reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/48/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dodatkowe świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne na terenie Gminy Lubomierz

Na podstawie art. 14 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm..) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ilekroć w uchwale jest mowa o: a) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Lubomierz b) podstawie programowej - należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną na podstawie odrębnych przepisów, realizowaną obowiązkowo i bezpłatnie, c) rocznym przygotowaniu przedszkolnym - należy przez to rozumieć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn zm.) d) opłacie - należy przez to rozumieć opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie,

§ 2. 1) Opłata, o której mowa w § 1 lit d, za każdą godzinę pobytu dziecka ustala się w następujący sposób: a) Pierwsza godzina - 0,20% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) b) Druga godzina - 0,05% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) c) Każda kolejna godzina - 0,02% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) d) Opłata, o której mowa w niniejszym paragrafie zaokrągla się do pełnej złotówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 3. Szczegółowe zasady dokonywania opłat, o których mowa w § 2 oraz zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała nr XX/115/04 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz


Romuald Achramowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama