reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) RADA MIEJSKA W POLANICY - ZDROJU uchwala, co następuje :

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Polanica - Zdrój w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola i szkoły podstawowej.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmują zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności :

1)działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funcjonowanie podczas zajęć poprzez :

a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego indywidualnych lub grupowych zabaw, w tym zabaw na wolnym powietrzu na terenie placu zabaw,

d) nauka samodzielnego korzystania z toalety, mycia zębów i spożywania posiłków,

2)działania korekcyjno - kompensacyjne umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej,

3)zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

4)gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

2. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczenia, o którym mowa w ust. 1 :

1)w przedszkolu publicznym w wysokości 0,20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,

2)w oddziałach zerowych w szkole podstawowej w wysokości 0,14 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie i za zgodą rodziców ( opiekunów prawnych ) .

§ 4. Szczegółowy zakres świadczeń opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w § 2 oraz termin i sposób wnoszenia opłaty określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, szkoły podstawowej, a rodzicem ( opiekunem prawnym ) dziecka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/184/2009 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31.03.2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkola publicznego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica - Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Puchniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PwC Studio

Serwis prawno-podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama