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość od 24m do 28m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDL ustala się następujące przeznaczenie - komunikacja publiczna: drogi lokalne (ulice klasy "L").

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających istniejących, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD ustala się następujące przeznaczenie - komunikacja publiczna: drogi dojazdowe (ulice klasy "D").

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się szerokość 10m w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązuje realizacja trójkątów widoczności o wymiarach 5m x 5m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDPj, 2KDPj: ustala się przeznaczenie - komunikacja publiczna: ciągi pieszo-jezdne.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 4,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe.

§ 25. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 26. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Kobierzyce Nr III/8/10 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce


Henryk Łoposzko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/11
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik1.jpg

G22-CIESZYCE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/72/11
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

G22-Załącznik nr2-uchwała mpzp ul.Kasztan-Kwiat pd-zach.cz.wsiCieszyce

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/72/11
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik3.doc

G22-Załącznik nr3-uchwała mpzp ul.Kasztan-Kwiat pd-zach.cz.wsiCieszyce

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama