| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/48/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dodatkowe świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne na terenie Gminy Lubomierz

Na podstawie art. 14 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm..) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ilekroć w uchwale jest mowa o: a) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Lubomierz b) podstawie programowej - należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną na podstawie odrębnych przepisów, realizowaną obowiązkowo i bezpłatnie, c) rocznym przygotowaniu przedszkolnym - należy przez to rozumieć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn zm.) d) opłacie - należy przez to rozumieć opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć 5 godzin dziennie,

§ 2. 1) Opłata, o której mowa w § 1 lit d, za każdą godzinę pobytu dziecka ustala się w następujący sposób: a) Pierwsza godzina - 0,20% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) b) Druga godzina - 0,05% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) c) Każda kolejna godzina - 0,02% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) d) Opłata, o której mowa w niniejszym paragrafie zaokrągla się do pełnej złotówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 3. Szczegółowe zasady dokonywania opłat, o których mowa w § 2 oraz zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała nr XX/115/04 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz


Romuald Achramowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »