reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Ruja

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ruja

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm. uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Ustala się zasady wynajmowania wolnych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ruja i kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, oraz tryb rozpatrywania wniosków o przydział lokalu.

2. Gmina realizując ustawowe zadania własne zapewnia osobom do tego uprawnionym lokale socjalne, lokale zamienne oraz lokale mieszkalne przeznaczone dla osób o niskich dochodach.

§ 2. Lokale mieszkalne są wynajmowane osobom fizycznym stale zamieszkującym na terenie Gminy Ruja , które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu.

§ 3. Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza kwoty:

- 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

- 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

aktualnie obowiązującej w dacie złożenia wniosku i przed zawarciem umowy najmu.

§ 4. Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza kwoty:

- 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

- 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

aktualnie obowiązującej w dacie złożenia wniosku i przed zawarciem umowy.

§ 5. Na wniosek najemcy można dokonać obniżki czynszu w przypadku, gdy dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego najemcy nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 6. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów członków gospodarstwa domowego, osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku, ustalonych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 7. Za warunki mieszkaniowe kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:

1)zamieszkiwanie na stałe w lokalu, w którym na jedną uprawnioną osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej (pokoi),

2)zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym będzie przysługiwać pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 8.

1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które:

1)wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego,

2)po upływie terminu umowy najmu lokalu socjalnego utraciły uprawnienia do jego dalszego zajmowania z powodu przekroczenia kryterium dochodowego określonego w § 4 i nie przekraczają dochodu określonego w § 3,

3)podlegają przekwaterowaniu z lokali mieszkalnych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymagających modernizacji, remontu lub rozbiórki,

4)są uprawnione do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądowego,

5)opuściły domy dziecka, lub rodzinę zastępczą, a przed umieszczeniem w danej placówce lub rodzinie zastępczej zamieszkiwały na terenie Gminy Ruja i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania.

2. Pierwszeństwo w zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje osobom, które były właścicielami lokalu mieszkalnego lub budynku i przeniosły jego własność na inną osobę.

§ 9. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

1)utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej lub pożaru oraz innych zdarzeń losowych.

2)nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu nakazującego opuszczenie i opróżnienie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ruja .

3)są bezdomne i spełniają kryteria dochodowe określone w § 4;

4)opuściły dom dziecka (placówkę opiekuńczo-wychowawczą) w związku z uzyskaniem pełnoletniości, do którego trafiły z terenu Gminy Ruja i spełniają kryterium dochodowe określone w § 4.

§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może wskazać do zawarcia umowy najmu osoby spoza listy oczekujących, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Rozdział 5.
Zasady najmu lokali socjalnych i zamiennych

§ 11.

1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony nie dłuższy niż 5 lat.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego przedłuża się na kolejny okres oznaczony, jeżeli najemca spełnia warunki określone w § 4, a ponadto:

1)stale zamieszkuje w lokalu;

2)nie zalega z opłatami za lokal;

3)utrzymuje lokal w należytym stanie.

3. Przedłużenie umowy najmu może nastąpić na pisemny wniosek najemcy

4. Z osobami, które po upływie terminu umowy najmu utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania przydzielonego lokalu socjalnego z powodu przekroczenia dochodu określonego w § 4, a nie przekraczają dochodu określonego w § 3, Wójt może zawrzeć umowę najmu na czas nieoznaczony na dotychczas zajmowany lokal, po uprzednim wyłączeniu go z zasobu lokali socjalnych.

§ 12.

1. W przypadku konieczności wykwaterowania najemcy z zajmowanego dotychczas lokalu Gmina Ruja składa tylko jedną propozycję lokalu zamiennego. Odmowa przyjęcia wskazanego przez gminę lokalu skutkuje podjęciem działań prawnych wynikających z ustawy.

2. Osoby uprawnione do otrzymania lokalu zamiennego nie muszą znajdować się na liście mieszkaniowej.

Rozdział 6.
Najem lokali i pomieszczeń niesamodzielnych

§ 13. W celu likwidacji lokali lub pomieszczeń niesamodzielnych dopuszcza się możliwość zawarcia umowy najmu na ten lokal lub pomieszczenie, na czas nieoznaczony z najemcą lokalu pozostającego w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu lub pomieszczenia niespełniającego warunków technicznych do wynajęcia jako lokal samodzielny. Koszty przebudowy takiego lokalu lub pomieszczenia obciążają najemcę i nie przysługuje mu roszczenie o ich zwrot.

Rozdział 7.
Warunki dokonywania zamiany lokali

§ 14.

1. Zamiany lokali mieszkalnych można dokonywać w ramach mieszkaniowego zasobu gminy jak również pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach z wyjątkiem lokali socjalnych na wniosek zainteresowanych zamianą stron - najemców mieszkań.

2. W wyniku zamian, o których mowa w ust. 1, w żadnym z lokali mieszkalnych będących przedmiotem zamiany nie może przypadać na 1 członka gospodarstwa domowego mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi.

3. Zamiana lokali mieszkalnych wymaga pisemnej zgody Wójta

§ 15.

1. Wójt może zaproponować zamianę lokalu w przypadku gdy:

1)dotychczas zajmowany przez najemcę lokal usytuowany jest w budynku wspólnoty, w którym pozostało nie więcej niż dwa lokale gminne,

2)najemca nie przestrzega warunków najmu,

3)najemca posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu.

2. Na wniosek najemcy gmina może dokonać zamiany na inny lokal o mniejszej powierzchni użytkowej gdy:

1)dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje najemcy do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną powierzchnię,

2)najemca ubiega się o zamianę na lokal o niższym standardzie,

3)najemca lub członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do samodzielnego poruszania się, a zajmowany lokal nie jest dostosowany do potrzeb takich osób.

§ 16. Sprawy dotyczące wyrażenia zgody na podnajem lokalu rozstrzyga Wójt.

Rozdział 8.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 17.

1. Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego są zobowiązane do złożenia wniosku o przydział lokalu w Urzędzie Gminy Ruja .

2. Wniosek powinien określać: dotychczasowe warunki zamieszkania, wysokość dochodu przypadającego na osobę oraz liczbę członków gospodarstwa domowego.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, dołączają do wniosku:

1)dowody potwierdzające przebywanie na terenie Gminy Ruja ;

2)poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów;

3)oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu realizacji wniosku mieszkaniowego.

4. W przypadku, gdy o najem lokalu mieszkalnego ubiegają się małżonkowie, z których każde z nich posiada odrębne miejsce zamieszkania, warunki mieszkaniowe tych małżonków podlegają ocenie według zasad wymienionych w uchwale, zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu zamieszkania.

5. Wniosek jest rozpatrywany w oparciu o kryteria wynikające z niniejszej uchwały.

6. O sposobie załatwienia wniosku wnioskodawcę powiadamia się na piśmie.

7. Osoby spełniające kryteria zawarte w uchwale zostają wpisane do wykazu.

8. Wskazania osoby do zawarcia umowy najmu w oparciu o zasady w uchwale dokonuje Wójt.

9. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku i wykreśleniem z wykazu.

§ 18. W celu zapewnienia kontroli społecznej w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, Wójt powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową, w skład której wchodzą:

1)przedstawiciel Urzędu Gminy,

2)przedstawiciel Rady Gminy,

3)przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 19.

1. Decyzje o wynajęciu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego i zamiany lokali podejmuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

2. Informacja o osobach, które nabyły prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, socjalnego lub zamiany, podawana jest do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ruja.

3. Osoby umieszczone w wykazie osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy o lokal socjalny zobowiązane są do corocznej aktualizacji informacji zawartych we wniosku w zakresie:

1)dochodów przypadających na członka gospodarstwa domowego,

2)zmiany adresu zamieszkania,

3)zmiany struktury rodziny (np. rozwód, zawarcie związku małżeńskiego, urodzenia dziecka, zgonu),

4)zmiany sytuacji mieszkaniowej.

4. Z wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i na lokal socjalny wykreśla się osoby, które:

1)nie uaktualniły informacji zawartych we wniosku w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania,

2)nie spełniają kryterium dochodowego określonego w § 3 lub § 4 uchwały,

3)dwukrotnie odmówiły przyjęcia propozycji zasiedlenia lokalu mieszkalnego,

4)odmówiły przyjęcia jednej propozycji zasiedlenia lokalu socjalnego.

Rozdział 9.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 20.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4 osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po jego śmierci, zobowiązane są do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu.

2. Wójt może nawiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, innymi aniżeli wymienieni w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 64, poz. 93 z późn. zm.), pełnoletnim rodzeństwem, pełnoletnimi dziećmi rodzeństwa, małżonkami rodzeństwa, małżonkami dzieci, osobami przysposobionymi, ich małżonkami i dziećmi, osobami pozostającymi faktycznie we współżyciu. Zawarcie umowy najmu może nastąpić pod warunkiem stałego zamieszkiwania w/w osób z najemcą i nie posiadania własnego lokalu bądź możliwości zamieszkania w innym lokalu, do którego posiadają te osoby tytuł prawny,

3. Wójt może nawiązać umowę najmu lokalu mieszkalnego z osobami, które pozostały po jego opuszczeniu przez najemcę, gdy osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz gdy:

1)co najmniej 5 lat zamieszkiwały w lokalu opuszczonym przez najemcę

2)są osobami bliskimi najemcy, przez których rozumie się wstępnych, zstępnych, pełnoletnie rodzeństwo oraz pełnoletnie dzieci rodzeństwa, małżonków rodzeństwa, małżonków dzieci, osoby przysposobione, ich małżonków i pełnoletnich dzieci oraz osoby pozostające faktycznie we współżyciu.

Rozdział 10.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

§ 21. Kierując się zasadami racjonalnej gospodarki mieszkaniowej, wolne lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 przeznacza się do najmu na rzecz rodzin wieloosobowych lub do sprzedaży.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Jaśkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama